Metodologia badań

Metodologia, psychometria, statystyka

Metodologia badań w psychologii zasadniczo opiera się na tzw. matrycy psychologicznej. Metodologia zawiera problematykę badań własnych, problemy i hipotezy badawcze, operacjonalizację zmiennych  i  metodę w tym: uczestników badania, narzędzia psychologiczne, procedurę.

Opracowując metodologię badań w pracy z psychologii, zwracamy uwagę na problemy i hipotezy badawcze, jaka będzie nasza grupa kontrolna/eksperymentalna, procedurę, która to ujmuje powiązania miedzy badanymi zmiennymi (zmienna niezależna i zależna). Na samym końcu „wisienka na torcie” to jest narzędzie badawcze. Zasadniczo na wyższych uczelniach do prac magisterskich wykorzystuje się trzy kwestionariusze/skale psychologiczne.

Istotą badacza (eksperymentatora) jest poznanie nie tyle poziomu danej cechy (np. poczucie kontroli, stylu radzenie sobie ze stresem), co powiązania jakie mogą występować między badanymi zmiennymi, np. poczuciem kontroli a inteligencją emocjonalną itd.

Przygotowujemy projekty związane z metodologią dla prac zaliczeniowych i magisterskich z psychologii.  Pomagamy w doborze kwestionariuszy psychologicznych, co nierzadko jest kłopotliwe dla studentów z psychologii