Kwestionariusze agresji

Analiza statystyczna z psychologii

Inwentarz Psychologiczny Syndromu Agresji

Inwentarz Psychologiczny Syndromu Agresji I.P.S.A został opracowany przez Gasia (1980, 1987). Inwentarz zawiera 83 twierdzenia, gdzie badany udziela odpowiedzi w formacie Tak, ? i Nie. Inwentarz obejmuje 10 skal, składających się z kilku twierdzeń, oznaczonych cyframi od I do VIII oraz literami K i O. Do skal służących pomiarowi agresywności zalicza się: I – Samoagresja emocjonalna, II – Samoagresja fizyczna, III – Wrogość wobec otoczenia, IV – Nieświadome skłonności agresywne, V – Agresja przemieszczona, VI – Agresja pośrednia, VII – Agresja Słowna, VIII – Agresja fizyczna, K – Kontrola zachowań agresywnych oraz O – Skłonność do działań odwetowych.

Literatura

Gaś, Z.B. (1980). Inwentarz Psychologiczny Syndromu Agresji. Przegląd Psychologiczny, 23, 1, 143-154.

Gaś, Z.B. (1987). Zrewidowana wersja Inwentarza Psychologicznego Syndromu Agresji. Przegląd Psychologiczny, 4, 1003-1015.


Kwestionariusz Agresywności Młodzieży – Reaktywność Emocjonalna (KAM-RE)

Kwestionariusz Agresywności Młodzieży – Reaktywność Emocjonalna (KAM-RE), autorstwa U. Sajewicz-Radtke, B.M. Radtke i D. Kalki (2016). Kwestionariusz zawiera 60 twierdzeń, gdzie badany udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta (1 – zdecydowanie nie; 2 – zdecydowanie tak). Wynik ujmowany jest w 6 skalach, w tym wynik ogólny: 1) Agresja bezpośrednia (AB); 2) Agresja pośrednia (AP); 3) Drażliwość (D); 4) Opozycyjność (O); 5) Agresja werbalna (AW); 6) Agresja w ujęciu ogólnym (WOA).

Literatura

Sajewicz-Radtke, U., Radtke, B.M., Kalka, D. (2016). Kwestionariusz Agresywności Młodzieży – Reaktywność Emocjonalna. Podręcznik. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.


Kwestionariusz agresji Bussa-Perr’ego

Kwestionariusz agresji Bussa-Perr’ego (1992) został zaadaptowany przez E. Aranowska, J. Rytel, A. Szymańska (2015). Kwestionariusz składa się z 29 twierdzeń, ocenianych na pięciopunktowej skali (od 1 – „zupełnie do mnie nie pasuje” do 5 – „całkowicie do mnie pasuje”). Wyniki ujmowane są w czterech skalach: 1) Agresja fizyczna; 2) Agresja słowna; 3) Gniew; 4) Wrogość; 5) Wynik ogólny agresji.

Literatura

Aranowska, E., Rytel, J., Szymańska, A. (2016). Kwestionariusz agresji Bussa-Perryego. Trafność, rzetelność i normy. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Buss, A.H., Perry, M. (1992). The Aggression Questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology, 63 (3), 452-459.