603-607-677
biuro@zeus.info.pl

Baza danych testów/kwestionariuszy psychologicznych

ANALIZA STATYSTYCZNA Z PSYCHOLOGII

Prawdopodobnie oferujemy Państwu największą bazę testów/kwestionariuszy psychologicznych (narzędzi badawczych).


KWESTIONARIUSZE PSYCHOLOGICZNE

Poniżej baza wyselekcjonowanych narzędzi badawczych:

TRIADA

Ciemna Triada (Makiawelizm, Psychopatia, Narcyzm)

Skala Ciemnej Triady (SCT), to polska adaptacja DDS (Dirty Dozen Scale) (Czarna, Jonason i Kossakowska, 2016). Skala zawiera 12 twierdzeń, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta). Wyniki ujmowane są na trzech skalach: 1) Makiawelizm; 2) Psychopatia; 3) Narcyzm.

Literatura

Czarna, A.Z., Jonason, P.K., Dufner, M., Kossakowska, M. (2016). The Dirty Dozen Scale: Validation of a Polish Version and Extension of the Nomological Net. Frontiers in Psychology, 7, Article 445. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00445


Jasna Triada (Wiara w ludzkość, Humanizm, Kantyzm)

Skala Jasnej Triady (SJT), to polska adaptacja LTS (Light Triad Scale) (Gerymski, Krok, 2019). Skala zawiera 12 twierdzeń, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta). Wyniki ujmowane są na trzech skalach: 1) Wiara w ludzkość; 2) Humanizm; 3) Kantyzm.

Literatura

Gerymski, R., Krok, D. (2019). Psychometric properties and validation of the Polish adaptation of the Light Triad Scale. Current Issues in Personality Psychology, 7(4), 341-354.


PRZEŁOM POŁOWY ŻYCIA

Kwestionariusz przełomu połowy życia (KPPŻ)

Kwestionariusz przełomu połowy życia (KPPŻ-S) został opracowany przez Kluske, Łabuz, Mrugalską i Oleś (2016). Kwestionariusz w wersji skróconej zawiera 15/36 pozycji testowych, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta (1 = „zdecydowanie nieprawdziwe”; 5 – „zdecydowanie prawdziwe”). Wyniki ujmowane są na trzech skalach: 1) Pozytywny bilans życia; 2) Nasilenie kryzysu; 3) Przewartościowania. Trafność i rzetelność na poziomie satysfakcjonującym.

Literatura

Kluska, E., Łabuz, P., Mrugalska, A., Oleś, P. (2016). Kwestionariusz przełomu połowy życia (KPPŻ) – konstrukcja i charakterystyka psychometryczna. Psychologia Społeczna, 11, 2(37), 196-210.

Oleś, P. K. (2013). Psychologia przełomu połowy życia. Lublin: KUL.


ZACHOWANIA SUICYDALNE

Kwestionariusz Zachowań Samobójczych (SBQ-R)

Kwestionariusz Zachowań Samobójczych (SBQ-R) został opracowany przez Osman i in. (2001), polska adaptacja: Chodkiewicz, Gruszczyńska (2020). Kwestionariusz zawiera 4 pytania, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 5-7 stopniowej skali.

 

Literatura

Chodkiewicz, J., Gruszczyńska, E. (2020). Polska adaptacja Zrewidowanego Kwestionariusza Zachowań Samobójczych A. Osmana i współpracowników. Psychiatria Polska, 54(1), 101-111.

Osman, A., Bagge, C.L., Gutierrez, P.M., Konick, L.C., Kopper, B.A., Barrios, F.X. (2001). The Suicidal Behaviors Questionnaire-Revised (SBQ-R): Validation with clinical and nonclinical samples. Assessment, 8(4), 443-454. Doi: 10.1177/107319110100800409.


GERIATRIA

Geriatryczna Skala Oceny Depresji (GSOD)

Geriatryczna Skala Oceny Depresji (GSOD) to polska adaptacja Skali Oceny Depresji wg Yesavage’a (Yesavage i in., 1983). Skala zawiera 15/30 pozycji diagnostycznych, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi w trybie „Tak” lub „Nie”.

Literatura

Yesavage, J.A., Brink, T.L., Rose, T.L., Lum, O., Huang, V., Adey, M. (1983). Development and validation of a geriatric depression screening scale: a preliminary report. Journal of Psychiatric Research, 17, 37-49.


Skala WHOQOL-AGE

Skala WHOQOL-AGE jest narzędziem oceniającym jakość życia ze szczególnym uwzględnieniem aspektów istotnych dla osób starszych. Skala zawiera 13 pozycji diagnostycznych, z czego na pytania od 2 do 8 osoba badana udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta (1 = „bardzo niezadowolony”; 5 = „bardzo zadowolony”)

Literatura

Zawisza, K., Gałaś, A., Tobiasz-Adamczyk, B. (2016). Walidacja polskiej wersji skali oceny jakości życia WHOQOL-AGE w populacji osób starszych. Gerontologia Polska, 24, 7-16


Kwestionariusz Zachowań Zdrowotnych dla Seniorów

Kwestionariusz Zachowań Zdrowotnych dla Seniorów (KZZ-S), autorstwa Zadworna-Cieślak (2017), mierzy różne zachowania związane ze zdrowiem.  Kwestionariusz zawiera 24 twierdzenia, gdzie badany udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta (1 – nieprawdziwe; 5 – prawdziwe). Wyniki ujmowane są na pięciu skalach: 1) Pozytywne nastawienie do życia; 2) Zachowania związane ze zdrowiem fizycznym; 3) Dbałość o  kondycję umysłową; 4) Zachowania związane z profilaktyką i leczeniem; 5) Zachowania ekologiczn.

Literatura

Zadworna-Cieślak, M. (2017). Pomiar zachowań zdrowotnych w okresie późnej dorosłości – Kwestionariusz Zachowań Zdrowotnych dla Seniorów. Roczniki Psychologiczne, 20, 3, 579-597.

Zadworna-Cieślak, M. (2019). Psychometric properties of the Developmental Tasks Questionnaire for Seniors. Current Psychology, 39, 1172-1180.


Kwestionariusz Zadań Rozwojowych

Kwestionariusz Zadań Rozwojowych KZR-S, został opracowany jest M. Zadworna-Cieślak (2017, 2019). Opis:  Kwestionariusz mierzy realizację zadań rozwojowych podejmowanych w okresie późnej dorosłości. Kwestionariusz składa się z 15 stwierdzeń, gdzie badany udziela odpowiedzi na 5-stopnowej skali Likerta (1 – Zdecydowanie nie; 5 – Zdecydowanie Tak). Stopień realizacji zadań rozwojowych stanowi wynik ogólny oraz trzy wymiary: 1) Akceptacja swojego życia; 2) Adaptacja; 3) Akceptacja przemijana.

Literatura

Cieślak-Zadworna, M. (2019). Psychometric properties of the Developmental Tasks Questionnaire for Seniors. Current Psychology, 39, 1172-1180.


Montrealska Skala Oceny Funkcji Poznawczych

Montrealska Skala Oceny Funkcji Poznawczych (MoCA 7.2), autorstwa Nasreddline’a (1996, za: 2005), polska adaptacja: Gierus i in. (2015). Montrealska skala oceny funkcji poznawczych została zaprojektowana jako narzędzie przesiewowe do wykrywania łagodnych zaburzeń poznawczych

Literatura

Gierus, J., Mosiołek, A., Koweszko, T., Kozyra, O., Wnukiewicz, P., Łoza, B., Szulc, A. (2015). Montrealska Skala Oceny Funkcji Poznawczych MoCA 7.2 – polska adaptacja metody i badania nad równoważnością. Psychiatria Polska, 49(1), 171-179.

Hoops S, Nazem S, Siderowf AD, Duda JE, Xie SX, Stern MB. i wsp. Validity of the MoCA and MMSE in the detection of MCI and dementia in Parkinson disease. Neurology 2009; 73: 1738-1745.

Nasreddine, Z. S, Phillips, N. A, Bedirian. V, Charbonneau, S, Whitehead, V, Collin I., Cummings, J. L., Chertkow, H. (2005). The Montreal Cognitive Assessment (MoCA): A brief screening tool for mild cognitive impairment. J. Am. Geriatr. Soc. 53, 695-699.


Ocena Funkcji Poznawczych (ACE-R) (ACE-III)

Ocena Funkcji Poznawczych (ACE-R) (ACE-III) stanowi nową wersję Addenbrooke’s Cognitive Examination-Revised ACE-R) (Hsieh i in., 2013; polska adaptacja: M. Senderecka, J. Zabawa, K. Kluj-Kozłowska, M. Greń, A. Konkel, M. Kuklińska, E. Paprot, R. Sikorski, A. Barczak, E. Sitek (2014). Narzędzie obejmuje 5 podskal, które oceniają wybrane aspekty funkcjonowania poznawczego: uwagę i orientację, pamięć, fluencję słowną, funkcje językowe oraz funkcje wzrokowo-przestrzenne.

Literatura

Hsieh, S., Schubert, S., Hoon, C. i in. (2013). Validation of the Addenbrooke’s Cognitive Examination III in frontotemporal dementia and Alzheimer’s disease. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 36, 242-250.

Kipps, C.M., Nestor, P.J., Dawson, C.E. i in. (2008). Measuring progression in frontotemporal dementia: implications for therapeutic interventions. Neurology, 70, 2046-2052.

Sitek, E., Senderecka, M., Nowicka-Sauer, K. (2016). Metody przesiewowej oceny funkcji poznawczych w praktyce lekarza rodzinnego. Gabinet Prywatny, 23, 49-59.


Skala Oceny Podstawowych/Złożonych Czynności Życia Codziennego

Skala Oceny Podstawowych Czynności Życia Codziennego według Katza Katza (ADL – Activities of Daily Living), została opracowana przez Sidneya Katza i in. (1970). Skala zawiera sześć pytań dotyczących stopnia samodzielności. Niski wynik uzyskany w ocenie wskazuje o niezdolności do samodzielnego funkcjonowania jednostki tym samym konieczność wsparcia ze strony innych osób w poszczególnych jej zakresach (Borowiak, Kostka, 2010). Skala Oceny Złożonych Czynności Życia Codziennego według Lawtona (IADL – Instrumental Activities of Daily Living). Skala ta ocenia osiem wymiarów: 1) Zdolność posługiwania się telefonem; 2) Dokonywanie zakupów; 3) Przygotowywanie posiłków; 4) Sprzątanie; 5) Pranie; 6) Korzystanie ze środków transportu; 7) Przyjmowanie leków; 8) Posługiwanie się pieniędzmi (Kostka, Koziarska-Rościszewska, 2009).

Literatura

Borowiak, E., Kostka, T. (2010). Analiza sprawności funkcjonalnej osoby w starszym wieku, rola pielęgniarki w zespole geriatrycznym. W: Wieczorowska-Tobis K., Talarska D. (red.), Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Katz, S., Downs, T. D., Cash, H. R., Grotz, R. C. (1970). Progress in development of the index of ADL. The Gerontologist, 10, 20-30. doi:10.1093/geront/10.1_Part_1.20

Kostka, T., Koziarska-Rościszewska, M. (2009). Choroby wieku podeszłego. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.


AUTENTYCZNOŚĆ

Skala autentyczności (SA)

Skala autentyczności (SA) została opracowana przez Wooda i in. (2008). Skala zawiera 12 twierdzeń, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 7-stopniowej skali Likerta (1 = „nie opisuje mnie wcale”; 7 = „bardzo dobrze mnie opisuje”). Wyniki ujmowane są na trzech skalach: 1) Autentyczne życie; 2) Akceptacja wpływu zewnętrznego; 3) Samoalienacja.

Literautra

Wood, A. M., Linley, P. A., Maltby, J., Baliousis, M., Joseph, S. (2008). The authentic personality: A theoretical and empirical conceptualization and the development of the authenticity scale. Journal of Counseling Psychology, 55, 385-399. doi:10.1037/0022-0167.55.3.385

Gable, S. L., Haidt, J. (2005). What (and why) is positive psychology? Review of General Psychology, 9, 103-110.

Linley, P. A. (2006). Counseling psychology’s positive psychological agenda: A model for integration and inspiration. Counseling Psychologist, 34, 313-322.

Linley, P. A., Joseph, S., Harrington, S., Wood, A. M. (2006). Positive psychology: Past, present, and (possible) future. The Journal of Positive Psychology, 1, 3-16.

Lopez, F. G., Rice, K. G. (2006). Preliminary development and validation of a measure of relationship authenticity. Journal of Counseling Psychology, 53, 362-371.

Peterson, C., Seligman, M. E. P. (2004). Introduction: Strengths of courage. W: C. Peterson & M. E. P. Seligman (red.), Character strengths and virtues: A handbook and classification (s. 197-212). Oxford, England: Oxford University Press


ALTRUIZM

Kwestionariusz A-N

Kwestionariusz A-N składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera dziewięć opowiadań, do których dołączony jest zestaw sześciu gotowych odpowiedzi, wyrażających różne nasilenia postawy altruistycznej (bądź niealtruistycznej). Część druga zawiera osiem opowiadań. Zadaniem osoby badanej jest wyrażenie opinii na 7-stopniowej skali, na ile zgadza się lub nie zgadza się z decyzją podjętą przez bohatera opowiadania.

Literatura

Sliwak, J. (1993). Altruizm a religijność człowieka – badania empiryczne. Roczniki Filozoficzne, 41, 4, 41-52.

Sliwak, J. (1996). Altruizm endo-egzocentryczny a poziom niepokoju. Analecta Cracoviensia, 28, 143-159.

Sliwak, J. (2001). Osobowość altruistyczna. Osobowościowe korelaty altruizmu – psychologiczne badania empiryczne. Lublin: RW KUL.

Sliwak, J., Król, A. (1989-1990). Poziom altruizmu a poczucie sensu życia. Roczniki Filozoficzne, 38-39, 4, 189-210.

Sliwak, J., Leszczuk, P. (1994). Poziom altruizmu a obraz siebie – badania empiryczne dorastającej młodzieży. Roczniki Filozoficzne, 4, 119-164.

Sliwak, J., Szafrańska, M. (2000). Poziom altruizmu a przeżywane relacje religijne do Boga. W: T. Doktór, K. Franczak (red.), Postawy wobec religii. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje (s. 161-185). Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Śliwak, J. (2002). Niepokój a poziom altruizmu. Przegląd psychologiczny. Tom 45, Nr 2, 229-245.


ASERTYWNOŚĆ

Skala asertywności (SA)

Skala asertywności (SA) została opracowana przez Goldberga (1990, 1992), polska adaptacja Struś, Cieciuch i Rowiński (2014). Skalę asertywności tworzą pozycje diagnostyczne wykorzystane z kwestionariusza osobowości IPIP-16PF, gdzie jedną ze skal jest asertywność. Skala zawiera 10 pozycji diagnostycznych, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta ( 1 = „całkowicie nietrafnie mnie opisuje”; 5 = „całkowicie trafnie mnie opisuje”).

Literatura

Goldberg, L.R. (1990). An alternative „description of personality”: The Big Five factor structure. Journal of Personality and Social Psychology, 59(6), 1216-1229.

Goldberg, L.R. (1992). The development of markers of Big Five factor structure. Psychological Assessment, 4(1), 26-42.

Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). Polska adaptacja kwestionariusza IP1P-BFM-50 do pomiaru pięciu cech osobowości w ujęciu leksykalnym. Roczniki Psychologiczne, 17, 2, 327-346.


PASJA

Skala Pasji (SP)

Skala Pasji (SP) została opracowana przez Marsh i in. (2013), polska adaptacja Mudło-Głagolska, Lewandowska i Kasprzak (2019). Skala zawiera 17 twierdzeń, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 7-stopniowej skali Likerta (1 = „zdecydowanie nie zgadzam się”; 7 = „zdecydowanie zgadzam się”). Wyniki ujmowane są na 3 skalach: 1) Pasja harmonijna; 2) Pasja obsesyjna; 3) Kryteria pasji.

Literatura

Mudło-Głagolska, K., Lewandowska, M., Kasprzak, E. (2019). Adaptacja i walidacja narzędzia do badania pasji harmonijnej i pasji obsesyjnej: Passion Scale Marsha i współpracowników. Przegląd Psychologiczny, 62, 1, 41-58.

Marsh. H. W., Yallerand. R. J.. Lafreniere. M. A. K. Parker. P.. Morin. A. J.. Carbonneau. N. i in. (2013). Passion: Does one scalę fit all Construct validity of two-factor passion scalę and psychometrie invaiiance over different activities and languages. Psychological Assessment, 25(3), 796-809. DOI: 10.1037/a0032573


POCZUCIE WDZIĘCZNOŚCI

Kwestionariusz Wdzięczności (SGRAT-PL)

Kwestionariusz Wdzięczności (SGRAT-PL) został opracowany przez Watkins, PWoodward, Stone i Kolts (2003), polska adaptacja: Tomaszek, Lasota (2019). Kwestionariusz zawiera 16 twierdzeń, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 9-stopniowej skali Likerta (1 = „Zdecydowanie się nie zgadzam”; 9 = „Zdecydowanie się zgadzam”). Wyniki ujmowane są na 3 skalach: 1) Poczucie obfitości otrzymanych darów; 2) Docenienie prostych Przyjemności; 3) Docenianie innych osób.

Literatura

Tomaszek, K., Lasota, A. (2019). Struktura czynnikowa wdzięczności. Wstępne badania adaptacyjne nad skalą SGRAT-PL. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. DOI 10.24917/20845596.12.4.

Watkins, P.C., Woodward, K., Stone, T., Kolts, R.D. (2003). Gratitude and happiness: The development of a measure of gratitude and its relationship with subjective well- -being. Social Behavior and Personality, 31, 431-452.


Skala wdzięczności (Gratitude Questionnaire GQ-6)

Skala wdzięczności jest polską adaptacją Gratitude Questionnaire (GQ-6), opracowaną przez McCullough, Emmons, Tsang (2002),  polska adaptacja: Kossakowska, Kwiatek (2014).

Literatura

Kossakowska, M., Kwiatek, P. (2014) Polska adaptacja kwestionariusza do badania wdzięczności GQ-6. Przegląd Psychologiczny, 57(4), 503-514.

McCullough, M.E., Emmons, R.A., Tsang, J. (2002). The grateful disposition: A conceptual and empirical topography. Journal of Personality and Social Psychology, 82, 112-127.


MYŚLENIE

MYŚLENIE STRATEGICZNE

Styl Myślenia i Działania SMiD opracowany przez Bajcar (2012) oparty na koncepcji Liedtka (1998). Wyniki ujmowane są na 11 wymiarach poznawczych i behawioralnych: 1) Aktywność; 2) Elastyczność; 3) Kreatywność; 4) Wytrwałość; 5) Skłonność do ryzyka; 6) Skuteczność działania; 7) Analityczność; 8) Globalność; 9) Przewidywanie konsekwencji; 10) Planowanie długoterminowe; 11) Ocena.

Literatura

Bajcar, B. (2012). Dywergencyjny i konwergencyjny charakter stylów myślenia i działania. W: M. Straś-Romanowska, A. Keplinger, B. Bartosz (red.), Transgresje – innowacje – twórczość (s. 121-136).  Wrocław: Eneteia.

