Analiza statystyczna prac magisterskich z psychologii

Wartość przyszłości polega na tym co dziś potrafimy wytrzymać i ukształtować (Conrad)

 KWESTIONARIUSZ IPIP-BFM

Kwestionariusz do pomiaru osobowości IPIP-BFM (16/20/50), autorstwa Goldberga (1990, 1992), polska adaptacja Struś, Cieciuch i Rowiński (2014). Kwestionariusz ilustruje osobowość w ujęciu leksykalnym. IPIP zawiera 16/20/50 twierdzeń, gdzie badany udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta (1 – całkowicie nietrafnie mnie opisuje; 5 – całkowicie trafnie mnie opisuje). Wyniki IPIP formułowane są na 5 skalach: 1) Ekstrawersja; 2) Ugodowość; 3) Sumienność; 4) Stabilność emocjonalna; 5) Intelekt.

Literatura

Donnellan. M. B., Oswald, F. L., Baird. B. M. i Lucas, R. E. (2006). The Mini-IPIP scales: Tiny-yet-effective measures of the Big Five Factors of personality. Psychological Assessment, 18(2), 192-203.

Goldberg, L. R. (1990). An alternative „description of personality”: The Big Five factor structure. Journal of Personality and Social Psychology, 59(6), 1216-1229.

Goldberg, L. R. (1992). The development of markers of Big Five factor structure. Psychological Assessment, 4(1), 26-42.

John, O. P., Srivastava. S. (1999). The Big Five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives. W: L. A. Pervin i O. P. John (red.), Handbook of personality: Theory and research (s. 102-138). New York: Guilford Press.

Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). Polska adaptacja kwestionariusza IP1P-BFM-50 do pomiaru pięciu cech osobowości w ujęciu leksykalnym. Roczniki Psychologiczne, 17, 2, 327-346.

 

KWESTIONARIUSZ NEO-FFI

Kwestionariusz osobowości NEO-FFI, autorstwa Costa, McCrae (1992), polska adaptacja: Zawadzki i in. (2007). Osobowość jest ujmowana w kategorii cech. Kwestionariusz zawiera 60 twierdzeń, gdzie badany udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta (1 – zdecydowanie nie zgadzam się; 5 – zdecydowanie zgadzam się. Wyniki NEO-FFI ujmowane są na 5 skalach: 1) Ekstrawersja; 2) Neurotyczność; 3) Sumienność; 4) Ugodowość; 5) Otwartość na doświadczenie.

Kwestionariusz NEO-PI-R zawiera 240 itemów. Oprócz 5 wymiarów osobowości, każdy z nich zawiera 6 podskal, np. na neurotyczność składa się: 1) lęk; 2) Aktywna wrogość; 3) Depresyjność; 4) Nadmierny krytycyzm; 5) Impulsywność; 6) Nadwrażliwość.

Literatura

Siuta, J. (2006). Inwentarz Osobowości NEO-PI-R Paula T. Costy Jr i Roberta R. McCrea. Adaptacja Polska. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.

Zawadzki, B., Strealu, J., Szczepaniak, P., Śliwińska, M. (2007). Inwentarz osobowości NEO-FFI. Warszawa: Wydawnictwo PTP.

 

INWENTARZ TIPI

Inwentarz TIPI, autorstwa Gosling i in. (2003) został zaadaptowany przez Sorokowską i in. (2014). Osobowość jest ujmowana w kategorii cech. Kwestionariusz zawiera 10 twierdzeń, gdzie badany udziela odpowiedzi na 7-stopniowej skali Likerta (1 – zdecydowanie nie zgadzam się; 7 – zdecydowanie zgadzam się). Wyniki NEO-FFI ujmowane są na 5 skalach: 1) Ekstrawersja; 2) Neurotyczność; 3) Sumienność; 4) Ugodowość; 5) Otwartość na doświadczenie.

Literatura

Gosling, S.D., Rentfrow, P.J., Swann, W.B. Jr. (2003). A very brief measure of the Big-Five personality domains. Journal of Research in Personality, 37, 504-528.

Sorokowska, A., Słowiński, A., Zbieg, A., Sorokowski, P. (2014). Polska adaptacja testu Ten Item Personality Inventory (TIPI) – TIPI-PL – wersja standardowa i internetowa. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.

 

