Kwestionariusze emocjonalności

Analiza statystyczna z psychologii

EMOCJONALNOŚĆ

Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej DINEMO

Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej DINEMO opracowany przez A. Matczak, A. Jaworską, A. Ciechanowicz, J. Stańczak, E. Zalewską (2006). Inwentarz składa się z 33 pozycji. Każda z nich zawiera jedno-dwuzdaniowy opis jakiś sytuacji stanowiącej źródło emocji. Dwuwymiarowy Inwentarz zawiera dwie skale czynnikowe: 1 – skala interpersonalna (Inni) – wiąże się z rozpoznawaniem, rozumieniem i respektowaniem emocji innych ludzi; 2 czynnik – skala (Ja) – z uświadamianiem sobie, rozumieniem i respektowaniem, a także wyrażaniem własnych emocji.

Literatura

Matczak, A., Jaworska, A. (2006). Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej DINEMO. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.

Salovey, P., Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition, and Personality, 9, 185-211.

 

Kwestionariusz inteligencji emocjonalnej (INTE)

Kwestionariusz inteligencji emocjonalnej (INTE), autorstwa: Schutte i współpracowników (1998), polska adaptacja: Ciechanowicz, Jaworska, Matczak (2000). INTE zawiera 33 twierdzenia, gdzie badany udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta (1- zdecydowanie nie zgadzam się; 5 – zdecydowanie zgadzam się). Oprócz wyniku globalnego wyodrębniono 2 czynniki: 1 – zdolność do wykorzystywania emocji do wspomagania myślenia i działania; 2 – zdolność do rozpoznawania emocji.

Literatura

Jaworska, A., Matczak, A. (2008). Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.

Salovey, P., Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition, and Personality, 9, 185-211.

Schutte, N.S., Malouff, J.M., Hall, L.E., Haggerty, D. J., Cooper, J.T., Golden, C.J., Dornheim, L. (1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Difference, 25, 167-177.

 

Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej PKIE

Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej PKIE został opracowany przez A. Matczak, A. Jaworowska i E. Zalewską (2005). Kwestionariusz zawiera 94 twierdzeń, gdzie badany udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta ( 1 – Zdecydowanie nie zgadzam się; 5 – Zdecydowanie zgadzam się). Wyniki ujmowane są w pięciu skalach tym wynik ogólny: 1) Akceptowanie, wyrażanie i wykorzystanie własnych emocji w działaniu (AKC); 2) Empatia, czyli rozumienie i rozpoznawanie emocji innych ludzi (EMP); 3) Kontrola, także poznawcza nad własnymi emocjami (KON); 4) Rozumienie i uświadamianie sobie własnych emocji (ROZ).

Literatura

Jaworska, A., Matczak, A. (2005). Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej PKIE. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.

 

Kwestionariusz Ilorazu Empatii EQ-40

Kwestionariusz Ilorazu Empatii EQ-40, autorstwa Simona Barona-Cohena i Sally Wheelwright (2004), w polskim tłumaczeniu wykonanym przez Agnieszkę Wainaina-Woźną. Kwestionariusz składa się z 40 pytań diagnostycznych, gdzie badany udziela odpowiedzi za 4-stopniowej skali Likerta (1 – zdecydowanie się nie zgadzam;  4 – zdecydowanie się zgadzam).

Literatura

Baron-Cohen, S., Wheelwright, S. (2004). The Empathy Quotient (EQ): An investigation of Adults with Asperger Syndrome or High Functioning Autism, and Normal Sex Differences. Journal Autism and Developmental Disorders, 34, 163-175.

Lawrence, E.J., Shaw, P., Baker, D.,  Baron-Cohen, S.,  David, A.S. (2004). Measuring empathy: reliability and validity of the Empathy Quotient. Psychological Medicine, 34, 911-924.