Liedtka, J.M. (1998). Strategic thinking: can it be taught? Long Range Planning, 31, 1, 120-129


MYŚLENIE KRYTYCZNE

Kwestionariusz Krytycznego Myślenia (Critical Thinking Questionnaire (CThQ)

Kwestionariusz Krytycznego Myślenia (Critical Thinking Questionnaire (CThQ) został opracowany przez Kobylarek i in. (2022). Kwestionariusz zawiera 25 twierdzenia, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta ( 1 = „zdecydowanie się NIE zgadzam”; 5 = „zdecydowanie się zgadzam”). Wynik ujmowany jest pięciu skalach: 1) Analizowanie; 2) Ewaluowanie; 3) Tworzenie; 4) Zapamiętywanie; 5) Rozumienie; 6) Stosowanie

Literatura

Kobylarek, A., Błaszczyński, K., Ślósarz, L., Madej, M. (2022). Critical Thinking Questionnaire (CThQ) – construction and application of critical thinking test tool. Adult Educ. Soc. Mark. 2, 1


ALKOHOLIZM

Skala Używania Alkoholu (SUA)

Skala Używania Alkoholu (SUA) została opracowana przez R. Poprawę (2013). Wyniki zawarte są na 11 skalach: 1) Zmiany temporalne w piciu; 2) Przeciętna częstotliwość picia; 3) Przeciętna ilość wypijanego alkoholu; 4) Częstotliwość upijania się; 5) Natężenie nałogowej motywacji picia; 6) Nasilenie negatywnych konsekwencji picia; 7) Nasilenie doświadczanych efektów psychofizjologicznych; 8) Nałogowy sposób picia i nasilenie problemów z kontrolą picia; 9) Zmieniająca się tolerancja alkoholu; 10) Wzmagająca się negatywna samoocena picia; 11) Wzmagającą się przypisywana innym negatywna ocena własnego picia. SUA określająca stopień zaangażowania w używanie alkoholu rozumiany jako siła i zakres uwikłania się człowieka w używanie alkoholu (od sporadyczno-symbolicznego po problemowe nadużywania alkoholu).

Literatura

Poprawa, R. (2013). Pomiar stopnia zaangażowani w używanie alkoholu. Badania właściwości psychometrycznych Skali Używania Alkoholu. W: J. Chodkiewicz, K.Gąsior (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii alkoholizmu (s.13-41). Warszawa: Wydawnictwo Difin.


Kwestionariusz Motywów Picia Alkoholu (MPA) (dla dorosłych)

Kwestionariusz Motywów Picia Alkoholu (MPA), to polska adaptacja Drinking Motives Questionnaire (DMQ-R) (Cooper, 1994), opracowana przez Poprawę (2017). Kwestionariusza zawiera 25 pytań, na które osoba badana udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta (1 = „nigdy/ prawie nigdy”, 5 = „prawie zawsze/ zawsze”. Wyniki ujmowane są pięciu skalach: 1) Aby radzić sobie, uciec od problemów; 2) Anie nie zostać społecznie odrzuconym, z powodów konformistycznych; 3) Aby poprawić humor, wzmóc pozytywny nastrój i wzmocnić się; 4) W celach społecznych, dla towarzystwa; 5) Dla zabicia, uniknięcia nudy, w poszukiwaniu aktywności.

Literatura

Cooper, M. L. (1994). Motivations for alcohol use among adolescents: Development and validation of a four-factor-model. Psychological Assessment, 6, 117-128.


Kwestionariusz do badania motywów picia alkoholu przez młodzież (DMQ-R SF)

Kwestionariusz do badania motywów picia alkoholu przez młodzież (DMQ-R SF) to polska adaptacja Drinking Motives Questionnaire (DMQ-R) (Cooper, 1994), opracowana przez Dzielską, Tabak i Mazuer (2013). Kwestionariusza zawiera 12 pytań, na które osoba badana udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta (1 = „nigdy/ prawie nigdy”, 5 = „prawie zawsze/ zawsze”. Wyniki ujmowane są pięciu skalach: 1) Radzenie sobie z problemami; 2) Konformizm; 3) Względy towarzyskie; 4) Wzmocnienie dobrego nastroju. 

Literatura

Cooper LM (1994) Motivations for alcohol use among adolescents: Development and validation of a four-factor model. Psychological Assessment, 6 (2), 117-128.

Dzielska, A., Tabak, I., Mazur, J. (2013). Polska wersja kwestionariusza DMQ-R SF do badania motywów picia alkoholu przez młodzież. Alkoholizm i Narkomania, 26, 3, 255-274.


Test Rozpoznawania Zaburzeń Związanych z Piciem Alkoholu (AUDIT)

Test Rozpoznawania Zaburzeń Związanych z Piciem Alkoholu (AUDIT). Test jest narzędziem przesiewowym w celu rozpoznawania osób pijących w sposób ryzykowny lub szkodliwy dla swego zdrowia.

Literatura

Babor, T.F., de la Fuente, R.J., Saunders, J., Grant, M. (1996). Test rozpoznawania zaburzeń związanych z piciem alkoholu AUDIT. Publikacja Światowej Organizacji Zdrowia. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Skala Negatywnych Treści Metapoznawczych na temat Alkoholu (NAMS) i Skala Pozytywnych Treści Metapoznawczych na temat Alkoholu (PAM)

Kwestionariusz NAMS/PAM zawiera dwie podskale: negatywne/pozytywne treści metapoznawcze dotyczące samoregulacji emocjonalnej poprzez picie oraz negatywne/pozytywne treści metapoznawcze odnoszące się do poznawczej samoregulacji poprzez picie.


POSZUKIWANIE DOZNAŃ

Skala Poszukiwania Doznań (SPD)

Skala Poszukiwania Doznań (SPD) jest podskalą kwestionariusz osobowości ZKA-PQ, autorstwa Zuckerman, Kuhlman, Joireman, Teta i Kraft (1993). 

Literatura

Aluja, A., Lucas, I., Blanch, A., Garcia, O., Garcia, L.F. (2018). The Zuckerman-Kuhlman-Aluja Personality Questionnaire shortened form (ZKA-PQ/SF). Personality and Individual Differences, 134, 174-181.

Zuckerman, M., Kuhlman, D.M., Joireman, J., Teta, P., Kraft, M. (1993). A comparison of three structural models for personality: The big three, the big five, and the alternative five. Journal of Personality and Social Psychology, 65(4), 757-768.


MOTYWACJA

Kwestionariusz Celów Związanych z Osiągnięciami (KCO)

Kwestionariusz Celów Związanych z Osiągnięciami (KCO), nawiązuje do czteroczynnikowego modelu Elliota i McGregora (2001), polska adaptacja: Wojdyło i Retowski (2012). Kwestionariusz zawiera 20 twierdzeń, gdzie badany udziela odpowiedzi na 7-stopniowej skali Likerta. Kwestionariusz zawiera 4 skale: 1) Mistrzostwo-dążenie; 2) Mistrzostwo-unikanie; 3) Wykazanie się-dążenie; 4) Wykazanie się-unikanie.

Literatura

Elliot, A.J., McGregor, H.A. (2001). A 2 x 2 achievement goal framework. Journal of Personality and Social Psychology, 80, 501-519.

Wojdyło, K., Retowski, S. (2012). Kwestionariusz Celów związanych z osiągnięciami (KCO) – konstrukcja i charakterystyka psychometryczna. Przegląd psychologiczny, 55, 1, 9-28.

Cury, F., Elliot, A.J., Da Fonseca, D., Moller, A.C. (2006). The social-cognitive model of achievement motivation and the 2 x 2 achievement goal framework. Journal of Personality and Social Psychology, 90, 666-679.

Hornowska, E. (2001). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Konarski, R. (2009). Modele równań strukturalnych. Teoria i praktyka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.


Inwentarz Motywacji Osiągnięć (LMI)

Inwentarz Motywacji Osiągnięć (LMI) autorstwa H. Schulera, G.C. Thotntona, A. Frintrupa i M. Prochaskiego (1998), polska adaptacja W. Klinkosz i E. Sękowski (2018). Kwestionariusz składa się 170 twierdzeń, gdzie badany udziela odpowiedzi na 7-stopniowej skali Likerta. Kwestionariusz zawiera 17 podskal, które reprezentują 3-czynnikowy model motywacji osiągnięć. Trzy wymiary to: 1) Pewność siebie; 2) Ambicje; 3) Samokontrola.

Inwentarz Motywacji Osiągnięć LMI-K został opracowany przez Schuler, Prochaska i Frintrup (2001), polska adaptacja: Klinkosz, Sękowski (2018). Kwestionariusz składa się 30 twierdzeń, gdzie badany udziela odpowiedzi na 7-stopniowej skali Likerta.

Literatura

Klinkosz, W., Sękowski, A. E. (2018). Inwentarz Motywacji Osiagnięć H. Schulera, G. C. Thorntona, A. Frintrupa i M. Prochaski. Diagnoza profilowa i typologiczna. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


Skala motywacji zewnętrznej i wewnętrznej do pracy (WEIMS-PL)

Skala motywacji zewnętrznej i wewnętrznej do pracy (WEIMS-PL) to translacja metody Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale (WEIMS), autorstwa: Maxime’a Tremblay i współpracowników (Tremblay i in., 2009), polska adaptacja: Chrupała-Pniak, Grabowski (2016).

Literatura

Bańka, A., Bazińska, R., Wołowska, A. (2002). Polska wersja Meyera i Allen Skali przywiązania do organizacji. Czasopismo Psychologiczne, 8 (1), 65-74.

Chrupała-Pniak M., Grabowski D. (2016). Skala motywacji zewnętrznej i wewnętrznej do pracy (WEIMS-PL). Wstępna charakterystyka psychometryczna polskiej wersji kwestionariusza Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale. Psychologia społeczna, 11, 3 (38), 339-355.

Gagne, M. (2014). The Oxford Handbook of Work Engagement, Motivation, and Self-Determination Theory. Oxford: Oxford University Press.

Meyer, J.P., Allen, N.J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review, 1, 61-89.

Ryan, R.M., Deci, E.L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55, 68-78.

Schaufeli, W.B., Bakker, A.B., Salanova, M. (2006). The measurement of work engagement with a short questionnaire: A cross-national study. Educational and Psychological Measurement, 66 (4), 701-716.

Szabowska-Walaszczyk, A., Zawadzka, A., Wojtas, M. (2011). Zaangażowanie w pracę i jego korelaty: adaptacja skali UWES autorstwa Schaufeliego i Bakkera. Psychologia Jakości Życia, 10, 57-74.

Tremblay, M.A., Blanchard, C.M., Taylor, S., Pelletier, L.G., Villeneuve, M. (2009). Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale: Its value for organizational psychology research. Canadian Journal of Behavioural Science, 41 (4), 213-226.

Vallerand, R. J., Ratelle, C.F. (2004). Intrinsic and extrinsic motivation : A hierarchical model. W : E.L. Deci, R.M. Ryan, (red.), Handbook of Self-Determination Theory (s. 37-64). New York : The University of Rochester Press.


Kwestionariusz Motywacji do Nauki (KMN)

Kwestionariusz Motywacji do Nauki (KMN) został opracowany przez Góźdź (2015). Konstrukcja kwestionariusza opiera się na koncepcji Self-Determination Theory (Deci i in., 1991).

Literatura

Deci E.L.,VallerandR.J.,Pelletier L.G.,RyanR.M. (1991). Motivationand Education: TheSelf-DeterminationPerspective. Educational Psychologist, 26(3&4), 325-346.

Góźdź, J. (2015). Konstrukcja kwestionariusza motywacji do nauki w oparciu o koncepcję Self-Determination Theory E. Deciego, R.M. Ryana. Przegląd Pedagogiczny, 1, 263-270.


Multidimensional Work Motivation Scale – MWMS

Skala służy do oceny poszczególnych typów motywacji do pracy i umożliwia identyfikację dominującego rodzaju motywacji. Kwestionariusz MWMS składa się z 19 pozycji, wyrażonych w postaci twierdzeń zawierających różne motywy wykonywania pracy.

Bibliografia

Gagne, M., Deci, E.L. (2005). Self-determination theory and work motivation. Journal of Organizational Behavior, 26, 331-362.

Gagne, M., Forest, J., Gilbert, M.H., Aube, C., Morin, E., Molorni, A. (2010). The Motivation at Work Scale: Validation Evidence in Two Languages. Educational and Psychological Measurement, 70(4,) 628–646

Gagné, M., Forest, J., Vansteenkiste, M., Crevier-Braud, L., Van den Broeck, A., Aspeli, A.K., Bellerose, J., Benabou, C., Chemolli, E., Güntert, S.T., Halvari, H., Indiyastuti, D. L., Johnson, P.J., Molstad, M.H., Naudin, M., Ndao, A., Olafsen, A.H., Roussel, P., Wang, Z., Westbye, C. (2015). Multidimensional Work Motivation Scale: Validation evidence in seven languages and nine countries. European Journal of Work and Organizational Psychology, 24(2), 178-196.


Kwestionariusz do mierzenia motywacji osiągnięć

Kwestionariusz do mierzenia motywacji osiągnięć wg Widerszal-Bazyl zawiera 19 pytań diagnostycznych. Wskaźnikiem motywacji jest wynik ogólny będący sumą wszystkich twierdzeń.

Bibliografia

Widerszal-Bazyl, M. (1978). Kwestionariusz do mierzenia motywacji osiągnięć. Przegląd Psychologiczny, 21, 2, 363-366


Skala Motywacji Osiągnięć w Karierze (SMOK)

Skala Motywacji Osiągnięć w Karierze (SMOK)  została opracowana przez A. Bańkę (2014). Wyniki ujmowane są na 4 skalach: 1) Dotrzymanie kroku konkurencji; 2) Wstyd i lęk przed oceną; 3) Podtrzymanie poczucia własnej wartości; 4) Perfekcjonizm. 

Literatura

Bańka, A. (2014). Konstrukcja i wstępna charakterystyka psychometryczna Skali Motywacji Osiągnięć w Karierze (SMOK). Czasopismo Psychologiczne, 20, 1, 149-164.


Kwestionariusza motywacji do terapii „Za i przeciw”

Kwestionariusz „Za i przeciw” opracowany został przez R. Cibora (2011). Kwestionariusz mierzy motywację przy podjęciu terapii odwykowej. Narzędzie badawcze zawiera 35 twierdzeń, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 4-stopniowej skali Likerta (1 = „Zdecydowanie się nie zgadzam”; 4 = „Zdecydowanie się zgadzam”). Wyniki ujmowane są na 6 skalach: 1) Naciski otoczenia; 2) Korzyści wtórne; 3) Poznanie i zmiana; 4) Dążenie do ustąpienia dolegliwości; 5) Lęki i obawy; 6) Zaprzeczenie

Literatura

Cibor, R. (2011). Motywacja do leczenia odwykowego jako przedmiot opiniodawstwa psychologicznego. W: J.M. Stanik (red.), Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych (s. 124-134). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.


CZAS

Kwestionariusz Metafory Czasu (KMC)

Kwestionariusz Metafory Czasu (KMC), opracowany przez Sobol-Kwapińską (2008). Kwestionariusz zawiera 95 twierdzeń, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 4-stopniowej skali Likerta (1 = „zupełnie nie pasuje”; 4 – „bardzo pasuje”).

Literatura

Sobol-Kwapińska, M. (2008). Kwestionariusz Metafory Czasu KMC. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


Kwestionariusz Postrzegania Czasu Zimbardo (ZTPI)

Kwestionariusz Postrzegania Czasu Zimbardo (ZTPI) został opracowany przez Zimbardo i Boyd’a (1999/2013), polska adaptacja Przepiórka (2011). Kwestionariusz składa się z 56 twierdzeń, gdzie badany udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta (1 = „całkowicie się nie zgadzam”; 5 = „zupełnie się zgadzam”). Kwestionariusz składa się z pięciu skal (perspektyw postrzegania czasu): przeszłościowo-negatywnej, przeszłościowo-pozytywnej, teraźniejszej hedonistycznej, teraźniejszej fatalistycznej oraz przyszłej.

Literatura

Gorbaniuk, O., Kostrubiec-Wojtachnio, B., Musiał, D., Wiechetek, M., Błachnio, A., Przepiórka, A. (red.) (2011). Studia z psychologii w KUL. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Zimbardo, Ph., Boyd, J. (1999/2013). Paradoks czasu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.


ASPIRACJE ŻYCIOWE

Skala Aspiracji Życiowych (IA-23)

Skala Aspiracji Życiowych to polska adaptacja Aspiration Index (IA-23) opracowanej przez Kassera i Ryana (1996), polska adaptacja Górnik-Durose, Jach i Langer (2018). Wyniki ujmowane są na siedmiu celach życiowych, które reprezentują trzy grupy celów życiowych; 1) Cele wewnętrzne (samoakceptacja, afiliacja, zdrowie); 2) Cele zewnętrzne (pieniądze, wizerunek); 3) Cele wyższe (wspólnotowość, duchowość). Skala zawiera 23 twierdzenia diagnostyczne, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta („1” –  „to w ogóle nie jest dla mnie ważne” ; „5” = „to  jest dla mnie bardzo ważne”).

Literatura

Górnik-Durose, M.E., Jach, Ł., Langer, M. (2018). Intrinsic – Extrinsic – Transcendent. A triarchic odel of goal contents: introduction and validation. Current issues in personality psychology, 6(1), 1-16.

Kasser, T., Ryan, R. M. (1996). Further examining the American dream: Differential correlates of intrinsic and extrinsic goals. Personality and Social Psychology Bulletin, 22, 280-287.


Indeks aspiracji (IA-35)

Indeks aspiracji (IA-35) został opracowany przez Kassera i Ryana (1996), polska adaptacja Zawadzka, Duda, Rymkiewicz, Kondratowicz-Nowak (2015). Wyniki ujmowane są na 7 skalach: 1) Bogactwo; 2) Sława; 3) Wizerunek; 4) Rozwój osobisty; 5) Związki z innymi; 6) Wspólnotowość; 7) Zdrowie. Skala zawiera 35 twierdzenia diagnostyczne, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta („1” –  „to w ogóle nie jest dla mnie ważne” ; „5” = „to  jest dla mnie bardzo ważne”).

Literatura

Kasser, T., Ryan, R. M. (1996). Further examining the American dream: Differential correlates of intrinsic and extrinsic goals. Personality and Social Psychology Bulletin, 22, 280-287.

Zawadzka, A.M., Duda, J., Rymkiewicz, R., Kondratowicz-Nowak, B. (2015). Siedmiowymiarowy model aspiracji życiowych Kassera i Ryana. Analiza trafności i rzetelności narzędzia. Psychologia Społeczna, 10, 1(32), 100-111.


REFLEKSYJNOŚĆ

Kwestionariusz refleksyjności (KR)

Kwestionariusz refleksyjności (KR) został opracowany przez Matczak i Jaworowską (2020). Autorki przyjęły założenie, że refleksyjność jest konstruktem niejednorodnym.. Kwestionariusz zawiera 75 twierdzenia diagnostyczne. Osoba badana udziela odpowiedzi na skali „prawda” i „fałsz”. Wyniki ujmowane są na dwóch skalach: 1) Niepewność siebie; 2) Rozwaga. Refleksyjność wyrażona jest w ujęciu funkcji poznawczej.

Literatura

Matczak, A., Jaworowska, A. (2020). Kwestionariusz Refleksyjności. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


Skala refleksyjności REI

Skala refleksyjności (REI, Rational-Experiential Inventory) opracowany przez Pacini i Epstein (1999), polska adaptacja: Sleboda i Sokolowska (2017). Refleksyjność ujmowana jest jako dyspozycja. Skala zawiera 24 twierdzeń gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 5-sropniowej skali Likerta (1=„Zdecydowanie nieprawdziwe”;  5= „Zdecydowanie prawdziwe”). Wyniki zawarte są na dwóch skalach: 1) Refleksyjność racjonalna; 2) Refleksyjność emocjonalno-doświadczeniowa.