TEST PRZYMIOTNIKOWY ACL

Test Przymiotnikowy ACL (Adjective Check List) autorstwa H.G. Gougha i A.B. Heilbruna (1952), polska adaptacja: PTP (2012). Test ACL służy do diagnozy osobowości. Lista ACL zawiera pięć skal: 1) Skala Modus Operandi (Całkowita liczba wybranych przymiotników, Liczba wybranych przymiotników pozytywnych, Liczba wybranych przymiotników negatywnych, Typowość); 2) Skala potrzeb (Potrzeba osiągnięć, Potrzeba dominacji, Potrzeba wytrwałości, Potrzeba porządku, Potrzeba rozumienia siebie i innych, Potrzeba opiekowania się, Potrzeba afiliacji, Potrzeba kontaktów heteroseksualnych, Potrzeba ekshibicjonizmu psychicznego, Potrzeba autonomii, Potrzeba agresji, Potrzeba zmian, Potrzeba doznawania opieki i wsparcia, Potrzeba poniżania się, Potrzeba podporządkowania); 3) Skala tematyczna (Gotowość do terapii, Samokontrola, Zaufanie do siebie, Przystosowanie osobiste, Ja idealne , Osobowość twórcza, Przywództwo, Męskość/Kobiecość); 4) Skala analizy transakcyjnej (Rodzic krytyczny, Rodzic opiekuńczy, Dorosły, Dziecko spontaniczne, Dziecko uległe); 5) Skala oryginalności-inteligencji. Czynniki osobowości wg ACL to: 1) Siła; 2) Pewność siebie; 3) Uspołecznienie; 4) Panowanie nad sobą; 5) Życzliwość; 6) Indywidualność.

Literatura

Martowska, K. (2012). Lista przymiotnikowa ACL. Polska normalizacja. Warszawa: Wydawnictwo PTP.

 

KWESTIONARIUSZ ZKA-PQ

Kwestionariusz osobowości ZKA-PQ, autorstwa Zuckerman, Kuhlman, Joireman, Teta i Kraft (1993). Jest to alternatywny model 5-czynnikowy osobowości. Kwestionariusz zawiera 80/200 twierdzeń, gdzie badany udziela odpowiedzi na 4-stopniowej skali Likerta (1 – zdecydowanie nie zgadzam się; 4 – zdecydowanie zgadzam się). Wyniki ujmowane są w pięciu skalach: 1) Agresywność; 2) Aktywność; 3) Ekstrawersja; 4) Neurotyczność; 5) Poszukiwanie doznań. Wersja standardowa ZKA-PQ zawiera 200 itemów, wersja ZKA-PQ/SF – 80 itemów (Aluja, Lucas, Blanch, Garcia, Garcia, 2018). Polska wersja jest w formie skróconym (SF), gdzie dokonano wyłącznie tłumaczenia (Aluja, Ścigała, 2017), brak jest informacji o właściwościach psychometrycznych polskiej wersji ZKA-PQ.

Literatura

Aluja, A., Lucas, I., Blanch, A., Garcia, O., Garcia, L.F. (2018). The Zuckerman-Kuhlman-Aluja Personality Questionnaire shortened form (ZKA-PQ/SF). Personality and Individual Differences, 134, 174-181.

Zuckerman, M., Kuhlman, D.M., Joireman, J., Teta, P., Kraft, M. (1993). A comparison of three structural models for personality: The big three, the big five, and the alternative five. Journal of Personality and Social Psychology, 65(4), 757-768

 

KWESTIONARIUSZ EPQ-R

Kwestionariusz osobowości EPQ-R (wersja zrewidowana) Eysenck i in. (1985), polska adaptacja: PTP (2011).  Jest to model 3-czynnikowy osobowości. Podstawowa wersja EPQ-R zwiera 106 itemów, wersja skrócone – 48 itemów, gdzie badany udziela odpowiedzi w formacie alternatywnym „Tak/Nie”. Wyniki ujmowane są w trzech skalach: 1) Ekstrawersja; 2) Neurotyczność; 3) Psychotyzm

Literatura

Eysenck, S.B.G., Eysenck, H.J., Barrett, P. (1985). A revised version of the Psychoticism Scale. Personality and Individual Differences, 6, 1, 21-29.

Jaworowska, A. (2011). Kwestionariusze osobowości Eysencka EPQ-R. EPQ-R w wersji skróconej. Polskie normalizacje. Warszawa: Wydawnictwo PTP.

Zawadzki, B. (1995). Uniwersalność PEN – trzech superczynników osobowości: charakterystyka psychometryczna polskiej adaptacji „Zrewidowanego Inwentarza Osobowości H. J. Eysencka (EPQ-R)”. Studia Psychologiczne, 33, 147-187.

 

 KWESTIONARIUSZ HEXACO

Kwestionariusz osobowości HEXACO, autorstwa Ashton i Lee (2001), polska adaptacja: Szarota (2007). Jest to alternatywny model 6-czynnikowy osobowości. Kwestionariusz występuje w wersji 60 i 100 itemowej, gdzie badany udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta (1 – zdecydowanie nie zgadzam się; 5 – zdecydowanie zgadzam się). Wyniki ujmowane są w sześciu skalach: 1) Uczciwość-pokora; 2) Emocjonalność; 3) Ekstrawersja; 4) Ugodowość; 5) Sumienność; 6) Otwartość na doświadczenie.

Literatura

Ashton, M.C., Lee, K. (2001). A theoretical basis for the major dimensions of personality. European Journal of Personality, 15, 327-353.

Ashton, M.C., Lee, K., Son, C. (2000). Honesty as the sixth factor of personality: correlation with machiavellianism, primary psychopathy, and social adroitness. European Journal of Personality, 14, 359-368.

Szarota, P., Ashton, M., Lee, K. (2007). Taxonomy and structure of the Polish personality lexicon. European Journal of Personality, 21, 823-852.