Kwestionariusze depresji

Analiza statystyczna z psychologii

DEPRESJA

Skala depresji CESD-R opracowaną przez Eatona i wsp. (2004), polska adaptacja: Koziora (2016). Skala CESD-R składa się z 20 twierdzeń, gdzie badany udziela odpowiedzi na 5 – stopniowej skali Likerta (0 – wcale lub krócej niż 1 dzień, 4 – prawie codziennie przez 2 tygodnie). Wskaźnikiem nasilenia depresji jest wynik ogólny.

Literatura

Eaton, W., Smith, C., Ybarra, M., Muntaner, C., Tien, A., Maruish, M.E. (2004). Center for Epidemiologic Studies Depression Scale: Review and revision (CESD and CESD-R). W: M. E. Maruish (red.), The use of psychological testing for treatment planning and outcomes assessment (363-377). Mahwah. NJ: Lawrence Erlbaum.

Koziora, K. (2016). Ocena depresyjności w populacji. Psychometryczna ocena polskiej wersji skali CESD-R. Psychiatria Polska, 50(6), 1109-1117.


Edynburska Skala Depresji Poporodowej (EPDS)

Edynburska Skala Depresji Poporodowej (EPDS) autorstwa Cox, Holden i Sagovsky (1987), polska adaptacja: K. Kosakowska (2013). Skala składa się z 10 twierdzeń, gdzie badany udziela odpowiedzi na 4 stopniowej skali Likerta. Wskaźnikiem nasilenia depresji jest wynik ogólny.

Literatura

Cox, M.J., Holden, J.M., Sagovsky, R. (1987). Detection of postnatal depressions: Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. British Journal of Psychiatry, 150, 782-786.

Kossakowska, K. (2013). Edynburska skala depresji poporodowej: właściwości psychometryczne i charakterystyka. Folia Psychologica, 17, 39-50.

Murray, D., Cox, J.L. (1990). Screening for depression during pregnancy with the Edinburgh Depression Scale (EPDS). Journal od Reproductive and Infant Psychology, 8, 99-107.

Thorpe, K. (1993). A study of use of the Edinburgh Postnatal Depression Scale with parents groups outside the postpartum period. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 11, 119-125.

Zigmond, A.S, Snaith, R.P. (1983) The Hospital Anxiety and Depression Scale. Acta Psychiatrica Scandinavica, 67, 361-370.


Kwestionariusz do Pomiaru Depresji KPD

Kwestionariusz do Pomiaru Depresji został opracowany przez E. Łojek, J. Stańczak i A. Wójcik (2015). Kwestionariusz składa się z 75 twierdzeń, gdzie badany udziela odpowiedzi na 4-stopnowej skali Likerta. Kwestionariusz składa się z 5 skal: 1 – Deficyty poznawcze i utrata energii; 2 – Myślenie o śmierci, pesymizm i alienacja; 3 – Poczucie winy i napięcie lękowe; 4 – Objawy psychosomatyczne i spadek zainteresowań; 5 – Samoregulacja.

Literatura

Łojek, E., Wójcik, E., Stańczak, J. (2015). Kwestionariusz do Pomiaru Depresji. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


Skala Depresji Becka (BDI-II)

Skala Depresji Becka (BDI-II), autorska Beck (1985), polska adaptacja: E. Łojek, J. Stańczak (2019). Skala zwiera 21 twierdzeń, gdzie badany udziela odpowiedzi na 4-punktowej skali zawierającej się w przedziale od 0 do 3. Wskaźnikiem nasilenia objawów depresji jest wynik globalny.

Literatura

Beck, A.T., Steer, R.A., Brown, G.K. (2019). BDI-II. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTPPTP.


Gotlandzka Skali Męskiej Depresji (GDMS)

Gotlandzka Skali Męskiej Depresji (GDMS) autorstwa W. Rutz’a (1999, 2002), polska adaptacja J. Chodkiewicz (2017). Skala zawiera 13 itemów, gdzie badany udziela odpowiedzi na 4 – stopniowej skali Likerta ( 0 – całkowicie nieprawdzie; 3 – całkowicie prawdziwe). Skala zawiera dwie podskale: 1) Distres; 2) Depresji. Wskaźnikiem nasilenia depresji jest suma wszystkich twierdzeń.

Literatura

Chodkiewicz, J. (2017). Polska adaptacja gotlandzkiej skali męskiej depresji (GDMS) Wolfganga Rutza. Advances in Psychiatry & Neurology, 26 (1), 13-23.

Rutz, W. (1999). Improvement of care for people suffering from depression: the need for comprehensive education. International clinical psychopharmacology, 14, 27-33.

Zierau, F., Bille, A., Rutz, W., Bech, P. (2002). The Gotland Male Depression Scale: a validity study in patients with alcohol use disorder. Nordic Journal Psychiatry, 56 (4), 265-271.