Literatura

Pacini, R., Epstein, S. (1999). The relation of rational and experiential information processing styles to personality, basic beliefs, and the ratio-bias phenomenon. Journal of Personality and Social Psychology, 76, 972–987. doi: 10.1037/0022-3514.76.6.972

Sleboda, P., Sokolowska, J. (2017). Measurements of rationality: Individual differences in information processing, the transitivity of preferences and decision strategies. Frontiers in Psychology, 8, 1–12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01844.


Kwestionariusz Ruminacji-Refleksyjności (KRR)

Kwestionariusz Ruminacji-Refleksyjności (KRR) został opracowany przez Trapnell i Campbell (1999), polska adaptacja: Radoń (2014). Kwestionariusz zawiera 13 twierdzeń, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 5-sropniowej skali Likerta (1=„Nie zgadzam się całkowicie”;  5=„Zgadzam się całkowicie”). Wyniki ujmowane są na dwóch skalach: 1) Ruminacja; 2) Refleksyjność.

Literatura

Radoń, S. (2014). Kwestionariusz Ruminacji-Refleksyjności (polska adaptacja The Rumination-Reflection Questionaire. Psychoterapia, 2 (169), 61-72.

Trapnell, P.D, Campbell, J.D. (1999). Private self-consciousness and the Five-Factor Model of Personality: Distinguishing rumination from reflection. Journal of Personality and Social Psychology, 76(2), 284-304.


Test refleksyjności poznawczej (CRT-15)

Test refleksyjności poznawczej (CRT-15) opracowany przez Marshall i in. (2020), tłumaczenie Sobków i Olszewska (2020). Test zawiera 15 zadań na które osoba badana udziela odpowiedzi w postaci słów, liczby lub krótkiego zdania.

Literatura

Sirota, M., Marshall, A. C., Dewberry, C., Juanchich, M., Valu, L. (2020). Measuring cognitive reflection without maths: Development and validation of the verbal cognitive reflection test. Journal of Behavioral Decision Making, 1–22. https://doi.org/10.1002/bdm.2213

Sobkow, A., Olszewska, A., Traczyk, J. (2020). Multiple numeric competencies predict decision outcomes beyond fluid intelligence and cognitive reflection. Intelligence, 80, 101452 https://doi.org/10.1016/j.intell.2020.101452


SPORT

Kwestionariusz Celów i Aktywności Fizycznej (KCAF)

Kwestionariusz Celów i Aktywności Fizycznej został opracowany przez M. Lipowskiego i Z. Zaleskiego (2015). Opis: Kwestionariusz składa się z kilku modułów: 1 moduł który zawiera łącznie 13 pytań dotyczy danych metrykalnych i sfery związanej z uczestnictwem i częstotliwością w aktywności fizycznej. Drugi moduł zawiera twierdzenia związane z kulturą sportową w najbliższym otoczeniu (zawiera 5 twierdzeń). Trzeci moduł dotyczy w ważności celów uprawiania aktywności fizycznej (zawiera 13 twierdzeń). Czwarty moduł dotyczy najważniejszych dla osoby badanej celów aktywności fizycznej (zawiera 18 twierdzeń), ów moduł zawiera pięć podskal: 1) Wartość motywacyjna; 2) Organizacja czasu; 3) Wytrwałość w działaniu; 4) Konflikt motywacyjny; 5) Wielowymiarowość celów.

Literatura

Lipowski, M., Zaleski, Z. (2015). Inventory of Physical Activity Objectives – a new method of measuring motives for physical activity and sport. Health Psychology Report, 3(1), 47-58.


Kwestionariusz Gotowości do Aktywności Fizycznej (Physical Activity Readness Questionnaire, PAR-Q)

Kwestionariusz Gotowości do Aktywności Fizycznej (Physical Activity Readness Questionnaire, PAR-Q), polskie tłumaczenie Kusy (2017)

Literatura

http://www.la.awf.poznan.pl/files/Info_dla_badanych/par-qyou_-_Acrobat_4.0.pdf


Kwestionariusz Źródeł Pewności Siebie w Sporcie (SSCQ-PL)

Kwestionariusz Źródeł Pewności Siebie w Sporcie (SSCQ-PL), opracowany przez Vealey (1986), polska adaptacja Gazdkowska, Parzelski i Vealey (2016) .Kwestionariusz zawiera 38 twierdzeń. Wyniki zawierają się na dziewięciu skalach: 1) M – Mistrzostwo; 2) PU – Prezentowanie Umiejętności; 3) PPF – Przygotowanie Psychiczne i Fizyczne; 4) PWC – Postrzeganie Własnego Ciała; 5) W – Wsparcie; 6) DZ – Doświadczenia Zastępcze; 7) KŚ – Komfort Środowiskowy; 8) SS – Sprzyjające Sytuacje; 9) P – Przywództwo.

Literatura

Gazdowska, Z., Parzelski, D., Vealey, R. (2016). Właściwości psychometryczne i walidacja polskiej adaptacji kwestionariusza źródłem pewności siebie w sporcie (SSCQ-PL). Studia Psychologiczne, 54, 3, 18-30.

Vealey, R.S. (1986). Conceptualization of Sport-Confidence and Competitive Orientation: Preliminary Investigation and Instrument Development. Journal of Sport Psychology, 8, 221-246.


Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ)

Literatura

Biernat, E., Stupnicki, R., Gajewski, A.K. (2007). Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ) – wersja polska. Wychowanie Fizyczne i Sport, 51(1), 45-54.

Ogonowska-Słodownik, A. (2013). Porównanie wyników kwestionariusza IPAQ, skali Borga oraz aktywności fizycznej norweskich osób starszych. Hygeia Public Health, 48(4), 515-519.


Skala Motywacji w Sporcie (SMS-28)

Skala Motywacji w Sporcie (SMS-28) została opracowana przez Pelletier i in. (1995) (SMS-Sport Motivation Scale), polska adaptacja Walczak (2019).

Literatura

Pelletier L.G., Tuson K.M., Fortier M.S., Vallerand R.J., Briere N.M., Blais M.R. (1995). Toward a New Measure of Intrinsic Motivation, Ex Motivation and Amotivation in Sports. Journal of Sport and Exercise Psychology, 17, 35-53.

Walczak, M. (2019). Validation of the Polish version of Sport Motivation Scale (SMS). Effect of gender, level of participation and sport type on intrinsic and extrinsic motives. Trends in Sport Sciences, 26(4), 187-195.


Strategie Radzenia Sobie w Rywalizacji Sportowej (CICS)

Strategie Radzenia Sobie w Rywalizacji Sportowej (Coping Strategies in Sport Competition Inventory, CICS) zostały opracowane przez Gaudreau i Blondin (2002), polska adaptacja: Knittel i Guszkowska (2019).

Literatura

Gaudreau, P., Blondin, J.P. (2002). Development of a questionnaire for the assessment of coping strategies employed by athletes in competitive sport settings. Psychology of Sport and Exercise, 3, 1-34.

Knittel, M., Guszkowska, M. (2019). Polska adaptacja kwestionariusza Coping Strategies in Sport Competition Inventory (CICS-strategies) (Inventaire des Stratégies de Coping en Compétition Sportive – ISCCS) Goudreau i Blondina. W: M. Guszkowska, Z. Gazdowska, N. Koperska (2019). Narzędzia do pomiaru w psychologii sportu (s. 89-106). Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.


Kwestionariusz Regulacji Zachowania w Ćwiczeniach (BREQ)

Kwestionariusz Regulacji Zachowania w Ćwiczeniach (BREQ), został opracowany przez Markland i Tobin (2004), wersja zrewidowana BREQ-3 (Wilson i in., 2006). Kwestionariusz zawiera 24 twierdzenia, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta (0 = „zdecydowanie nieprawdziwe”; 4 = „zdecydowanie prawdziwe”. Wyniki ujmowane są na 6 skalach: 1) Amotywacja; 2) Regulacja zewnętrzna; 3) Regulacja introjekcja; 4) Regulacja zidentyfikowana; 5) Regulacja zintegrowana; 6) Motywacja wewnętrzna.

Literatura

Markland, D., Tobin, V. (2004). A modification to the behavioural regulation in exercise questionnaire to include an assessment of amotivation. Journal of Sport and Exercise Psychology, 26(2), 191-196.

Wilson, P.M., Rodgers, W.M., Loitz, Ch.C., Scime, G. (2006). “It’s who i am … really!” the importance of integrated regulation in exercise contexts. Journal of Applied Biobehavioral Research, 11(2), 79-104.


OSOBOWOŚĆ

Kwestionariusz osobowości 16PF

Kwestionariusz osobowości 16PF (Cattell, 1956), polska adaptacja (Nowakowska, 1970; Kucharski, 2004). Kwestionariusz zawiera 185 twierdzeń/pytań. Wyniki ujmowane są w postaci 16 czynników: czynnik A: cyklotymia-schizotymia; czynnik B: wysoka inteligencja-niska inteligencja; czynnik C: dojrzałość emocjonalna-neurotyczność; czynnik E: dominacja-uległość; czynnik F: surgencja-desurgencja; czynnik G: wysokie superego-niskie superego; czynnik H: odporność psychiczna-brak odporności psychicznej; czynnik I: wrażliwość-brak wrażliwości; czynnik L: nadmierna podejrzliwość-brak podejrzliwości; czynnik M: niekonwencjonalność-konwencjonalność; czynnik N: racjonalizm-prostota; Czynnik O: depresyjna niepewność siebie-pewność siebie; czynnik Q1: radykalizm-konserwatyzm; czynnik Q2: samowystarczalność-zależność od grupy; czynnik Q3: wysoka samooocena-niska samoocena; czynnik Q4: wysokie napięcie ergiczne-niskie napięcie ergiczne.

Literatura

Kucharski, T. (2004). Wprowadzenie do kwestionariusza 16 PF-5. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.


Arkusz Samopoznania Raymonda B. Cattella

Arkusz Samopoznania Raymonda B. Cattella, polskie tłumaczenie Hirszel (1959), polska adaptacja Łazowski i  Płużek (1978). Arkusz Samopoznania mierzy niepokój, określony za pomocą pięciu czynników: brak integracji osobowości (Q3), niestabilność emocjonalna (C), paranoidalna podejrzliwość (L), obwinianie siebie (O) i napięcie psychiczne (Q4). Metoda mierzy także niepokój jawny, ukryty i ogólny.

Arkusz Samopoznania Cattella w wersji 40 i 60 itemowej.  Badana grupa wiekowa od 14 lat. Wyniki ujmowane są w trzech skalach: 1) Niepokój ukryty; 2) Niepokój jawny; 3) Niepokój ogólny.

14-czynnikowy kwestionariusz osobowości (CPQ-14; tj. Children’s Personality Questionaire). Badana grupa wiekowa 8-12 lat .Składa się z wersji A i B każda po 70 pytań. Dziecko ma zaznaczyć wariant odpowiedzi a,b,c, (c tylko w kilku pytaniach) w każdym pytaniu wyłącznie jedna odpowiedz. Zastosowanie: pomoc w ujawnieniu niepowodzeń/powodzeń w szkole, niebezpieczeństwo „wykolejenia się”

Literatura

Łazowski, J., Płużek, Z. (1982). Program własnych badań. W: J. Łazowski (red.), Problemy psychosomatyczne w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy (s. 64-106). Warszawa: Wydawnictwo PZWL.

Matkowski, M. (1983). Arkusz Samopoznania Raymonda B. Cattella (IPAT Anxiety Scale-Self-Analysis Form) [Raymond B. Cattell’s IPAT Anxiety Scale-Self-Analysis Form]. Przegląd Psychologiczny, 26(2), 413-423.


Autoportret osobowości

Autoportret osobowości, opracowany przez Oldham i Morris (2014). Kwestionariusz zawiera 107 twierdzeń, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi (Tak zgadzam się; Częściowo się zgadzam; Nie, nie zgadzam się. Wyniki ujmowane są na 14 skalach: 1) Czujny; 2) Samotniczy; 3) Nie-zwyczajny; 4) Awanturniczy; 5) Zmienny; 6) Dramatyczny; 7) Pewny siebie; 8) Wrażliwy; 9) Oddany; 10) Sumienny; 11) Wygodny; 12) Władczy; 13) Ofiarny; 14) Poważny.

Literatura

Oldham, J.M., Morris, L. (2014). Twój psychologiczny autoportret. Dlaczego czujesz, kochasz, myślisz, postępujesz właśnie tak. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.


Kwestionariusz Osobowości CPM-Q-SF

Kwestionariusz Osobowości CPM-Q-SF, opracowany przez Strus, Cieciuch i Rowiński (2014). Kwestionariusz zawiera 72 twierdzenia. Wyniku ujmowane są na 8 metacechach: 1) Stabilność; 2) Integracja; 3) Plastyczność; 4) Poszukiwanie wrażeń; 5) Rozhamowanie; 6) Dysharmonia; 7) Pasywność; 8) Powściągliwość.

Literatura

Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014).  The circumplex of personality metatraits: A synthesizing model of personality based on the Big Five. Review of General Psychology, 18(4), 273-286.


Kwestionariusz do pomiaru osobowości IPIP-BFM

Kwestionariusz do pomiaru osobowości IPIP-BFM (16/20/50), autorstwa Goldberga (1990, 1992), polska adaptacja Struś, Cieciuch i Rowiński (2014). Wyniki ujmowane są na 5 skalach: 1) Ekstrawersja; 2) Ugodowość; 3) Sumienność; 4) Stabilność emocjonalna; 5) Intelekt.

Literatura

Donnellan. M. B., Oswald, F. L., Baird. B. M. i Lucas, R. E. (2006). The Mini-IPIP scales: Tiny-yet-effective measures of the Big Five Factors of personality. Psychological Assessment, 18(2), 192-203.

Goldberg, L. R. (1990). An alternative „description of personality”: The Big Five factor structure. Journal of Personality and Social Psychology, 59(6), 1216-1229.

Goldberg, L. R. (1992). The development of markers of Big Five factor structure. Psychological Assessment, 4(1), 26-42.

John, O. P., Srivastava. S. (1999). The Big Five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives. W: L. A. Pervin i O. P. John (red.), Handbook of personality: Theory and research (s. 102-138). New York: Guilford Press.

Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). Polska adaptacja kwestionariusza IP1P-BFM-50 do pomiaru pięciu cech osobowości w ujęciu leksykalnym. Roczniki Psychologiczne, 17, 2, 327-346.


Kwestionariusz osobowości NEO-FFI/NEO-PI-R

Kwestionariusz osobowości NEO-FFI/NEO-PI-R,autorstwa Costa, McCrae (1992), polska adaptacja: Zawadzki i in. (2007). Kwestionariusz NEO-FFI zawiera 60 itemów, w przypadku NEO-PI-R – 240 itemów. Wyniki ujmowane są na 5 skalach: 1) Ekstrawersja; 2) Neurotyczność; 3) Sumienność; 4) Otwartość na doświadczenie; 5) Ugodowość. W przypadku NEO-PI-R, każda z wymienionych 5 skal zawiera po 6 podskal.  

Literatura

Siuta, J. (2006). Inwentarz Osobowości NEO-PI-R Paula T. Costy Jr i Roberta R. McCrea. Adaptacja Polska. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.

Zawadzki, B., Strealu, J., Szczepaniak, P., Śliwińska, M. (2007). Inwentarz osobowości NEO-FFI. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


Inwentarz TIPI

Inwentarz TIPI, autorstwa Gosling i in. (2003) został zaadaptowany przez Sorokowską i in. (2014). Inwentarz zawiera 10 itemów. Wyniki ujmowane są na 5 skalach: 1) Neurotyczność; 2) Sumienność; 3) Ekstrawersja; 4) Otwartość na doświadczenie; 5) Ugodowość.

Literatura

Gosling, S.D., Rentfrow, P.J., Swann, W.B. Jr. (2003). A very brief measure of the Big-Five personality domains. Journal of Research in Personality, 37, 504-528.

Sorokowska, A., Słowiński, A., Zbieg, A., Sorokowski, P. (2014). Polska adaptacja testu Ten Item Personality Inventory (TIPI) – TIPI-PL – wersja standardowa i internetowa. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.


Kwestionariusz osobowości ZKA-PQ

Kwestionariusz osobowości ZKA-PQ, autorstwa Zuckerman, Kuhlman, Joireman, Teta i Kraft (1993). Wyniki ujmowane są w pięciu skalach: 1) Agresywność; 2) Aktywność; 3) Ekstrawersja; 4) Neurotyczność; 5) Poszukiwanie doznań. Wersja standardowa ZKA-PQ zawiera 200 itemów, wersja ZKA-PQ/SF – 80 itemów.

Literatura

Aluja, A., Lucas, I., Blanch, A., Garcia, O., Garcia, L.F. (2018). The Zuckerman-Kuhlman-Aluja Personality Questionnaire shortened form (ZKA-PQ/SF). Personality and Individual Differences, 134, 174-181.

Zuckerman, M., Kuhlman, D.M., Joireman, J., Teta, P., Kraft, M. (1993). A comparison of three structural models for personality: The big three, the big five, and the alternative five. Journal of Personality and Social Psychology, 65(4), 757-768.


Kwestionariusz osobowości EPQ-R

Kwestionariusz osobowości EPQ-R (wersja zrewidowana) Eysenck i in. (1985), polska adaptacja: PTP (2011).  Wyniki ujmowane są na 3 skalach: 1) Psychotyzm; 2) Ekstrawersja; 3) Neurotyczność. Wersja klasyczna ma 106 pytań, wersja skrócona – 48 pytania.

Literatura

Eysenck, S.B.G., Eysenck, H.J., Barrett, P. (1985). A revised version of the Psychoticism Scale. Personality and Individual Differences, 6, 1, 21-29.

Jaworowska, A. (2011). Kwestionariusze osobowości Eysencka EPQ-R. EPQ-R w wersji skróconej. Polskie normalizacje. Warszawa: Wydawnictwo PTP.

Zawadzki, B. (1995). Uniwersalność PEN – trzech superczynników osobowości: charakterystyka psychometryczna polskiej adaptacji „Zrewidowanego Inwentarza Osobowości H. J. Eysencka (EPQ-R)”. Studia Psychologiczne, 33, 147-187.


Kwestionariusz osobowości HEXACO

Kwestionariusz osobowości HEXACO, autorstwa Ashton i Lee (2001), polska adaptacja: Szarota (2007). Kwestionariusz występuje w wersji 60 i 100 itemowej. Wyniki ujmowane są na 6 skalach: 1) Uczciwość; 2) Emocjonalność; 3) Ekstrawersja; 4) Ugodowość; 5) Sumienność; 6) Otwartość na doświadczenie.

Literatura

Ashton, M.C., Lee, K. (2001). A theoretical basis for the major dimensions of personality. European Journal of Personality, 15, 327-353.

Ashton, M.C., Lee, K., Son, C. (2000). Honesty as the sixth factor of personality: correlation with machiavellianism, primary psychopathy, and social adroitness. European Journal of Personality, 14, 359-368.

Szarota, P., Ashton, M., Lee, K. (2007). Taxonomy and structure of the Polish personality lexicon. European Journal of Personality, 21, 823-852.

Struś, W., Cieciuch, J. (2014). Poza Wielką Piątką – przegląd nowych modeli struktury osobowości. Polskie Forum Psychologiczne, 19 (1), 17-49.


Trójczynnikowy inwentarz stanów i cech osobowości

Trójczynnikowy inwentarz stanów i cech osobowości (Wrześniewski, 1981) jest polską adaptacją State-Trait Personality Inventory (STPI). Inwentarz składa się z dwóch części, łącznie zawiera 60 itemów (2×30). Wyniki ujmowane są na 6 podskal: gniew jako stan i jako cecha; lęk jako stan i jako cecha; ciekawość jako stan i jako cecha.