 

Skala Trudności w Regulacji Emocji DERS

Skala Trudności w Regulacji Emocji (Difficulties in Emotion Regulation Scale ‒ DERS), autorstwa Gratz i Roemer (2004), polskie tłumaczenie Czub (2012). Wyniki ujmowane są na 6 skalach: 1) Nieakceptacja reakcji emocjonalnych; 2) Trudności w zaangażowaniu się w zachowania ukierunkowane na cele; 3) Trudności z kontrolą impulsów; 4) Brak świadomości emocji; 5) Ograniczony dostęp do strategii regulacji emocji; 6) Brak jasności emocji. Kwestionariusz zawiera 36 twierdzeń, gdzie badany udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta (1 – prawie nigdy, 5 – prawie zawsze)

 

Literatura

Czub T. (2012). Opis Kwestionariusza trudności w regulacji emocji – DERS/PL. Poznań: Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (maszynopis niepublikowany).

Gratz, K. L, Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and desregulation: development, factor structure, and initial validation of the Difficulties in Emotion Regulation Scale. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment 26 (1), 41-54.

 

Kwestionariusz Regulacji Emocji – KRE

Kwestionariusz Regulacji Emocji – KRE (Emotion Regulation Questionnaire), autorstwa Grossa i Johna (2003), w polskiej adaptacji Kobylińskiej (2015). Kwestionariusz składa się z dziesięciu pozycji, tworzących dwie skale: 1) Tłumienia ekspresji; 2) Przeformułowania poznawczego. Osoba badana ustosunkowuje się do każdej z pozycji, udzielając odpowiedzi na 7-stopniowej skali, gdzie „1” oznacza zupełnie się nie zgadzam a „7” całkowicie się zgadzam.

 

Literatura

Gross, J.J., John, O.P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. Journal of Personality and Social Psychology 85(2), 348-362.

Kobylińska. D. (2015). Kwestionariusz Regulacji Emocji (tłumaczenie za zgodą autorów J. J. Gross i O.P. John. Pobrane z: http://spl.stanford.edu/pdfs/erqlO-polish.pdf.

Śmieja, M., Morozowicz. M., Kobylińska, D. (2011). Emotional intelligence and emotion regulation strategies. Studia Psychologiczne, 49(5), 55-64.

 

Kwestionariusz Poznawczej Regulacji Emocji – PRE

Kwestionariusz Poznawczej Regulacji Emocji – PRE (Cognitive Emotion Regulation Questionnaire) autorstwa Garnefskiej i współpracowników (2002) (w polskiej adaptacji Marszał-Wiśniewskiej i Fajkowskiej, 2010). Narzędzie składa się z 36 stwierdzeń, z których każde związane jest z jedną z dziewięciu skal: 1) Obwinianie siebie, 2) Akceptacja, 3) Ruminacja, 4) Przeniesienie uwagi na coś pozytywnego, 5) Koncentracja na planowaniu, 6) Pozytywne przewartościowanie wydarzenia, 7) Stwarzanie perspektyw, 8) Katastrofizowanie oraz 9) Obwinianie innych. Odpowiedzi udzielane są na 5-stopniowej skali od (prawie) nigdy – odpowiedź „1” – do (prawie) zawsze – odpowiedź „5”.

Literatura

Gamefski, N., Kiaaij, V., Spinhoven, Ph. (2002). Manual for the use of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaiie. Leiderdoip. The Netherlands: DATEC.

Marszał-Wiśniewska, M., Fajkowska, M. (2010). Właściwości psychometryczne Kwestionariusza Poznawczej Regulacji Emocji (Cognitive Emotion Regulation Questionnaire – CERQ) – wyniki badań na polskiej próbie. Studia Psychologiczne, 48(1), 19-39.