Literatura

Wrześniewski, K. (1981). Trójczynnikowy inwentarz stanów i cech osobowości. Przegląd Lekarski, 48, 2, 222-225.


OBRAZ SIEBIE

Test Przymiotnikowy ACL

Test Przymiotnikowy ACL (Adjective Check List) autorstwa H.G. Gougha i A.B. Heilbruna (1952), polska adaptacja: PTP (2012).

Literatura

Martowska, K. (2012). Lista przymiotnikowa ACL. Polska normalizacja. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


Tennessee Skala Obrazu Siebie

Skala TSCS składa się ze 100 stwierdzeń, przy pomocy których osoba odpowia­dająca dokonuje opisu siebie na 5-o stopniowej skali: 1 – całkowicie fałszywe, 2- raczej fałszywe. 3-nie jestem zdecydowany. 4 – raczej prawdziwe. 5 – całkowicie prawdziwe. Skalę można wyko­rzystać do badań indywidualnych jak i grupowych osób powyżej 12 roku życia.


TEMPERAMENT

Kwestionariusz FCZ-KT(R)

Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu w wersji zrewidowanej FCZ-KT(R). Pierwsza wersja kwestionariusza miała miejsce w 1997 (Zawadzki, Strelau, 1997). Wersja zrewidowana pojawiła się w 2016 roku (Cyniak-Cieciura, Zawadzki, Strelau, 2016). Wersja zrewidowana zawiera 100 itemów (pierwotnie było 120). Wyniki ujmowane są na 7 skalach: 1) Aktywność; 2) Żwawość; 3) Perseweratywność; 4) Wytrzymałość; 5) Reaktywność emocjonalna; 6) Wrażliwość sensoryczna; 7) Rytmiczność.

Literatura

Cyniak-Cieciura, M., Zawadzki, B., Strelau, J. (2016). Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu: Wersja Zrewidowana. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.

Zawadzki, B., Strelau, J. (1997). Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu (FCZ-KT) – podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


Skala Wrażliwości na Kary i Nagrody (SPSRQ)

Skala Wrażliwości na Kary i Nagrody (SPSRQ), autorstwa Coopera i Gomeza (2008), polska adaptacja: Wytkowska, Białaszek i Ostaszewski (2014). Skala zawiera 24 twierdzenia. Wyniki ujmowane są na 2 skalach: 1) Wrażliwość na kary; 2) Wrażliwość na nagrody.

Literatura

Cooper, A., Gomez, R. (2008). The Development of a Short Form of the Sensitivity to Punishment and Sensitivity to Reward Questionnaire. Journal of Individual Differences, 29, 90-104.

Gray, J.A. (1981). A critique of Eysenck’s theory of personality. W: H. J. Eysenck (red.), A Model for Personality (s. 246-276). Berlin: Springer.

Gray, J.A. McNaughton, N. (2003). The neuropsychology of anxiety: An enquiry into the functions of the septo-hippocampal system. Oxford: Oxford University Press.

Corr, P.J. (2016). Reinforcement Sensitivity Theory of Personality Questionnaires: Structural survey with recommendations. Personality & Individual Differences, 89, 60-64.

Jackson, C.J. (2009). Jackson-5 scales of revised Reinforcement Sensitivity Theory (r-RST) and their application to dysfunctional real world outcomes. Journal of Research in Personality, 43, 556-569.

Smillie, L.D., Pickering, A.D., Jackson, C.J. (2006). The New Reinforcement Sensitivity Theory: Implications for Personality Measurement. Personality and Social Psychology Review, 10(4), 320-335.

Wytkowska, A., Białaszek, W., Ostaszewski, P.  (2014). Psychometryczne właściwości polskiej wersji krótkiej skali wrażliwości na kary i nagrody (SPSRQ-SF). Studia Psychologiczne, 52, 2, 28-39.


Kwestionariusz temperamentu rRST-Q

Kwestionariusz temperamentu rRST-Q, oparty na teorii wrażliwości na wzmocnienia (RST) (zob. Gray, 1990, 1991; Reuter, Markett, Smillie, Montag, 2015). Opis: Kwestionariusz zawiera 31 twierdzenia. Wyniki ujmowane są na 3 skalach: 1) BAS (behawioralny system dążenia); 2) BIS (behawioralny system hamowania); 3) FFFS  (system walki-ucieczki-znieruchomienia).

Literatura

Gray, J. (1991). The neuropsychology of temperament. W: J. Strelau, A. Angleinter (red.), Explorations in Temperament International Perspectives on Theory and Measurement (s. 102-128). New York: Plenum Press.

Gray, J.A. (1990). Brain systems that mediate both emotion and cognition. Cognition and Emotion, 4, 269-288.

Reuter, M., Markett, S., Smillie, L.D., Montag, Ch. (2015). A new measure for the revised reinforcement sesitivity theory: psychometric criteria and genetic validation. Frontiers in Systems Neuroscience, 9, 1-12.


Kwestionariusz temperamentu EAS

Kwestionariusz temperamentu EAS, opracowany przez Buss i Plomin (1984/2014), polska adaptacja: Oniszczenko (1997). Kwestionariusz zawiera 20 twierdzeń. Kwestionariusz EAS występuje w 3 wersjach. Wersja EAS-C jest to wersja dla dzieci ocenianych przez nauczycieli i przez rodziców. W tej wersji wyniki ujmowane są w czterech skalach: 1) Emocjonalność; 2) Aktywność; 3) Towarzyskość; 4) Nieśmiałość. Wersja EAS-D jest to wersja dla dorosłych. W tej wersji wyniki ujmowane są w pięciu skalach: 1) Niezadowolenie; 2) Aktywność; 3) Towarzyskość; 4) Złość; 5) Strach.

Literatura

Buss, A. H., Plomin, R. (2014). Temperament: Early Developing Personality Traits. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Oniszczenko, W. (1997). Kwestionariusz Temperamentu EAS Arnolda H. Bussa i Roberta Plomina. Wersje dla dorosłych i dzieci. Adaptacja polska. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


Kwestionariusz temperamentu PTS

Kwestionariusz temperamentu PTS (The Pavlovian Temperament Survey) opracowany przez Strealu i Angleitner (1994). Kwestionariusz zawiera 57 itemy. Wyniki ujmowane są w trzech skalach: 1) Siła procesu hamowania; 2) Ruchliwość procesów nerwowych; 3) Siła procesów pobudzenia.

Literatura

Strealu, J., Angleitner, A. (1994). Cross-cultural studies on temperament: Theoretical considerationad and empirical studies based on the pavlovian Temperament Survey. Personality and Individual Differences, 16, 331-342.

Strelau, J., Zawadzki, B. (1998). Kwestionariusz Temperamentu PTS. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


Skala temperamentu (TEMPS-A)

Skala temperamentu (TEMPS-A), polska adaptacja: Dembińska-Krajewska i Rybakowski (2014). Skala zawiera 110 pozycji (109 w wersji dla mężczyzn). Wyniki ujmowane są na 5 skalach: 1) Temperament depresyjny; 2) Temperament cyklotymiczny; 3) Temperament hipertymiczny; 4) Temperament drażliwy; 5) Temperament lękowy.

Literatura

Dembińska-Krajewska, D., Rybakowski, J. (2014). Skala TEMPS-A (Temperament Evaluation of Memphis, Pisa and San Diego Autoquestionnaire) – ważne narzędzie do badania temperamentów afektywnych. Psychiatria Polska, 48(2), 261-276.


INTELIGENCJA EMOCJONALNA / EMOCJONALNOŚĆ

Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej DINEMO

Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej DINEMO opracowany przez A. Matczak, A. Jaworską, A. Ciechanowicz, J. Stańczak, E. Zalewską (2006). Inwentarz składa się z 33 pozycji. Dwuwymiarowy Inwentarz zawiera dwie skale czynnikowe: 1 – skala interpersonalna (Inni) – wiąże się z rozpoznawaniem, rozumieniem i respektowaniem emocji innych ludzi; 2 czynnik – skala (Ja) – z uświadamianiem sobie, rozumieniem i respektowaniem, a także wyrażaniem własnych emocji.

Literatura

Matczak, A., Jaworska, A. (2006). Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej DINEMO. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.

Salovey, P., Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition, and Personality, 9, 185-211.


Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej (INTE)

Kwestionariusz inteligencji emocjonalnej (INTE), autorstwa: Schutte i współpracowników (1998), polska adaptacja: Ciechanowicz, Jaworska, Matczak (2000). INTE zawiera 33 twierdzenia. Oprócz wyniku globalnego wyodrębniono 2 czynniki: 1 – zdolność do wykorzystywania emocji do wspomagania myślenia i działania; 2 – zdolność do rozpoznawania emocji.

Literatura

Jaworska, A., Matczak, A. (2008). Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.

Salovey, P., Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition, and Personality, 9, 185-211.

Schutte, N.S., Malouff, J.M., Hall, L.E., Haggerty, D. J., Cooper, J.T., Golden, C.J., Dornheim, L. (1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Difference, 25, 167-177.


Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej PKIE

Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej PKIE został opracowany przez A. Matczak, A. Jaworowska i E. Zalewską (2005). Kwestionariusz zawiera 94 twierdzeń. Wyniki ujmowane są w pięciu skalach tym wynik ogólny: 1) Akceptowanie, wyrażanie i wykorzystanie własnych emocji w działaniu (AKC); 2) Empatia, czyli rozumienie i rozpoznawanie emocji innych ludzi (EMP); 3) Kontrola, także poznawcza nad własnymi emocjami (KON); 4) Rozumienie i uświadamianie sobie własnych emocji (ROZ).

Literatura

Jaworska, A., Matczak, A. (2005). Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej PKIE. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


Kwestionariusz Ilorazu Empatii EQ-40

Kwestionariusz Ilorazu Empatii EQ-40, autorstwa Simona Barona-Cohena i Sally Wheelwright (2004), w polskim tłumaczeniu wykonanym przez Agnieszkę Wainaina-Woźną. Kwestionariusz składa się z 40 pytań diagnostycznych.

Literatura

Baron-Cohen, S., Wheelwright, S. (2004). The Empathy Quotient (EQ): An investigation of Adults with Asperger Syndrome or High Functioning Autism, and Normal Sex Differences. Journal Autism and Developmental Disorders, 34, 163-175.

Lawrence, E.J., Shaw, P., Baker, D.,  Baron-Cohen, S.,  David, A.S. (2004). Measuring empathy: reliability and validity of the Empathy Quotient. Psychological Medicine, 34, 911-924.


Skala Empatii

Skala Empatii wg Mehrabiana i Epsteina (1972). Mehrabian i Epstein, polska adaptacja Kłosiewicz (1981). Skala zawiera 33 twierdzenia. Skala pozwala oszacować ogólne nasilenie empatii osoby badanej.

Literatura

Kłosiewicz, Z. (1981). Spostrzeganie podobieństw „ja-inni ludzie” a empatia. Warszawa: Instytut Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.


Skala Ilorazu Empatii (SSIE)

Skala Ilorazu Empatii (SSIE) została opracowana przez Wakabayashi i in. (2006), polska adaptacja: Jankowiak-Siuda i in. (2017). Skala zawiera 22 twierdzenia. Wskaźnikiem ilorazu empatii jest wynik ogólny, będący sumą wszystkich twierdzeń.

Literatura

Jankowiak-Siuda, K., Kantor-Martynuska, J., Siwy-Hudowska, A., Śmieja, M., Dobrołowicz-Konkol, M., Zaraś-Wieczorek, I., Siedkler, A. (2017). Analiza właściwości psychometrycznych polskiej wersji językowej Skróconej Skali Ilorazu Empatii (SSIE) – The Empathy Quotient (EQ-short). Psychiatra Polska, 51(4), 719-734.

Wakabayashi, A., Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Goldenfeld, N., Delaney, J., Fine, D. (2006) Development of short forms of the Empathy Quotient (EQ) and the Systemizing Quotient (SQ). Personality and Individual Differences, 41, 929-940.


Kwestionariusze kontroli emocjonalnej przeznaczone dla kobiet w okresie ciąży (ECQ-A) i po porodzie (ECQ-P)

Kwestionariusze kontroli emocjonalnej przeznaczone dla kobiet w okresie ciąży (ECQ-A) i po porodzie (ECQ-P) (Roger i Nesshoever, 1987; Roger i Najarian, 1989). Kwestionariusz kontroli emocjonalnej dla kobiet w ciąży (ECQ-A) składa się z 54 twierdzeń , które tworzą 6 skal: 1) Rozpamiętywanie; 2) Tłumienie emocji; 3) Wyrażanie emocji w formie agresywnej; 4) Zrównoważenie emocjonalne; 5) Macierzyński niepokój; 6) Macierzyńska autonomia. Drugi z kwestionariuszy (Kwestionariusz kontroli emocjonalnej dla kobiet po porodzie ECQ-P) składa się z 44 twierdzeń, tworzących 4 skale, z których 3 (Rozpamiętywanie, Tłumienie emocji i Wyrażanie emocji w formie agresywnej) są zbieżne z wersją ECQ-A. Czwartą skalę stanowi skala Macierzyńskiego dyskomfortu.

Literatura

Roger, D., Nesshoever, W. (1987). The construction and preliminary validation of a scale for measuring emotional control. Personality and Individual Differences, 8, 4, 527-534.


Kwestionariusz Poczucia Kontroli Emocjonalnej (KKE)

Kwestionariusz Poczucia Kontroli Emocjonalnej (KKE) (Brzeziński, 1972). Kwestionariusz zawiera 45 twierdzeń. Wyniki ujmowane są na 5 skalach: 1) Kontrola sytuacji; 2) Pobudliwość emocjonalna; 3) Motywacja emocjonalno-racjonalna; 4) Odporność emocjonalna; 5) Kontrola ekspresji.

Literatura

Brzeziński,  J. (1972). Kwestionariusz Kontroli Emocjonalnej. Poznań: UAM.


Test rozwoju emocjonalnego

Test rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku od 3 do 6 lat, opracowany przez U. Sajkiewicz-Radtke, B.M. Radtke. Test składa się z trzech podtestów: 1) Rozpoznawanie emocji; 2) Nazywanie emocji; 3) Emocje w kontekstach społecznych.


Skala Trudności w Regulacji Emocji DERS

Skala Trudności w Regulacji Emocji (Difficulties in Emotion Regulation Scale ‒ DERS), autorstwa Gratz i Roemer (2004), polskie tłumaczenie Czub (2012). Wyniki ujmowane są na 6 skalach: 1) Nieakceptacja reakcji emocjonalnych; 2) Trudności w zaangażowaniu się w zachowania ukierunkowane na cele; 3) Trudności z kontrolą impulsów; 4) Brak świadomości emocji; 5) Ograniczony dostęp do strategii regulacji emocji; 6) Brak jasności emocji. Kwestionariusz zawiera 36 twierdzeń.

Literatura

Czub T. (2012). Opis Kwestionariusza trudności w regulacji emocji – DERS/PL. Poznań: Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (praca niepublikowana).

Gratz, K.L, Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and desregulation: development, factor structure, and initial validation of the Difficulties in Emotion Regulation Scale. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment 26 (1), 41-54.


Kwestionariusz Regulacji Emocji – KRE

Kwestionariusz Regulacji Emocji – KRE (Emotion Regulation Questionnaire), autorstwa Grossa i Johna (2003), w polskiej adaptacji Kobylińskiej (2015). Kwestionariusz składa się z dziesięciu pozycji, tworzących dwie skale: 1) Tłumienia ekspresji; 2) Przeformułowania poznawczego.

Literatura

Gross, J.J., John, O.P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. Journal of Personality and Social Psychology 85(2), 348-362.

Kobylińska. D. (2015). Kwestionariusz Regulacji Emocji (tłumaczenie za zgodą autorów J. J. Gross i O.P. John. Pobrane z: http://spl.stanford.edu/pdfs/erqlO-polish.pdf.

Śmieja, M., Morozowicz. M., Kobylińska, D. (2011). Emotional intelligence and emotion regulation strategies. Studia Psychologiczne, 49(5), 55-64.


Kwestionariusz Poznawczej Regulacji Emocji – PRE

Kwestionariusz Poznawczej Regulacji Emocji – PRE (Cognitive Emotion Regulation Questionnaire) autorstwa Garnefskiej i współpracowników (2002) (w polskiej adaptacji Marszał-Wiśniewskiej i Fajkowskiej, 2010). Narzędzie składa się z 36 stwierdzeń, z których każde związane jest z jedną z dziewięciu skal: 1) Obwinianie siebie, 2) Akceptacja, 3) Ruminacja, 4) Przeniesienie uwagi na coś pozytywnego, 5) Koncentracja na planowaniu, 6) Pozytywne przewartościowanie wydarzenia, 7) Stwarzanie perspektyw, 8) Katastrofizowanie oraz 9) Obwinianie innych.

Literatura

Gamefski, N., Kiaaij, V., Spinhoven, Ph. (2002). Manual for the use of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaiie. Leiderdoip. The Netherlands: DATEC.

Marszał-Wiśniewska, M., Fajkowska, M. (2010). Właściwości psychometryczne Kwestionariusza Poznawczej Regulacji Emocji (Cognitive Emotion Regulation Questionnaire – CERQ) – wyniki badań na polskiej próbie. Studia Psychologiczne, 48(1), 19-39.


Skala Uczuć Pozytywnych i Negatywnych (SUPIN)

Skala Uczuć Pozytywnych i Negatywnych (SUPIN), autorstwa: Watson, Clark (1988), polska adaptacja: Jeleńska (1992, za: Brzozowski, 2010), Kataryniak (1992, za: Brzozowski, 2010). SUPIN ma 4 różne wersje. Dwie z nich (jedna krótsza – obejmująca 20 pozycji, i jedna dłuższa – zawierająca 30 pozycji) przeznaczone są do mierzenia aktualnych stanów emocjonalnych (S20 i S30). Dwie pozostałe, analogicznie różniące się długością, dotyczą relatywnie stałych cech afektywnych (C20 i C30). Każda wersja ma postać listy przymiotników.

Literatura

Brzozowski, P. (2010). Skala uczuć pozytywnych i negatywnych SUPIN. Polska adaptacja skali PANAS Davida Watsona i Lee Anny Clark. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Watson, D., Clark, L.A., Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 1063-1070.


Skale Regulacji Nastroju SRN

Skale Regulacji Nastroju zostały opracowane przez Wojciszke (2003). Kwestionariusz zawiera 30 twierdzeń. Wyniki ujmowane są w dwóch skalach: 1) Skala Obniżania Nastroju; 2) Skala Podwyższania Nastroju.

Literatura

Wojciszke, B. (2003). Skale Regulacji Nastroju. W: M. Marszał-Wiśniewska, T. Klonowicz, M. Fajkowska-Stanik (red.), Psychologia różnic indywidualnych. Wybrane zagadnienia (s. 163- 179). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne GWP.


Skale do Pomiaru Nastroju i Sześciu Emocji

Skale służące do pomiaru nastroju oraz sześciu emocji autorstwa Wojciszke (2004). Bateria testów zawiera pomiar nastroju i emocje. Pierwsza skala mierzy nastrój ogólny. Skala zawiera 10 twierdzeń. Skala do pomiaru emocji mierzy sześć emocji: 1) Radość; 2) Miłość; 3) Strach; 4) Gniew; 5) Poczucie winy; 6) Smutek. Skala zawiera 24 przymiotniki, które to cechują się emocjami dyskretnymi.

Literatura

Wojciszke, B. (2004). Skale do pomiaru nastroju i sześciu emocji. Czasopismo Psychologiczne. Psychological Journal, 11, 1, 31-47.


Skala Wrażliwości Empatycznej SWE

Skala Wrażliwości Empatycznej jest polską adaptacją IRI (Indeksu Reaktywności Interpersonalnej) Davisa (1980, 1983). Polską adaptacją zajęli się Kaźmierczak, Plopa i Retowski (2007). Wyniki ujmowane są na trzech skalach: 1) Empatyczna troska; 2) Osobista przykrość; 3) Przyjmowanie perspektywy. Kwestionariusz składa się z 28 twierdzeń.

Literatura

Davis, M.H. (1980). A multidimentional approach to individual differences in empathy. JSAS. Catalog of selected Documents in Psychology, 10, 85.

Davis, M.H. (1983). Measuring individual differences in empathy: Evidence for a multidimensional approach. Journal of Personality and Social Psychology, 44, 1, 113-126.

Kaźmierczak, M., Plopa, M., Retowski, S. (2007). Skala wrażliwości Empatycznej. Przegląd psychologiczny, 50, 1, 9-24.


Skala pomiaru tworzenie emocji (REF_v5)

Skala pomiaru tworzenie emocji (REF_5) została opracowana przez Trzebińską (….) Wyniki ujmowane są na 3 skalach: 1) Poziom sesomotoryczny, proto emocje; 2) Poziom konkretny (rutynowy), emocje pierwotne; 3) Poziom refleksyjny, emocje pełne. Skala zawiera 20 twierdzeń, z czego 18 ma charakter diagnostyczny.

 


MENTALIZACJA

Skala Stanów Mentalnych MENT(S)

Skala stanów mentalnych MENT(S), opracowana przez Dimitrijević i in. (2018), polska adaptacja M. Jańczak (2019). Skala zawiera 28 twierdzeń.

Literatura

Dimitrijević, A., Hanak, N., Dimitrijević, A.A, Marjanović, J.Z. (2018). The Mentalization Scale (MentS): A Self-Report Measure for the Assessment of Mentalizing Capacity. Journal of Personality Assessment, 100(3), 268-280.


Skala Stanów Mentalnych (MST)

Skala Stanów Mentalnych (MST), została opracowana przez Bouchard i in. (2001), polska adaptacja Kwiecień i Cierpiałkowska (2011). Osoby badane na początku zapoznają się z materiałem projekcyjnym oraz fragmentem filmu – i spisują do niego dwie historie. Kolejną czynnością jest wypełnienie kwestionariusza MST, który zawiera 24 stwierdzenia. Wskaźnikiem stanów mentalnych jest wynik ogólny i 6 skal, w tym: 1) Myślenie konkretne; 2) Prymitywne mechanizmy obronne; 3) Średni poziom dojrzałości mechanizmów obronnych; 4) Styl obiektywno-racjonalny; 5) Dojrzałe mechanizmy obronne; 6) Refleksyjność.

Literatura

Beaulieu-Pelletier, G., Bouchard, M.A., Philippe, F.L. (2013). Mental States Task (MST): development, validation, and correlates of a self-report measure of mentalization. Journal of Clinical Psychology, 69, 7, 671-695.

Bouchard, M. A., Audet, C., Picard, C., Carrier, M., Milcent, M.P. (2001). The Mental States Rating System. Scoring manual. Unpublished manuscript.

Górska, D., Marszał, M. (2014). Mentalizacja i teoria umysłu w organizacji osobowości borderline – różnice pomiędzy afektywnymi i poznawczymi aspektami poznania społecznego w patologii emocjonalnej. Psychiatria Polska, 48, 3, 503-513.

Kwiecień, A. (2011). Aktywowanie wewnętrznych reprezentacji przywiązania a mentalizacja u osób o strukturze osobowości borderline (nie opublikowana praca magisterska). Poznań: UAM.


KOMPETENCJE INTERPERSONALNE

ZAANGAŻOWANIE INTERPERSONALNE

 

Kwestionariusz Zaangażowania Interpersonalnego (KZI)

Kwestionariusz Zaangażowania Interpersonalnego (KZI)  (Stanley i Markam, 1992), polska adaptacja: Janicka i Szymczaka (2017). Badane sfery to 1) Troska o samopoczucie partnera (zobowiązanie); 2) Ważność związku (oddanie); 3) Więź z partnerem (oddanie). 

Literatura

Janicka, J., Szymczak, W. (2017). Kwestionariusz zaangażowania interpersonalnego – polska adaptacja metody. Polskie Forum Psychologiczne, 22, 2, 205-218.

Stanley, S., Markman, H. (1992). Assessing commitment in personal relationships. Journal of Marriage and the Family, 54, 595-608


RELACJE INTERPERSONALNE

Skala Ustosunkować Interpersonalnych (SUI)

Skala Ustosunkować Interpersonalnych (SUI) opracowany przez  Stanika (1994) została wykorzystana w celu określenia preferencji w funkcjonowaniu społecznym jednostki. Kwestionariusz składa się z 70 pytań, na które ankietowanie mogą udzielić odpowiedz: „tak”, „nie” lub zaznaczyć znak „?”. Wyniki zawarte są na 12 skalach.

Literatura

Stanik, J.M. (1994). Skala Ustosunkowań Interpersonalnych (SUI). Kielce: Wydawnictwo Szumacher.


Kwestionariusz Nastawień Interpersonalnych i Nastawień wobec  Świata (KNIŚ)

Kwestionariusz Funkcjonowania Interpersonalnego został opracowany przez E. Wysocką (2011). Funkcjonowanie interpersonalne jest składową Kwestionariusza Nastawień Intrapersonalnych, Interpersonalnych i Nastawień wobec Świata (KNIIŚ). Kwestionariusz zawiera 20/40 twierdzeń gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 4-stopniowej skali Likerta (1 = „nie zgadzam się”; 4 = „zgadzam się”). Wyniki ujmowane na dwóch skalach: 1) Inni wobec mnie, gdzie podskalą jest wsparcie i zagrożenie; 2) Ja wobec innych, gdzie podskalą jest prospołeczność i agresywność. Zastosowanie: dla uczniów szkół podstawowych i średnich.

Literatura

Wysoka, E. (2011). Kwestionariusz Nastawień Intrapersonalnych, Interpersonalnych i Nastawień wobec Świata (KNIIŚ). Podręcznik testu – wersja dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Kraków: Wydawnictwo MEN.

Wysoka, E. (2011). Kwestionariusz Nastawień Intrapersonalnych, Interpersonalnych i Nastawień wobec Świata (KNIIŚ). Podręcznik testu – wersja dla uczniów szkoły gimnazjalnej. Kraków: Wydawnictwo MEN.


Kwestionariusz Kompetencji Interpersonalnych ICQ-R

Kwestionariusz Kompetencji Interpersonalnych ICQ-R, autorstwa Buhrmester, Wittenberg, Reis i Furman (1988), polska adaptacja: Klinkosz, Iskra i Dawidowicz (2017). Kwestionariusz składa się z 40 twierdzeń. Wyniki ujmowane są na pięciu skalach: 1) Inicjowanie relacji; 2) Wywieranie wpływu; 3) Otwarcie się na drugiego człowieka; 4) Wsparcie emocjonalne; 5) Rozwiązywanie konfliktów.

Literatura

Buhrmester, D., Furman, W., Wittenberg, M.T., Reis, H.T. (1988). Five domains of interpersonal competence in peer relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 55, 991-1008.

Klinkosz, W., Iskra, J., Dawidowicz, M. (2017). Kwestionariusz Kompetencji Interpersonalnych ICQ-R D. Buhrmester, W. Furman, M. T. Wittenberg i H. T. Reis: podręcznik. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.


Interpersonalne Skale Przymiotnikowe Jerry’ego S. Wigginsa (IAS)

Interpersonalne Skale Przymiotnikowe Jerry’ego S. Wigginsa (IAS) są samoopisowym narzędziem badawczym które przeznaczone jest do badania dwóch kluczowych wymiarów transakcji interpersonalnych: Dominacji i Wsparcia. Skala IAS zawiera listę 64 przymiotników, które wyrażają relacje interpersonalne, gdzie badana osoba udziela odpowiedzi na 8-stopniowej skali Likerta ( 1 = „wyjątkowo nietrafne”; 8 = „wyjątkowo trafne”). Wyniki ujmowane są na 8 skalach: 1) Pewny siebie – Dominujący; 2) Arogancki – Wyrachowany; 3) Zimny – Nieczuły; 4) Powściągliwy – Introwertywny; 5) Niezdecydowany – Uległy; 6) Niezarozumiały – Szczery; 7) Ciepły – Zgodny; 8) Towarzyski – Ekstrawertywny. Normy dla osób w wieku od 18 do 70 lat.

Literatura

Sękowski, A.E., Klinkosz, W. (2016). Interpersonalne Skale Przymiotnikowe Jerry’egp S. Wigginsa. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.

Wiggins, J.S. (1995). Interpersonal Adjective Scales IAS. Professional manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources, Inc.


AGRESJA

Inwentarz Psychologiczny Syndromu Agresji

Inwentarz Psychologiczny Syndromu Agresji I.P.S.A został opracowany przez Gasia (1980, 1987). Inwentarz zawiera 83 twierdzenia. Inwentarz obejmuje 10 skal, składających się z kilku twierdzeń, oznaczonych cyframi od I do VIII oraz literami K i O. Do skal służących pomiarowi agresywności zalicza się: I – Samoagresja emocjonalna, II – Samoagresja fizyczna, III – Wrogość wobec otoczenia, IV – Nieświadome skłonności agresywne, V – Agresja przemieszczona, VI – Agresja pośrednia, VII – Agresja Słowna, VIII – Agresja fizyczna, K – Kontrola zachowań agresywnych oraz O – Skłonność do działań odwetowych.

Literatura

Gaś, Z.B. (1980). Inwentarz Psychologiczny Syndromu Agresji. Przegląd Psychologiczny, 23, 1, 143-154. Gaś, Z.B. (1987). Zrewidowana wersja Inwentarza Psychologicznego Syndromu Agresji. Przegląd Psychologiczny, 4, 1003-1015.


Kwestionariusz Agresywności Młodzieży – Reaktywność Emocjonalna (KAM-RE)

Kwestionariusz Agresywności Młodzieży – Reaktywność Emocjonalna (KAM-RE), autorstwa U. Sajewicz-Radtke, B.M. Radtke i D. Kalki (2016). Kwestionariusz zawiera 60 twierdzeń. Wynik ujmowany jest w 6 skalach, w tym wynik ogólny: 1) Agresja bezpośrednia (AB); 2) Agresja pośrednia (AP); 3) Drażliwość (D); 4) Opozycyjność (O); 5) Agresja werbalna (AW); 6) Agresja w ujęciu ogólnym (WOA).

Literatura

Sajewicz-Radtke, U., Radtke, B.M., Kalka, D. (2016). Kwestionariusz Agresywności Młodzieży – Reaktywność Emocjonalna. Podręcznik. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.


Kwestionariusz agresji Bussa-Perr’ego

Kwestionariusz agresji Bussa-Perr’ego (1992) został zaadaptowany przez E. Aranowska, J. Rytel, A. Szymańska (2015). Kwestionariusz składa się z 29 twierdzeń. Wyniki ujmowane są w czterech skalach: 1) Agresja fizyczna; 2) Agresja słowna; 3) Gniew; 4) Wrogość; 5) Wynik ogólny agresji.

Literatura

Aranowska, E., Rytel, J., Szymańska, A. (2016). Kwestionariusz agresji Bussa-Perryego. Trafność, rzetelność i normy. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Buss, A.H., Perry, M. (1992). The Aggression Questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology, 63 (3), 452-459.


OPTYMIZM / PESYMIZM

Kwestionariusz Defensywnego Pesymizmu (KDP)

Kwestionariusz Defensywnego Pesymizmu (KDP) został opracowany przez J.K. Norem (2001/2010), polska adaptacja: M. Szpitalak (2016). Kwestionariusz zawiera 17 twierdzeń, gdzie badana osoba udziela odpowiedzi na 7-stopniowej skali Likerta (1 – całkowicie nieprawdziwe; 7 – całkowicie prawdziwe). 

Literatura

Norem, J.K. (2001/2010). Defensive pessimism, optimism and pessimism. W: E.C. Chang (red.), Optimism, and Pessimism: Implications for Theory, Research, and Practice (s. 77-100). Washington, D.C.: APA Press.

Szpitalak, M. (2016). Nie taki pesymizm zły. Polska adaptacja Kwestionariusza Defensywnego Pesymizmu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Kwestionariusz Optymizmu (OPEB-2)

Kwestionariusz Optymizmu (OPEB-2) został opracowany przez A. Czerw (2001). Kwestionariusz zawiera 37 twierdzeń diagnostycznych, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta ( 1 = „całkowicie się nie zgadzam; 5 = „całkowicie się zgadzam”). Wyniki ujmowane są na czterech skalach: 1) Nastawienie na osiągnięcia; 2) Ostrożność (aspekt behawioralny); 3) Pozytywne myślenie (aspekt emocjonalny); 4) Otwartość (aspekt poznawczy).

Literatura

Czerw, A. (2001). Analiza struktury optymizmu. Czasopismo Psychologiczne, 7, 1, 25-31.


DEPRESJA

Skala depresji CESD-R

Skala depresji CESD-R opracowaną przez Eatona i wsp. (2004), polska adaptacja: Koziora (2016). Skala CESD-R składa się z 20 twierdzeń. Skala CESD-R zawiera 3 podskale: 1) Czynnik afektywno-poznawczy; 2) Czynnik fizyczny; 3) Czynnik autodestrukcyjny.

Literatura

Eaton, W., Smith, C., Ybarra, M., Muntaner, C., Tien, A., Maruish, M.E. (2004). Center for Epidemiologic Studies Depression Scale: Review and revision (CESD and CESD-R). W: M. E. Maruish (red.), The use of psychological testing for treatment planning and outcomes assessment (363-377). Mahwah. NJ: Lawrence Erlbaum.

Koziora, K. (2016). Ocena depresyjności w populacji. Psychometryczna ocena polskiej wersji skali CESD-R. Psychiatria Polska, 50(6), 1109-1117.


Edynburska Skala Depresji Poporodowej (EPDS)

Edynburska Skala Depresji Poporodowej (EPDS) autorstwa Cox, Holden i Sagovsky (1987), polska adaptacja: K. Kosakowska (2013). Skala składa się z 10 twierdzeń. Wskaźnikiem nasilenia depresji jest wynik ogólny.

Literatura

Cox, M.J., Holden, J.M., Sagovsky, R. (1987). Detection of postnatal depressions: Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. British Journal of Psychiatry, 150, 782-786.

Kossakowska, K. (2013). Edynburska skala depresji poporodowej: właściwości psychometryczne i charakterystyka. Folia Psychologica, 17, 39-50.

Murray, D., Cox, J.L. (1990). Screening for depression during pregnancy with the Edinburgh Depression Scale (EPDS). Journal od Reproductive and Infant Psychology, 8, 99-107.

Thorpe, K. (1993). A study of use of the Edinburgh Postnatal Depression Scale with parents groups outside the postpartum period. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 11, 119-125.

Zigmond, A.S, Snaith, R.P. (1983) The Hospital Anxiety and Depression Scale. Acta Psychiatrica Scandinavica, 67, 361-370.


Kwestionariusz do Pomiaru Depresji KPD

Kwestionariusz do Pomiaru Depresji został opracowany przez E. Łojek, J. Stańczak i A. Wójcik (2015). Kwestionariusz składa się z 75 twierdzeń. Kwestionariusz składa się z 5 skal: 1 – Deficyty poznawcze i utrata energii; 2 – Myślenie o śmierci, pesymizm i alienacja; 3 – Poczucie winy i napięcie lękowe; 4 – Objawy psychosomatyczne i spadek zainteresowań; 5 – Samoregulacja.

Literatura

Łojek, E., Wójcik, E., Stańczak, J. (2015). Kwestionariusz do Pomiaru Depresji. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


Skala Depresji Becka (BDI-II)

Skala Depresji Becka (BDI-II), autorska Beck (1985), polska adaptacja: E. Łojek, J. Stańczak (2019). Skala zwiera 21 twierdzeń. Wskaźnikiem nasilenia objawów depresji jest wynik globalny.

Literatura

Beck, A.T., Steer, R.A., Brown, G.K. (2019). BDI-II. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTPPTP.


Gotlandzka Skali Męskiej Depresji (GDMS)

Gotlandzka Skali Męskiej Depresji (GDMS) autorstwa W. Rutz’a (1999, 2002), polska adaptacja J. Chodkiewicz (2017). Skala zawiera 13 itemów. Skala zawiera dwie podskale: 1) Distres; 2) Depresji. Wskaźnikiem nasilenia depresji jest suma wszystkich twierdzeń.

Literatura

Chodkiewicz, J. (2017). Polska adaptacja gotlandzkiej skali męskiej depresji (GDMS) Wolfganga Rutza. Advances in Psychiatry & Neurology, 26 (1), 13-23.

Rutz, W. (1999). Improvement of care for people suffering from depression: the need for comprehensive education. International clinical psychopharmacology, 14, 27-33.

Zierau, F., Bille, A., Rutz, W., Bech, P. (2002). The Gotland Male Depression Scale: a validity study in patients with alcohol use disorder. Nordic Journal Psychiatry, 56 (4), 265-271.


Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży

Kwestionariusz do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży CDI-2, autorstwa M. Kovacs (2003), polska adaptacja E. Wrocławska-Warchala i R. Wujcik (2017). Kwestionariusz zawiera 28 twierdzeń. Wyniki ujmowane są na czterech skalach: 1) Negatywny nastrój; 2) Niska samoocena; 3) Brak efektywności; 4) Problemy interpersonalne. Dwa pierwsze wymiary wiążą się z problemami emocjonalnymi, pozostałe – z problemami w funkcjonowaniu. Wszystkie cztery wymiary tworzą wynik ogólny nasilenie symptomów depresji.

Literatura

Kovacs, M. (2003). Children’s Depression Inventory (CDI) Technical Manual Update. Toronto: Multi-Health Systems.

Wrocławska-Warchala, E., Wujcik, R. (2017). Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


Skala depresji nastolatków wg Kutchera (KADS)

Skala depresji nastolatków wg Kutchera (KADS), jest to 6 – punktowa skala, monitorująca i służąca do rozpoznania młodych ludzi zagrożonych wystąpieniem depresji.

Literatura

Brooks, S. (2004). The Kutcher Adolescent Depression Scale (KADS). Child & Adolescent Psychopharmacology News, 9, 54, 4-6.

Brooks, S.J., Kutcher, S. (2001). Diagnosis and measurement of adolescent depression: A review of commonly utilized instruments. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, 11, 341-376.

Brooks, S.J., Krulewicz, S., Kutcher, S. (2003). The Kutcher Adolescent Depression Scale: Assessment of its evaluative properties over the course of an 8-week pediatric pharmacotherapy trial. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, 13, 337-349.

Kutcher, S., Chehil, S. (2006). Suicide Risk Management: A Manual for Health Professionals. Wiley-Blackwell.

LeBlanc, J.C., Almudevar, A., Brooks, S.J., Kutcher, S. (2002). Screening for adolescent depression: comparison of the Kutcher Adolescent Depression Scale with the Beck Depression Inventory. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, 12, 113-126.


Skala depresji, lęku i stresu (DASS-21)

Skala depresji, lęku i stresu (DASS-21), Depression Anxiety and Stress Scale) została opracowana przez Lovibonda i Lovibonda (1995), polska adaptacja: Zawislak, Zur-Wyrozumska, Habera, Skrzypiec, Pac i Cebula (2020).

Literatura

Lovibond, P.F., Lovibond, S.H. (1995). The structure negative emotional states: Comparison of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) with Beck Depression and Anxiety Inventories. Behaviour Research and Therapy, 33, 335-343.