Skala Uczuć Pozytywnych i Negatywnych (SUPIN)

Skala Uczuć Pozytywnych i Negatywnych (SUPIN), autorstwa: Watson, Clark (1988), polska adaptacja: Jeleńska (1992, za: Brzozowski, 2010), Kataryniak (1992, za: Brzozowski, 2010). SUPIN ma 4 różne wersje. Dwie z nich (jedna krótsza – obejmująca 20 pozycji, i jedna dłuższa – zawierająca 30 pozycji) przeznaczone są do mierzenia aktualnych stanów emocjonalnych (S20 i S30). Dwie pozostałe, analogicznie różniące się długością, dotyczą relatywnie stałych cech afektywnych (C20 i C30). Każda wersja ma postać listy przymiotników. Badany ocenia w skali od 1 do 5 stopień, w jakim przymiotniki te określają jego stan aktualny (wersja S) lub to, jak się czuje zazwyczaj (wersje C).

Literatura

Brzozowski, P. (2010). Skala uczuć pozytywnych i negatywnych SUPIN. Polska adaptacja skali PANAS Davida Watsona i Lee Anny Clark. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Watson, D., Clark, L.A., Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 1063-1070.


Skale Regulacji Nastroju SRN

Skale Regulacji Nastroju zostały opracowane przez Wojciszke (2003). Kwestionariusz zawiera 30 twierdzeń, gdzie badany udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta (1 – nigdy, 5 – zawsze). Wyniki ujmowane są w dwóch skalach: 1) Skala Obniżania Nastroju; 2) Skala Podwyższania Nastroju

Literatura

Wojciszke, B. (2003). Skale Regulacji Nastroju. W: M. Marszał-Wiśniewska, T. Klonowicz, M. Fajkowska-Stanik (red.), Psychologia różnic indywidualnych. Wybrane zagadnienia (s. 163- 179). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne GWP.


Skale do Pomiaru Nastroju i Sześciu Emocji

Skale służące do pomiaru nastroju oraz sześciu emocji autorstwa Wojciszke (2004). Bateria testów zawiera pomiar nastroju i emocje. Pierwsza skala mierzy nastrój ogólny. Skala zawiera 10 twierdzeń, gdzie badany udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta (1 – nie zgadzam się; 5 – zgadzam się). Druga skala mierzy nastrój pozytywny i negatywny. Skala ta zawiera po 10 przymiotników pozytywnych i negatywnych. Zadaniem osoby badanej jest zakreślenie tych przymiotników, które najlepiej wyraża jej nastrój. Skala do pomiaru emocji mierzy sześć emocji: 1) Radość; 2) Miłość; 3) Strach; 4) Gniew; 5) Poczucie winy; 6) Smutek. Skala zawiera 24 przymiotniki, które to cechują się emocjami dyskretnymi, gdzie badany udziela odpowiedzi na 7-stopniowej skali Likerta (1 – nigdy; 7 – zawsze)

Literatura

Wojciszke, B. (2004). Skale do pomiaru nastroju i sześciu emocji. Czasopismo Psychologiczne. Psychological Journal, 11, 1, 31-47.


Skala Wrażliwości Empatycznej SWE

Skala Wrażliwości Empatycznej jest polską adaptacją IRI (Indeksu Reaktywności Interpersonalnej) Davisa (1980, 1983). Polską adaptacją zajęli się Kaźmierczak, Plopa i Retowski (2007). Wyniki ujmowane są na trzech skalach: 1) Empatyczna troska; 2) Osobista przykrość; 3) Przyjmowanie perspektywy. Kwestionariusz składa się z 28 twierdzeń, gdzie badany udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta (0 – nie opisuje mnie dobrze; 4 – opisuje mnie dobrze).

Literatura

Davis, M.H. (1980). A multidimentional approach to individual differences in empathy. JSAS. Catalog of selected Documents in Psychology, 10, 85.

Davis, M.H. (1983). Measuring individual differences in empathy: Evidence for a multidimensional approach. Journal of Personality and Social Psychology, 44, 1, 113-126.

Kaźmierczak, M., Plopa, M., Retowski, S. (2007). Skala wrażliwości Empatycznej. Przegląd psychologiczny, 50, 1, 9-24.