Zawislak,  D., Zur-Wyrozumska. K., Habera, M., Skrzypiec, K., Pac, A., Cebula, G. (2020). Evaluation of a Polish Version of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21). Journal of Neuroscience and Cognitive Studies, 4, 1, 1015.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Kwestionariusz Kompetencji Społecznych (KKS)

Kwestionariusz Kompetencji Społecznych (KKS), autorstwa: A. Matczak (2001). Kwestionariusz składa się z 90 twierdzeń. Oprócz wyniku łącznego, możemy wyznaczyć trzy wymiary kompetencji społecznych: 1) Skala I – kompetencje określające skuteczność zachowań w sytuacjach intymnych; 2) Skala ES – kompetencje określające skuteczność zachowań w sytuacjach ekspozycji społecznej; 3) Skala A – kompetencje warunkujące efektywność zachowań w sytuacjach asertywności.

Literatura

Matczak, A. (2001). Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


Profil Kompetencji Społecznych (PROKOS)

Profil Kompetencji Społecznych (PROKOS), został opracowany przez A. Matczak i K. Martowską (2013). Kwestionariusz zawiera 90 twierdzeń. Wyniki ujmowane są w pięciu skalach: 1) Kompetencje asertywne; 2) Kompetencje kooperacyjne; 3) Kompetencje towarzyskie; 4) Zaradność społeczna; 5) Kompetencje społecznikowskie.

Literatura

Matczak, A., Martowska, K. (2013). Profil kompetencji społecznych (PROKOS). Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


SAMOOCENA / POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI

Skala Samooceny SES

Skala Samooceny SES, autorstwa M. Rosenberga (1965), polska adaptacja: Łaguna i in. (2007). Skala składa się z 10 twierdzeń.

Literatura

Dzwonkowska, I., Lachowicz-Tabaczek, K., Łaguna, M. (2008). Samoocena i jej pomiar (SES). Polska adaptacja skali SES M. Rosenberga. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Łaguna, M., Lachowicz-Tabaczek, K., Dzwonkowska, I. (2007). Skala samooceny SES Morrisa Rosenberga – polska adaptacja metody. Psychologia Społeczna, 2, 2, (4), 164-176.


Inwentarz Poczucia Własnej Wartości CSEI

Inwentarz Poczucia Własnej Wartości (CSEI; Coopersmith Self-Esteem Inventory) Coopersmitha (1967), polska adaptacja: Juczyński (2005). Inwentarz zawiera 24 twierdzenia. Wyniki ujmowane są w czterech obszarach: (1) Ja ogólne; (2) Ja towarzyskie; (3) Ja rodzinne; (4) Ja szkolne.

Literatura

Juczyński, Z. (2005). Inwentarz Poczucia Własnej Wartości – CSEI S. Coopersmitha. W: M. Oleś (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Metody diagnostyczne w badaniach dzieci i młodzieży (s. 9-21). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.


Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny MSEI

Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny (MSEI) został opracowany przez Epsteina (1980), polska adaptacja Fecenec (2008). Kwestionariusz zawiera 116 pytań. Wyniki ujmowane są na 11 skalach: 1) Ogólna samoocena; 2) Kompetencje; 3) Bycie kochanym; 4) Popularność; 5) Zdolności przywódcze; 6) Samokontrola; 7) Samoakceptacja moralna; 8) Atrakcyjność fizyczna; 9) Witalność; 10) Integracja tożsamości; 11) Obronne wzmocnienie samooceny.

Literatura

Epstein, S. (1980). The self-concept: A review and the proposal of an integrated theory of personality. W: E. Staub (red.), Personality: Basic aspect and current research (s. 81-132). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Fececec, D. (2008). Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny MSEI. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo Pracownia Testów Psychologicznych PTP.


Skala odczuć wobec własnej osoby i poczucia własnych kompetencji SLCS-R

Skala odczuć wobec własnej osoby i poczucia własnych kompetencji SLCS-R została opracowana przez Tafarodi i Swann (1995, 2001), polska adaptacja: Szpitalak i Polczyk (2015). Skala zawiera 16 twierdzeń. Wyniki ujmowane są trzech skalach: 1) Samoakceptacja; 2) Poczucie kompetencji; 3) Wynik ogólny samooceny.

Literatura

Szpitalak, M., Polczyk, R. (2015). Samoocena. Geneza, struktura, funkcje i metody pomiaru. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Tafarodi, R.W., Swann, W.B. (2001). Two-dimensional self-esteem: Theory and measurement. Personality and Individual Differences, 31 (5), 653-673.

Tafarodi, R.W., Swann, W.B. (1995). Self-liking and self-competence as dimensions of global self-esteem: Initial validation of a measure. Journal of Personality Assessment, 65(2), 322-342.


Lęk

Skala Lęku – Cecha (SL-C)

Skala Lęku – Cecha (SL-C) została opracowana przez M. Piksa, E. Kosiorowską, K. Golonko (2020). Skala zawiera 15 stwierdzeń. Wskaźnikiem nasilenia lęku jest wynik ogólny.

Literatura

Taylor, J.A. (1953). A personality scale of manifest anxiety. Journal of Abnormal and Social Psychology, 48(2), 285-290.


Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (STAI)

Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (STAI) autorstwa C. D. Spielbergera, R.I. Gorsucha i R.E. Lushene’a (1970), polska adaptacja Wrześniewski i  Sosnowski (1996). STAI zawiera dwie niezależne od siebie podskale: 1) X-1 skala służy do pomiaru lęku jako stanu; 2) X-2 – skala służy do pomiaru lęku jako cechy. Każda ze skal zawiera 20 stwierdzeń.

Literatura

Spielberger, C.D. (1972). Conceptual and methodological issues in anxiety research. W: C. D. Spielberger (red.), Anxiety. Current trends in theory and research, t. 2. New York: Academic Press.

Wrześniewski, K., Sosnowski, T. (2006). Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (STAI). Warszawa: Wydawnictwo PTP.


Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (STAIC)

Inwentarz Stanu i Cechy Lęku wśród dzieci (STAIC) autorstwa Spielbergera i in. (1970)

Literatura

Jaworska, A. (2005). Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla dzieci C.D. Spielbergera, C.D. Edwardsa, R.E. Lushene’a, J. Montuoriego i D. Platzek (STAIC). Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


Szpitalna Skala Lęku i Depresji (HADS-M)

Skala HADS-M (HADS, Hospital Anxiety and Depression Scale) została opracowana przez Zimond i  Snaith (1983). Polskiej adaptacji dokonali Majkowicz, de Walden-Gałuszko oraz Chojnacka-Szawłowska (2000). Skala zawiera 16 pozycji diagnostycznych.

Literatura

Majkowicz, M. (2000). Praktyczna ocena efektywności opieki paliatywnej – wybrane techniki badawcze. W: de Walden-Gałuszko, K., Majkowicz, M. (red.), Ocena jakości opieki paliatywnej w teorii i praktyce (s. 21-42). Gdańsk: Wydawnictwo Akademia Medyczna. Zakład Medycyny Paliatywnej.

Zigmond, A.S., Snaith, R.P. (1983). The Hospital Anxiety and Depression Scale. Acta Psychiatrica Scandinavica, 67, 361-370.


Szpitalna Skala Lęku i Depresji (HADS ) dla młodzieży

Szpitalna Skala Lęku i Depresji (HADS) opracowana przez Zigmond i Snaith (1983), polska adaptacja:  Mihalica i Pilecka (2015). Skala zawiera 14 twierdzeń.

Literatura

Mihalica, A.M., Pilecka ,W. (2015). Struktura czynnikowa oraz walidacja polskiej wersji Szpitalnej Skali Lęku i Depresji (HADS) dla młodzieży. Psychiatria Polska, 49(5), 1071-1088.

Zigmond, A.S., Snaith, R.P. (1983). The Hospital Anxiety and Depression Scale. Acta Psychiatrica Scandinavica, 67, 361-370.


Skala Lęku Scenicznego (K-MPAI-R)

Skala Lęku Scenicznego (K-MPAI-R) została opracowana przez Kenny i Osborne (2006), polska adaptacja: Kantor-Martynuska, Kenny (2018). Skala zawiera 40 twierdzeń. Wyniki ujmowane są na trzech skalach: 1) Ogólne predyspozycje psychologiczne (OPP); 2) Specyficzne predyspozycje psychologiczne (SPP); 3) Predyspozycje biologiczne (PB).

Literatura

Barlow, D. (2000). Unravelling the mysteries of anxiety and its disorders from the perspective of emotion theory. American Psychologist, 55, 1247-1263.

Kantor-Martynuska, J., Kenny, D.T. (2018). Psychometric properties of the Kenny – Music Performance Anxiety Inventory modified for general performance anxiety. Polish Psychological Bulletin, 49(3), 332-343.

Kenny, D.T., Osborne, M.S. (2006). Music performance anxiety: New insights from young musicians. Advances in Cognitive Psychology, 2, 2-3, 103-112.


Kwestionariusz do Badania Lęku przed Wystąpieniami Publicznymi (GFER)

Kwestionariusz do Badania Lęku przed Wystąpieniami Publicznymi GFER, autorstwa Spitznagela i in. (1995), polska adaptacja: Chodkiewicz, Miniszewska (2015). Kwestionariusz zawiera 16 twierdzeń.

Literatura

Chodkiewicz, J., Miniszewska, J. (2015). Polska adaptacja Kwestionariusza Lęku przed Wystąpieniami Publicznymi. Psychiatria Polska, 49(1), 95-105.

Spitznagel, A., Schmidt-Atzert, L., Schlutt, S. (1995). Giessener fragebogen zur erfassung von redehemmungen. Giessen: Fachbereich Psychologie.


Skala Lęku Społecznego Leibowitza (LSAS)

Skala Lęku Społecznego Leibowitza (LSAS), opracowana przez Lebowitz (1987). Opis: Wyniki w badanej skali ujmowane są dla dwóch wymiarów: 1) Lęk/strach; 2) Unikanie.

Literatura

Liebowitz, M.R. (1987). Social phobia. Modern Problems of Pharmacopsychiatry, 22, 141-173.


Skala Lęku przed Bliskością (FOI)

Skala lęku przed bliskością (FOI), autorstwa Descutner i Thelena (1991), polska adaptacja: Roszak i Falis (2014). Polska wersja FOI zawiera 35 twierdzeń.

Literatura

Descutner, C. J., Thelen, M. H. (1991). Development and Validation of a Fear-of-Intimacy Scale. Psychological Assessment: A Journal of Consulting and Clinical Psychology, 3: 218-225.


Lęk Szkolny (LSZ)

Kwestionariusz Ja i moja szkoła, autorstwa E. Skrzypek – Siwińska (2002). Opis: Podstawą konstrukcji skali lęku są koncepcje lęku ujmowanego jako negatywna emocja i jako stan motywacyjny wynikający z względnie trwałych uwarunkowań osobowościowych. Kwestionariusz składa się z 73 twierdzeń, w tym 32 twierdzenia dotyczące lęku.

Literatura

Zwierzyńska, E., Matuszewski, A. (2002). Kwestionariusz „Ja i moja szkoła”. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.


Kwestionariusz Lęku przed Wyśmianiem GELOPH-15

Kwestionariusz lęku przed wyśmianiem GELOPH-15, autorstwa Ruch i Proyer (2008, 2009), polska adaptacja: Chłopicki, Radomska, Proyer, Ruch (2010). Kwestionariusz zawiera 15 twierdzeń.

Literatura

Chłopicki, W., Radomska, A., Proyer, R.T., Ruch, W. (2010). The assessment of the fear of being laughed at in Poland: Translation and first evaluation of the Polish GELOPH-15. Polish Psychological Bulletin, 41, (4), 172-181.

Ruch, W., Proyer, R.T. (2008). The fear of being laughted at: Individual and group differences in Gelotophobia. HUMOR: International Journal of Humor Research, 21, 47-67.

Ruch, W., Proyer, R.T. (2009). Who fears being laughed at? The location of gelotophobia in the Eysenckian PEN-model of personality. Personality and Individual Differences, 46, 627-630.


Skala lęku o własne zdrowie (SHAI-PL)

Skala lęku o własne zdrowie (SHAI-PL) została opracowana przez Salkovskis i in. (2002), polska adaptacja: Kocjan (2016). Skala umożliwia oszacowanie nasilenia lęku o zdrowie w dwóch składowych: prawdopodobieństwa zachorowania (PCh) i negatywnych konsekwencji choroby (NKCh).

Literatura

Kocjan, J. (2016). Short Health Anxiety Inventory (SHAI)-Polish version: evaluation of psychometric properties and factor structure. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 3, 68-78.

Salkovskis, P.M., Rimes, K.A., Warwick, H.M.C., Clark, D.M. (2002). The Health Anxiety Inventory: development and validation of scales for the measurement of health anxiety and hypochondriasis. Psychological Medicine, 32, 843-853.

Salkovskis, P.M., Warwick, H.M., Deale, A.C. (2003). Cognitive-behavioral treatment for severe and persistent health anxiety (hypochondriasis). Brief Treatment and Crisis Intervention, 3(3), 353-367.


Lęk przed porażką

Kwestionariusz Oceny Ponoszonych Porażek, autorstwa D.E. Conroy (2001), polska adaptacja M. Referendy (2019). Kwestionariusz zawiera 25 twierdzenia. Wyniki ujmowane są na pięciu skalach: 1) Lęk przed niepewną przyszłością; 2) Lęk przed utratą zainteresowania; 3) Lęk przed obniżeniem samooceny; 4) Lęk przed wstydem i zakłopotaniem; 5) Lęk przed wzbudzeniem niezadowolenia.

Literatura

Conroy, D.E. (2001). Progress in the development of a multidimensional measure of fear of failure: The Performance Failure Appraisal Inventory (PFAI). Anxiety, Stress & Coping: An International Journal, 14(4), 431-452.

Conroy, D. E. (2003). Representational Models Associated With Fear of Failure in Adolescents and Young Adults. Journal Of Personality, 71(5), 757.

Conroy, D. E., Elliot, A. J. (2004). Fear of failure and achievement goals in sport: Addressing the issue of the chicken and the egg. Anxiety, Stress & Coping: An International Journal, 17(3), 271-285.

Conroy, D. E., Elliot, A. J., Pincus, A. L. (2009). The Expression of Achieve-ment Motives in Interpersonal Problems. Journal Of Personality, 77(2), 495-526.

Conroy, D. E., Poczwardowski, A., Henschen, K. P. (2001). Evaluative cri-teria and emotional responses associated with failure and success among elite athletes and performing artists. Journal of Applied Sport Psychology, 13, 300-322.

Conroy, D. E., Willow, J. P., Metzler, J. N. (2002). Multidimensional fear of failure measurement: The Performance Failure Appraisal Inventory. Journal Of Applied Sport Psychology, 14(2), 76-90.

Referenda, M. (2019). Zdolności a porażka szkolna. Jaką rolę odgrywa osobowość? Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.


PERFEKCJONIZM

Kwestionariusz Perfekcjonizmu Adaptacyjnego i Dezadaptacyjnego (KPAD)

Kwestionariusz Perfekcjonizmu Adaptacyjnego i Dezadaptacyjnego (KPAD)został  opracowany przez K. Szczucką (2010). Opis: Kwestionariusz składa się z 35 twierdzeń.

Literatura

Szczucka, K. (2010). Polski Kwestionariusz Perfekcjonizmu Adaptacyjnego i Dezadaptacyjnego. Psychologia Społeczna, 5, 1 (13), 71-95.


SAMOTNOŚĆ/OSAMOTNIENIE

Kalifornijska Skala Poczucia Osamotnienia (R-UCLA)

Kalifornijska Skala Poczucia Osamotnienia (R-UCLA) została opracowana przez Russell i in., (1980), Russell (1996), polska adaptacja: Kwiatkowska i in. (2018). Skala zawiera 20 twierdzeń.

Literatura

Kwiatkowska, M.M., Rogoza, R., Kwiatkowska, K. (2017). Analysis of the psychometric properties of the Revised UCLA Loneliness Scale in the Polish adolescent sample. Current Issues in Personality Psychology, 5, 1-7.

Russell, D., Peplau, L.A., Cutrona, C.E. (1980). The Revised UCLA Loneliness Scale: Concurrent and discriminate validity evidence. Journal of Personality and Social Psychology, 39, 472-480.

Russell, D.W. (1996). UCLA Loneliness Scale (Version 3): reliability, validity, and factor structure. Journal of Personality Assessment, 66, 20-40.


Skala Poczucia Samotności (DJG)

Skala Poczucia Samotności autorstwa De Jong Gierveld (1985), polska adaptacja P. Grygiel, G. Humenny, S. Rębisz, P. Świtaj, J. Sikorska (2012). Skala składa się z 11 stwierdzeń.

Literatura

Grygiel, P., Humenny, G. (2016). Samotność a poczucie integracji z rówieśnikami klasowymi – jeden czy dwa typy doświadczenia? W: B. Niemierko, M. K. Szmigel (red.), Diagnozowanie twórczości uczniów i nauczycieli (s. 306-332). Kraków: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej.

Grygiel, P., Humenny, G., Rebisz, S., Świtaj, P., Sikorska-Grygiel, J. (2013). Validating the Polish adaptation of the 11-item De Jong Gierveld Loneliness Scale. European Journal of Psychological Assessment, 29(2), 129-139.

Jong Gierveld, J. de, Kamphuls, F. (1985). The development of a Rasch-type loneliness scale. Applied Psychological Measurement, 9(3), 289-299.

Jong Gierveld, J. de (1987). Developing and testing a model of loneliness. Journal of Personality and Social Psychology, 53(1), 119-128.

Jong Gierveld, J. de Tilburg, T. van (1999). Living arrangements of older adults in the Netherlands and Italy: coresidence values and behaviour and their consequences for loneliness. Journal of cross-cultural gerontology, 14(1), 1-24.

Jong Gierveld, J. de, Tilburg, T. van (2010). The de Jong-Gierveld short scales for emotional and social loneliness: tested on data from 7 countries in the UN generations and gender surveys. European Journal of Ageing, 7(2), 121-130.

Jong Gierveld, J. de, Tilburg, T. van, Dykstra, P. A. (2006). Loneliness and social isolation. W: D. Perlman, A. Vangelisti (red.), Cambridge handbook of personal relationships (s. 485-500). Cambridge: Cambridge University Press.


Skala Poczucia Samotności (SBS) (wersje AD/ADC/C)

Skala Poczucia Samotności (SBS), autorstwa Z. Dołęgi (2003). Opis: Skala mierzy poczucie samotności młodzieży w trzech wymiarach: 1 – emocjonalnym; 2 – społecznym; 3 – egzystencjonalnym.

Literatura

Dołęga, Z. (2003). Samotność młodzieży analiza teoretyczna i studia empiryczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.


WYPALENIE / WYPALENIE ZAWODOWE

Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego (OLBI)

Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego OLBI został opracowany przez Demerouti (1999), polska adaptacja Chirkowska-Smolak (2018). Opis: Wyniki OLBI ujmowane są na dwóch skalach: 1) Wyczerpanie; 2) Brak zaangażowania/ cynizm. Kwestionariusz zawiera 16 twierdzeń, gdzie badany udziela odpowiedzi na 4-stopniowej skali Likerta. Polska adaptacja została przeprowadzona na osobach pracujących w zawodach społecznych, w wieku od 19 do 72 lat.

Literatura

Chirkowska-Smolak, T. (2018). Polska adaptacja kwestionariusza do pomiaru wypalenia zawodowego OLBI (The Oldenburg Burnout Inventory). Studia Oeconomica Posnanensia, 6, 3, 27-46.


Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego (MBI-HSS)

Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego Maslach (Maslach Burnout Imeniory MBI), autorstwa Maslach i Jackson (1981, 1986), polska adaptacja: Pasikowski (2007). Kwestionariusz zawiera 22 twierdzenia.

Skala mierzy trzy obszary wypalenia zawodowego: 1 – Emocjonalne wyczerpanie; 2 – Depersonalizacja; 3 – Osobiste zaangażowanie.

Literatura

Maslach, C., Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behavior, 2, 99-113.

Maslach, C., Jackson, S. E. (1986). The Maslach Burnout Inventory. Manual. Palo Alto, CA, Consulting Psychologists Press.

Pasikowski, T. (2007). Polska adaptacja kwestionariusza Maslach Burnout Inventory. W: H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie (s. 135-148). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.


Wzorzec Zachowań i Przeżyć Związanych z Pracą (AVEM)

Wzorzec Zachowań i Przeżyć Związanych z Pracą opracowany przez Schaarschmidta i Fischera (1997), polska adaptacja Rongińska i Gaida (2012). Kwestionariusz składa się z 66 twierdzeń, gdzie badany udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta (5 – całkowicie trafne, 1 – całkowicie nietrafne). Wskaźnikiem wypalenie zawodową są: 1) Subiektywne znacznie pracy; 2) Ambicje zawodowe; 3) Gotowość do angażowania się; 4) Dążenie do perfekcji; 5) Zdolność do dystansowania się; 6) Tendencja do rezygnacji z sytuacji porażki; 7) Ofensywna strategia rozwiązywania problemów; 8) Wewnętrzny spokój i zrównoważanie; 9) Poczucie sukcesu w zawodzie; 10) Zadowolenie z życia; 11) Poczucie wsparcia społecznego.

Literatura

Rongińska, T., Gaida, W. (2012). Strategie radzenia sobie z obciążeniem psychicznym w pracy zawodowej. Polska adaptacja kwestionariusza „Wzorzec zachowań i przeżyć związanych z pracą” (Arbeitsbezogenes Verhaltens- und Erlebensmuster – AVEM) U. Schaarschmidt’a i A. Fischer’a. Zielona Góra. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytet Zielonogórski.

Schaarschmidt, U., Fischer, A.W. (1997). AVEM – ein diagnostisches Instrument zur Differenzierung von Typen gesundheitsrelevanten Verhaltens und Erlebens gegenüber der Arbeit. Zeitschrift für Differentielle und Diagnostische Psychologie, 18, 3, 151-163.


Skala Wyplenia Szkolnego (MBI-U)

Skala Wyplenia Szkolnego MBI-U, autorstwa Maslach, Schaufeli, Leiter (2001), którego pierwowzorem jest skala wypalenia zawodowego MBI-GS (Schaufeli i in., 1996). Skala zawiera 15 twierdzeń, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 7-stopniowej skali Likerta. Wyniki ujmowane są na trzech skalach: 1)Wyczerpanie (W); 2) Cynizm (C); 3) Poczucie braku skuteczności działania (P)

Literatura

Maslach, C., Schaufeli, W.B., Leiter, M.P. (2001). Job burnout. Annual Review of Psychology, 52, 397-422.

Schaufeli, W., Leiter, M., Maslach, C. i Jackson, S. (1996). The MBI – general survey. W: Ch. Maslach, M. Jackson i M. Leiter (red.), Maslach burnout inventory. Manual (s. 19-26). Palo Alto: Consulting Psychologists Press.


Kwestionariusz Metody Oceny Wypalenia Zawodowego (BAT-PL)

Kwestionariusz Metody Oceny Wypalenia Zawodowego (BAT-PL) autorstwa Schaufeli i in. (2020), polska adaptacja: Basińska, Gruszczyńska i Schaufeli (2023). Kwestionariusz zawiera dwa moduły. Pierwszy moduł dotyczy podstawowych objawów wypalanie/wypalenia zawodowego, który zawiera 23 twierdzenia, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta (0 = „nigdy”; 4 = „Zawsze”). Wyniki ujmowane są na 4 skalach: 1) Wyczerpanie; 2) Zdystansowanie psychiczne; 3) Pogorszenie funkcjonowania poznawczego; 4) Pogorszenie funkcjonowania emocjonalnego. Drugi moduł dotyczy objawów wtórnych i zawiera 10 twierdzeń. Wyniki ujmowane są na 2 skalach: 1) Objawy dystresu psychologicznego; 2) Objawy psychosomatyczne.

Literatura

Basińska, B.A., Gruszczyńska, E., Schaufeli, W.B. (2023). Polska adaptacja Metody Oceny Wypalenia Zawodowego (BAT-PL) autorstwa Schaufeliego i współpracowników. Psychiatria Polska, 57(1), 223-235.

Schaufeli WB, De Witte H, Desart S. Manual Burnout Assessment Tool (BAT) – Version 2.0. Unpublished internal report. Belgium: KU Leuven; 2020. https://burnoutassessmenttool.be/ wp-content/uploads/2020/08/Test-Manual-BAT-English-version-2.0-1.pdf


Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego (LBQ)

Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego LBQ (Santinello, 2008), polska adaptacja:  Jaworska (2014). Kwestionariusz zawiera cztery podskale: 1) Wyczerpanie psychofizyczne; 2) Brak zaangażowania w relacje; 3) Poczucie braku skuteczności zawodowej; 4) Rozczarowanie. Kwestionariusz zawiera 24 twierdzenia, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 6-stopniowej skali Likerta. Grupa wiekowa: osoby w wieku od 19 do 65 lat. Grupa normalizacyjna: lekarze, pielęgniarki, terapeuci, nauczyciele, służby mundurowe. 

Literatura

Jaworska, A. (2014). Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


Kwestionariusz do Subiektywnej Oceny Pracy (KSOP)

Kwestionariusz do Subiektywnej Oceny Pracy (KSOP), autorstwa B. Dudek i M. Waszkowska i D. Merecz (1999). Kwestionariusz zawiera 57 pozycji, gdzie badany udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta. Wyniki ujmowane są 10 skalach w tym wynik ogólny: 1) Poczucie psychicznego obciążenia pracą  związane ze złożonością pracy; 2) Brak nagród; 3) Poczucie niepewności wywołane organizacją pracy; 4) Kontakty społeczne; 5) Poczucie zagrożenia; 6) Uciążliwości fizyczne; 7) Nieprzyjemne warunki pracy; 8) Brak kontroli; 9) Brak wsparcia; 10) Poczucie odpowiedzialności. 

Literatura

Dudek, B., Waszkowska, M., Merecz, D. (1999). Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego. Łódź: Instytut Medycyny Pracy.


Skala Wypalenia Szkolnego (SSB)

Skala Wypalenia Szkolnego SSBS, autorstwa Aypay (2012), adaptacja Tomaszek i Muchacka – Cymerman (2019). Wyniki ujmowane są siedmiu skalach: 1) Nadmierne wymagania rodziców; 2) Utrata zainteresowania szkołą; 3) Wyczerpanie, związane z nauką szkolną; 4) Wyczerpanie związane z przygotowaniem prac domowych; 5) Presja nauczycieli, dotyczącej wyników w nauce; 6) Potrzeba odpoczynku i wolnego czasu; 7) Poczuciem własnej nieudolności w szkole. Skala zawiera 34 twierdzenia, gdzie badany udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta (1 – zdecydowanie nie zgadzam się; 4 – zdecydowanie zgadzam się).

Oprócz wersji 34-itemowej mamy jeszcze wersję 26-itemową, opracowaną przez Aypaya (2011), polska adaptacja Tomaszek i Muchacka – Cymerman (2019). Wyniki ujmowane są czterech skalach: 1) Wyczerpanie aktywnościami szkolnymi (BSA); 2) Wypalenie związane z presją rodziców (BSF); 3) Niedopasowanie do wymogów szkolnych (ISS); 4) Utrata zainteresowania szkołą (LIS). Grupa wiekowa: uczniowie szkoły podstawowej.

Literatura

Aypay, A. (2011). Elementary School Student Burnout Scale for Grades 6-8: A Study of Validity and Reliabilit. Educational Sciences: Theory & Practice, 11(2)

Aypay, A. (2012). Secondary School Burnout Scale (SSBS). Educational Sciences: Theory & Practice, 12(2), 782-787.

Tomaszek, K., Muchacka-Cymerman, A. (2019). Polish adaptation of the ESSBS school burnout scale: pilot study results. Hacettepe University Journal of Education.


Kwestionariusz Poczucia Obciążenia (KPO)

Kwestionariusz Poczucia Obciążenia (KPO) został opracowany przez Rasia, Opalę i Ochudło (2005). Kwestionariusz zawiera 26 twierdzenia. Wyniki ujmowane są na czterech skalach: 1) Ograniczenia osobiste; 2) Ograniczenia materialne i społeczne; 3) Emocje negatywne; 4) Brak energii – utrata kontroli.

Literatura

Raś, P., Opala, G., Ochudło, S. (2005). Kwestionariusz poczucia obciążenia osób opiekujących się chorymi z otępieniem – nowe narzędzie badawcze, Psychogeriatria Polska, 2 (1), 21-32.


COPE-Indeks

COPE-Indeks jest narzędziem przesiewowym do rozpoznawania potrzeby wspierania opiekunów rodzinnych ludzi starszych. Skala zawiera 15 twierdzeń, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 4-stopniowej skali Likerta.

Literatura

Balducci, C., Mnich, E., McKee, K.J., Lamura, G., Beckmann, A., Krevers, B., Wojszel, B., Prouskas, C., Bien, B., Nolan, M. & Öberg, B. (2008). Negative impact and positive value in caregiving: Validation of the COPE Index in a 6- country sample of carers. The Gerontologist, 48, 276-286.


Kwestionariusz Obciążeń Zawodowych Pedagoga (KOZP)

Kwestionariusz Obciążeń Zawodowych Pedagoga (KOZP) został opracowany przez P. Plichta i J. Pyżalskiego (2007). Wskaźnikiem obciążenia zawodowego są: 1) Sytuacje Konfliktowe (SK); 2) Obciążenia organizacyjne (OO); 3) Brak Sensu Pracy (BSP) i wynik globalny będący sumą wszystkich twierdzeń.

Literatura

Pyżalski, J., Plichta, P. (2007). Kwestionariusz Obciążeń Zawodowych Pedagoga (KOZP). Podręcznik. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.


MINIDFULNESS (UWAŻNOŚĆ)

Skala Świadomej Obecności (MAAS)

Skala Świadomej Obecności MAAS, autorstwa K.W. Brown i R.M. Ryan (2003), polska adaptacja S. Radoń (2014). Skala zawiera 15 twierdzeń.

Literatura

Brown, K.W., Ryan, R.M. (2003). The benefits of being present. Mindfulness and it’s role in well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 84, 822-848.

Radoń, S. (2014). Walidacja Skali Świadomej Obecności. Studia Psychologica UKSW, 14(1), 50-69.


Pięciowymiarowy Kwestionariusz Uważności (FFMQ)

Pięciowymiarowy Kwestionariusz Uważności (FFMQ), opracowany przez Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer i Toney (2006), polska adaptacja: Radoń (2014). Kwestionariusz zawiera 39 twierdzenia. Wyniki ujmowana są na 5 skalach: 1) Niereaktywność; 2) Obserwacja; 3)Świadoma obecność; 4) Opisywanie; 5) Nieosądzanie.

Literatura

Baer, R.A., Smith, G.T., Hopkins, J., Krietemeyer, J., Toney, L. (2006). Using self-report assessment methods to explore facets of mindfulness. Assessment, 13, 27-45.

Radoń, S. (2014). Pięciowymiarowy Kwestionariusz Uważności: Polska adaptacja. Roczniki Psychologiczne, 17, 4, 711-735.


WARTOŚCI

Kwestionariusz PVQ-RR

Kwestionariusz PVQ-RR został opracowany przez Schwartza (1992), zmodyfikowany w 2012 (Schwartz i in., 2012), polska adaptacja Cieciuch (2013). Kwestionariusz składa się 57 twierdzeń.

Literatura

Cieciuch, J. (2013). Pomiar wartości w zmodyfikowanym modelu Shaloma Schwartza. Psychologia Społeczna, 8, 1 (24), 22-41.

Schwartz, S.H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theory and empirical tests in 20 countries. W: M. Zanna (red.), Advances in experimental social psychology (t. 25, s. 1-65). New York: Academic Press.

Schwartz, S.H., Cieciuch, J., Vecchione, M., Davidov, E., Fischer, R., Beierlein, C., Ramos, A., Verkasalo, M., Lönnqvist, J.-E., Demirutku, K., Dirilen-Gumus, O., Konty, M. (2012). Refining the theory of basic individual values. Journal of Personality and Social Psychology, 103 (4), 663-688.


Skala Wartości Rokeacha (RVS)

Skala Wartości Rokeacha została opracowana przez Rokeacha (1973), polska adaptacja: Jaworska, Matczak, Bitner (2011). RVS pozwala na ocenę ważności 36 wartości, z których każdą można traktować jako odrębną skalę.

Literatura

Jaworska, A., Matczak, A., Bitner, J. (2011). Skala Wartości Rokeacha RVS. Polska normalizacja. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


DUCHOWOŚĆ

Skala Transcendencji Duchowej (STD)

Skala Transcendencji Duchowej (STD) została opracowana przez J. Piotrowskiego, K. Skrzypińską i M. Żemojtel-Piotrowską (2013). Skala zawiera 22 twierdzenia.

Literatura

Piedmont, R. (1999). Does spirituality represent the sixth factor of personality? Spiritual transcendence and the Five-Factor Model. Journal of Personality, 67(6), 985-1013.

Piedmont, R. (2001). Spiritual transcendence and scientific study of spirituality. Journal of Rehabilitation, 67, 4-14.

Piotrowski, J., Szkrzypińska, K., Żemojtel-Piotrowska, M. (2013). Skala Transcendencji Duchowej. Konstrukcja i walidacja. Roczniki Psychologiczne, 16, 3, 451-467.


Kwestionariusz Samopisu do Pomiaru Duchowości (KSPD)

Kwestionariusz Samopisu do Pomiaru Duchowości, autorstwa Heszen-Niejodek, Gruszczyńskiej i Metlak (2004). Kwestionariusz składa się z 20 twierdzeń. Kwestionariusz mierzy trzy wymiary duchowości: 1 – Religijność (nasilenie praktyk religijnych w życiu codziennym); 2 – Wrażliwość etyczną (nasilenie etycznej postawy); 3 – Harmonię (poczucie współuczestnictwa ze światem, postrzeganie go jako przychylnego).

Literatura

Heszen-Niejodek, I, Gruszczyńska, E. (2004).  Wymiar duchowy człowieka, jego znaczenie w psychologii zdrowia i jego pomiar. Przegląd Psychologiczny, 47(1), 15-31.


Inwentarz Inteligencji Duchowej (IID)

Inwentarz Inteligencji Duchowej (IID), opracowany przez M. Kapałę (2017). Inwentarz zawiera 56 twierdzenia, gdzie osoba badana udziale odpowiedzi na 4-stopniowej skali Likerta (1 – „zdecydowanie nie zgadzam się”; 4 – „zdecydowanie zgadzam się”). Wyniki ujmowane są na 7 skalach: 1) Holizm i Harmonia; 2) Mądrość, Świadomość, Sens; 3) Religijność i Wiara; 4) Etyka, Moralność, Sumienie; 5) Otwartość na Drugiego; 6) Zaangażowanie; 7) Wrażliwość Estetyczna.

Literatura

Kapała, M. (2017). Duchowość jako niedoceniony aspekt psyche. Propozycja nowego ujęcia duchowości w psychologii – kategoria wrażliwości duchowej. Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska, 30, 1, 7-37.


Skala Duchowości (SD-36)

Skala Duchowości (SD-36) opracowana przez Skowrońskiego (2017). Skala zawiera 36 pozycji diagnostycznych, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 4-stopniowej skali Likerta (1 = „zdecydowanie nie”; 4 = „zdecydowanie tak”). Wynik ujmowany jest na sześciu skalach: 1) Duchowość religijna; 2) Duchowość jako poszerzanie świadomości; 3) Duchowość jako poszukiwanie sensu; 4) Duchowość jako wrażliwość na sztukę; 5) Duchowość jako czynienie dobra; 6) Wrażliwość na piękno wewnętrzne i zewnętrzne.

Literatura

Skowroński, B., Bartoszewski, J. (2017). Skala Duchowości – opis konstrukcji i właściwości psychometryczne. Psychiatria i Psychoterapia, 13, 3, 3-29.


Kwestionariusz Sfery Duchowej (KSD)

Kwestionariusz Sfery Duchowej (KSD), autorstwa Skrzypińskiej i Karasiewicza (2013). Kwestionariusz zawiera 52 twierdzenia, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 7-stopniowej skali Likerta (1 = „stanowczo się nie zgadzam”, 7 – „całkowicie się zgadzam”). Wyniki ujęte są na czterech skalach: 1) Stan; 2) Dynamika; 3) Aduchowość; 4) Brak relacji z Siłą Wyższą.

Literatura

Skrzypińska, K., Karasiewicz, K. (2013). Granice duchowości. Perspektywa Druga. Kwestionariusz Sfery Duchowej. Roczniki Psychologiczne, 16, 3, 487-512.


RELIGIJNOŚĆ

Kwestionariusz Więzi z Bogiem (KWB)

Kwestionariusz Więzi z Bogiem (KWB) został opracowany przez Matys i Bartczuk (2011). Kwestionariusz zawiera 22 twierdzenia, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 7-stopniowej skali Likerta (1 – „zdecydowanie nie”; 7 – „zdecydowanie tak”). Wyniki ujmowane są na dwóch skalach: 1) Zaufanie; 2) Lęk.

Literatura

Matys, W., Bartczuk, R.P. (2011). Kwestionariusz Więzi z Bogiem. W: M. Jarosz (red.), Psychologiczny pomiar religijności (s. 131-152). Lublin: Wydawnictwo TN KUL.


Skala Centralności Religijnej (SCR)

Skala Centralności Religijnej Hubera (SCR), została opracowana przez Hubera (2003, 2004), polska adaptacja: Zarzycka (2007, 2011). Skala składa się z 15 pozycji diagnostycznych. Wyniki ujmowana są na pięciu skalach: 1) Zainteresowanie problematyką religijną; 2) Przekonania religijne; 3) Modlitwa; 4) Doświadczenie religijne; 5) Kult.

Literatura

Huber, S. (2003). Zentralität und Inhalt. Ein neues multidimensionales Messmodell der Religiosität. Opladen: Leske + Budrich.

Huber, S. (2004). Are Religious Beliefs Relevant in Daily Life? Referat przedstawiony podczas Conference of The International Society for Empirical Research in Theology – ISERT Religious Praxis and De-institutionalized Religion at the University of Bielefeld, Germany, 22-24.04.2004.

Zarzycka, B. (2011). Polska adaptacja Skali Centralności Religijności S. Hubera. W: M. Jarosz (red.), Psychologiczny pomiar religijności (s. 231-262). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.


Skala Emocji do Boga

Skala Emocji do Boga to składowa Testu Struktury Religijności (TSR) – wielowymiarowej metody do pomiaru systemu konstruktów religijnych (Huber, 2006, 2008), polska adaptacja: Zarzycka, Bartczuk (2011). Skala zawiera 16 pozycji diagnostycznych, będących nazwami podstawowych, jak i złożonych emocji, jakich człowiek może doświadczać w relacji do Boga. Osoba badana udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta (1 = „nigdy” ; 5 = „bardzo często”). Wynik ujmowany jest na dwóch skalach: 1) Emocje pozytywne; 2) Emocje negatywne.

Literatura

Huber, S. (2006). The Structure-of-Religiosity-Test (SRT). A comprehensive instrument for systematic research in the field of religion. The Conference of 2006 International Association of Psychology of Religion, Leuven, 27-31.08.2006.

Huber, S. (2008). Der Religiositäts-Struktur-Test (R-S-T). Kernkonzepte und Anwendungsperspektiven. Prävention: Zeitschrift für Gesundheitsförderung, 31, 2, 38-39

Zarzycka, B., Bartczuk, R. P. (2011). Polska adaptacja Skali Emocji do Boga (EtG) S. Hubera. W: M. Jarosz (red.), Psychologiczny pomiar religijności (s. 263-292). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.


Kwestionariusz do badania religijnych strategii radzenia sobie ze stresem (RCOPE)

Kwestionariusz do badania religijnych strategii radzenia sobie (The Religious Coping Questionnaire – RCOPE), opracowany przez Pargament, Koenig i Perez (2000), polska adaptacja: Weinmuller i Szewczyk (2006). Wersja podstawowa liczy 105 pozycji diagnostycznych, tymczasem wersja skrócona – 14 twierdzeń. Wyniki ujęte są na 16 skalach: 1) Przemiana życia; 2) Poddanie się woli Boga; 3) Szukanie wsparcia; 4) Koncentracja religijna; 5) Współdziałanie z Bogiem; 6) Błaganie o bezpośrednią interwencję; 7) Duchowe wsparcie; 8) Praktyki religijne; 9) Pozytywne przewartościowanie religijne; 10) Karzący Bóg; 11) Samodzielne radzenie sobie; 12) Demoniczne przewartościowanie; 13) Bierność religijna; 14) Niezadowolenie z Boga i Kościoła; 15) Kwestionowanie mocy Boga; 16) Niezadowolenie i kwestionowanie Kościoła.

Literatura

Pargament, K. I., Koenig, H. G., Perez, L. M. (2000). The many methods pf religious coping: Development and initial validation of the RCOPE. Journal of Clinical Psychology, 56, 4, 519-544.

Weinmuller, E., Szewczyk, L. (2006). Religious aspects of coping with stress among adolescents from families with alcohol problems. Mental Health, Religion and Culture, 9, 4, 389-400.


Skala Religijnego Radzenia sobie (Brief RCOPE)

Kwestionariusz do badania religijnych strategii radzenia sobie (The Religious Coping Questionnaire – Brief RCOPE), opracowany przez Pargament, Smith, Koenig i Perez (1998), polska adaptacja: Weinmuller i Szewczyk (2006). Kwestionariusz zawiera 14 pozycji diagnostycznych, gdzie osoba udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta (1 = „zdecydowanie nie”; 5 – „zdecydowanie tak”). Wyniki ujmowane są na dwóch skalach: 1) Pozytywne radzenie sobie (PRs); 2) Negatywne radzenia sobie (NRs).

Literatura

Pargament, K. I., Smith, B., Koenig, H. G., Perez, L. M. (1998). Patterns of positive and negative religious coping with major life stressors. Journal for the Scientific Study of Religion, 37, 710-724.

Weinmuller, E., Szewczyk, L. (2006). Religious aspects of coping with stress among adolescents from families with alcohol problems. Mental Health, Religion and Culture, 9, 4, 389-400.


Skala Zaangażowania Religijnego (RCI-10)

Skala Zaangażowania Religijnego (RCI-10), autorstwa Worthingtona i in. (2003), polska adaptacja: Polak i Grabowski (2012). Wersja oryginalna zawiera 20 pozycji diagnostycznych, tymczasem polska adaptacja – 10 pozycji, gdzie badany udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta (1 – „stwierdzenie jest całkowicie nietrafne”; 5 – „stwierdzenie jest całkowicie trafne”). Wskaźnikiem zaangażowania religijnego jest wynik ogólny, będący sumą wszystkich twierdzeń.

Literatura

Heszen-Niejodek, I., Gruszczyńska, E. (2004). Wymiar duchowy człowieka, jego znaczenie w psychologii zdrowia i jego pomiar. Przegląd Psychologiczny, 47, 15-31.

Polak, J. (2012). Możliwości uwzględniania religijności i duchowości w praktyce zarządzania w opinii menedżerów. Czasopismo Psychologiczne, 18(2), 287-295.

Worthington, E.L.J., Kurusu, T.A., McCollough, M.E., Sandage, S.J. (1996). Empirical research on religion and psychotherapeutic processes and outcomes: A 10-year review and research prospectus. Psychological Bulletin, 119(3), 448-487.

Worthington, E., Wade, N., Hight, T., Ripley, J., McCullough, M., Berry, J., Schmitt, M., Berry, J., Bursley, K., O’Connor, L. (2003). The Religious Commitment Inventory-10: Development, Refinement, and Validation of a Brief Scale for Research and Counseling. Journal of Counseling Psychology, 50, 84-96.


SENS ŻYCIA

Kwestionariusz Poczucia Sensu Życia (Meaning in Life Questionnaire – MLQ)

Kwestionariusz Poczucia Sensu Życia (Meaning in Life Questionnaire – MLQ), autorstwa M.F. Stegera, P. Frazier,  Sh. Oishi i M. Kalera (2006), polska adaptacja: Kossakowska, M. M., Stefaniak, T. (2013). Kwestionariusz zawiera 10 twierdzeń. Wyniki ujmowane są na dwóch skalach: 1) Skala MLQ-P; 2) Skala MLQ-S.

Literatura

Kossakowska, M.K., Stefaniak, T. (2013). Sens w życiu. Polska wersja kwestionariusza MLQ. Psychologia Jakości Życia, 12, 2, 111-131.

Steger, M.F., Frazier, P., Oishi, S., Kaler, M. (2006). The Meaning in Life Questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life. Journal of Counseling Psychology, 53, 80-93.


Kwestionariusz Sensu Życia (PIL)

Kwestionariusz Sensu Życia (PIL) opracowany przez Crumbaugh i Maholicka (1964), polska adaptacja: Z. Płużek (za: Popielski, 1987). Aktualna wersja kwestionariusza zawiera 6 stwierdzeń (zostały one wyłonione na podstawie analizy konfirmacyjnej z pierwotnego 20-itmowego kwestionariusza PIL), gdzie badany udziela odpowiedzi na 7 stopniowej skali Likerta (Życińska, Januszek, 2011).

Literatura

Popielski, K. (1987).Testy egzystencjalne: metody badania frustracji egzystencjalnej i nerwicy noogennej. W: K. Popielski (red.), Człowiek – pytanie otwarte (s. 237-261). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Życińska, J., Januszek, M. (2011). Test Sensu Życia (Purpose in Life Test, PIL) J.C. Crumbaugha i L.T. Maholicka: analiza psychometryczna. Czasopismo Psychologiczne, 17, 1, 133-142.


Kwestionariusz Postaw Życiowych (KPŻ)

Kwestionariusz Postaw Życiowych KPŻ to polska adaptacja kwestionariusza Life Attitude-Revised (LAP-R) autorstwa Gary’ego T. Rekera (1992), polska adaptacja R. Klamut (2010).

Literatura

Klamut, R. (2010). Kwestionariusz Postaw Życiowych KPŻ. Podręcznik do polskiej adaptacji kwestionariusza Life Attitude Profile – Revised (LAP-R) Gary’ego T. Rekera. Warszawa: Wydawnictwo PTP.

Reker, G. T. (1992). Life Attitude Profile – Revised (LAP-R). Manual. Peterborough, Ontario: Students Psychologists Press.


Kwestionariusz Osobistego Profilu Sensu (PMP)

Kwestionariusz Osobistego Profilu Sensu (PMP), opracowany przez Wonga (1998), polska adaptacja Krok (2009). Kwestionariusz zawiera 57 twierdzeń, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 7-stopniowej skali Likerta ( 1 = „zdecydowanie nie”; 7 = „zdecydowanie tak”). Wyniki ujmowane są na 7 skalach: 1) Osiągnięcia; 2) Relacje z innymi; 3) Stosunek do religii; 4) Samotranscendencja; 5) Samoakceptacja; 6) Bliskość emocjonalna; 7) Sprawiedliwe traktowanie.

Literatura

Krok D. (2009). Religijność a jakość życia w perspektywie mediatorów psychospołecznych. Opole: Redakcja Wydawnictw WT UO.


Kwestionariusz Adaptacyjnej Koncepcji Siebie (ASCQ)

Kwestionariusz Adaptacyjnej Koncepcji Siebie (ASCQ), opracowany przez Goni i in. (2011), w adaptacji Jankowskiego, Miciuka i Bąka (2022). Kwestionariusz składa się z 25 twierdzeń, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 6-stopnowej skali Likerta (1 = „całkowicie się nie zgadzam”; 2 = „całkowicie się zgadzam”). Wyniki ujmowane są na pięciu skalach: 1) Klarowność wiedzy; 2) Otwartość na nowe informacje o sobie; 3) Dystans; 4) Ruminacja; 5) Modyfikowalność.


Kwestionariusz Osobistego Profilu Sensu (PMP)

Kwestionariusz Osobistego Profilu Sensu (PMP), opracowany przez Wonga (1998), polska adaptacja Krok (2009). Kwestionariusz zawiera 57 twierdzeń, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 7-stopniowej skali Likerta ( 1 = „zdecydowanie nie”; 7 = „zdecydowanie tak”). Wyniki ujmowane są na 7 skalach: 1) Osiągnięcia; 2) Relacje z innymi; 3) Stosunek do religii; 4) Samotranscendencja; 5) Samoakceptacja; 6) Bliskość emocjonalna; 7) Sprawiedliwe traktowanie.

Literatura

Krok D. (2009). Religijność a jakość życia w perspektywie mediatorów psychospołecznych. Opole: Redakcja Wydawnictw WT UO


Skala Niepokoju Egzystencjalnego (SNE)

Skalę Niepokoju Egzystencjalnego (SNE) autorstwa A. Jurosa – w skład której wchodzi 75 twierdzeń dotyczących trzech egzystencjalnych płaszczyzn: Eigenwelt (ustosunkowanie do siebie), Mitwel (ustosunkowanie do świata relacji międzyludzkich) oraz Umwelt (ustosunkowanie do świata natury).

Juros, K. (2012). Niepublikowana praca magisterska. Struktura Niepokoju egzystencjalnego:

Badania replikacyjne Młodzieży Akademickiej. Lublin: KUL.


Wielowymiarowa Skala Sensu Życia (MEMS)

Wielowymiarowa Skala Sensu Życia (MEMS) została opracowana przez George i Park (2017), polska adaptacja Gerymski i Krok (2020).Skala zawiera 9 twierdzeń, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 7-stopniowej skali Likerta („1” = zdecydowanie się nie zgadzam; „7” = zdecydowanie się zgadzam). Wyniki ujmowane są na trzech skalach: 1) Zrozumienie; 2) Cel; 3) Znaczenie

Literatura

George, LS i Park, CL (2016). Sens życia jako zrozumienie, cel i znaczenie: W kierunku integracji i nowych pytań badawczych. Przegląd Psychologii Ogólnej, 20(3), 205-220.

George, LS i Park, CL (2017). Wielowymiarowa skala znaczeń egzystencjalnych: Trójstronne podejście do mierzenia sensu życia. Dziennik Psychologii Pozytywnej, 12(6), 613-627.

Gerymski, R., Krok, D. (2020). Polska adaptacja Wielowymiarowej Skali Znaczenia Egzystencjonalnego. Struktura wewnętrzna, rzetelność i walidacja. Roczniki Psychologiczne, 23, 2, 173-190.


TOŻSAMOŚĆ

Kołowy Model Sposobów Kształtowania się Tożsamości (CIFM)

Kołowy Model Sposobów Kształtowania się Tożsamości (CIFM) autorstwa Topolewska i Cieciuch (2017, 2020).

Literatura

Erikson., E.H. (2004). Tożsamość a cykl życia. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Marcia J.E. (1966). Development and validation of ego-identity status. Journal of Personality and Social Psychology, 3(5), 551-558.

Meeus, W. (1996). Studies on identity development in adolescence: An overview of research and some new data. Journal of Youth and Adolescence, 25(5), 569-598.

Topolewska, E., Cieciuch, J. (2017). Empirical verification of the circumplex of identity formation modes and its potential to integrate different models of identity development in the Erikson-Marcia tradition. Self and Identity, 16(1), 37-61.

Topolewska-Siedzik, E., Cieciuch, J. (2020). Kołowy model Sposobów Kształtowania się Tożsamości: założenia teoretyczne i empiryczna weryfikacja. Psychologia Rozwojowa, 25, 3, 13-32.


Skala Wymiarów Rozwoju Tożsamości (DIDS)

Skala Wymiarów Rozwoju Tożsamości DIDS opiera się na koncepcji Koena Luyckxa i współpracowników (Luyckx i in., 2006).

Literatura

Luyckx, K., Goossens, L., Soenens, B., Beyers, W. (2006). Unpacking Commitment and Exploration: Preliminary Validation of an Integrative Model of Late Adolescent Identity Formation. Journal of Adolescence, 29, 361–378.

Piotrowski, P., Bzezińska, A. I. (2017). Skala Wymiarów Rozwoju Tożsamości DIDS: Wersja zrewidowana. Psychologia Rozwojowa, 22, 4, 89-111.


NIEŚMIAŁOŚĆ

Skala nieśmiałości (RCBS)

Skala nieśmiałości RCBS, autorstwa Cheek i Buss (1981); Cheek (1983), polska adaptacja: Kwiatkowska, Kwiatkowska, Rogoza (2016). Skala zawiera 13 twierdzeń.

Literatura

Beauvale, A. (2009). Nieśmiałość. W: J. Siuta (red.), Słownik psychologii (s. 166). Kraków: Krakowskie Wydawnictwo Naukowe.

Cheek, J.M., Buss, A.H. (1981). Shyness and sociability. Journal of Personality and Social Psychology, 41, 330-339.

Cheek, J.M. (1983). The Revised Cheek and Buss Shyness Scale (RCBS). Nieopublikowany manuskrypt, Wellesley College, Wellesley, USA.

Kwiatkowska, M.M., Kwiatkowska, K., Rogoza, R. (2016). Polska adaptacja zrewidowanej skali nieśmiałości Cheeka i Bussa oraz znacznie nieśmiałości w kontekście cech i metacech osobowości. Studia Psychologiczne, 54, 3, 1-17.


Konflikt Praca-Rodzina i Rodzina-Praca

Skala konfliktu Praca-Rodzina i Rodzina-Praca

Skala konfliktu Praca-Rodzina i Rodzina-Praca, opracowana przez Netemeyer, Boles i McMurrian (1996), polska adaptacja: Zalewska (2008). Skala zawiera 10 twierdzeń, po pięć na każdy rodzaj konfliktu.

Literatura

Allen, T.D., Herst, D.E.L., Bruck, C.S., Sutton, M. (2000). Consequences associated with work-to-family conflict: A review and agenda for future research. Journal of Occupational Health Psychology, 5, (2), 278-308.

Fields, D.L. (2002). Taking the measure of work. A quide  to validated scales for organizational research and diagnosis. California: Sage Publications. Thousand Oaks.

Netemeyer  R.,  Boles  J., McMurrian  R., (1996). Development and validation of work-family conflict and family-work conflict scales. Journal of Applied Psychology,  81(4), 400-410.

Zalewska, A. (2008). Konflikty Praca – Rodzina – ich Uwarunkowania i Konsekwencje. Pomiar Konfliktów. W: L. Golińska, B. Dudek, (red.), Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń (s. 403-419). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.


Kwestionariusz do pomiaru interakcji praca-dom i dom-praca (SWING)

Kwestionariusz do pomiaru interakcji praca-dom i dom-praca (SWING), autorstwa Geurts i in. (2005), polska adaptacja: Mościcka-Teske i Merecz (2012). Wyniki ujmowane są w czterech skalach: 1) Negatywna relacja praca-dom; 2) Pozytywna relacja praca-dom; 3) Negatywna relacja dom-praca; 4) Pozytywna relacja dom-praca. Kwestionariusz składa się z 22 twierdzeń.

Literatura

Breaugh, J.A., Frye, N.K. (2008). Work-family conflict: the importance of family-friendly employment practices and family-supportive supervisors. Journal of Business and Psychology, 22, 345-353.

Geurts, S.A.E., Taris, T.W., Kompier, M.A.J., Dikkers, J.S.E., van  Hooff  M.L.M., Kinnunen,  U.M. (2005). Work-home interaction from a work psychological perspective: Development and validation of a new questionnaire, the SWING. Work Stress, 19(4), 319-339.

Meijman, T.F., Mulder, G. (1998). Psychological aspects of workload. W:  Drenth P.J., Thierry  H., de  Wolff  C.J.  (red.), Handbook of work and organizational psychology (s. 5-33). Hove: Psychology Press.

Mościcka-Teske, A., Merecz, D. (2012). Polska adaptacja kwestionariusza SWING do diagnozy interakcji praca-dom i dom-praca. Medycyna Pracy, 63(3), 355-369.

Nylen, L., Melin, B., Laflamme, L. (2007). Interference between work and outside-work demands relative to health: unwinding possibilities among full-time and part-time employees. International Journal of Behavioral Medicine, 14(4), 229-236.

Zalewska, A. (2008). Konflikty „praca-rodzina” – ich uwarunkowania i  konsekwencje. Pomiar konfliktów. W:  Golińska  L., Dudek  B.  (red.), Rodzina i  praca z  perspektywy wyzwań i  zagrożeń. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.


Kwestionariusza Dopasowania Pracy i Rodziny (KDPR)

Kwestionariusza Dopasowania Pracy i Rodziny (KDPR) został opracowany przez Grzywacz i Bass (2003), polska adaptacja: Lachowska (2008). Wyniki ujmowane są na czterech skalach: 1) Konflikt praca-rodzina; 2) Facylitacja praca-rodzina; 3) Konflikt rodzina-praca; 4) Facylitacja rodzina-praca.

Literatura

Grzywacz, J. G., Bass, B. L. (2003). Work, family, and mental health: Testing different models of work-family fit. Journal of Marriage and Family, 65(1), 248-262.

Lachowska B. (2014). Neurotyczność, wymagania pracy i konflikt praca-rodzina a skutki stresu zawodowego. Medycyna Pracy, 65(3), 387-398.

Lachowska B. (2012). Konflikt i facylitacja między rolami rodzinnymi i zawodowymi a jakość życia pracujących rodziców. Psychologia Społeczna, 7, 4(23) 353-371.

Lachowska, B. (2008). Wzajemne oddziaływania pracy i rodziny – perspektywa konfliktu i facylitacji (raport z badań pilotażowych). W: Golińska L., Dudek B. (red.). Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.


IMPULSYWNOŚĆ

Kwestionariusz Impulsywności (IVE)

Kwestionariusz Impulsywności (IVE) autorstwa: Hans J. Eysenck i Sybil B. G. Eysenck (2006), polska adaptacja: Zespół Pracowni Testów Psychologicznych PTP (2011). Kwestionariusz Impulsywności (IVE) służy do badania trzech cech osobowości: impulsywności, skłonności do ryzyka i empatii. Kwestionariusz składa się z 54 twierdzeń.

Literatura

Jaworowska, A. (2011). Kwestionariusz Impulsywności IVE. Impulsywność, skłonność do ryzyka, empatia. Polska normalizacja. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


Skala Impulsywności Barratta (BIS-11)

Skala Impulsywności Barratta (BIS-11), autorstwa Patton, Stanford i  Barratt (1995) w polskiej adaptacji (Beszłej, Grzesiak, Szechiński, 2008). Skala zawiera 30 twierdzeń. W skali BIS-11 można wyróżnić sześć czynników podstawowych: 1) Uwaga, wyrażająca się umiejętnością skupiania się na wykonywanym zadaniu; 2) Impulsywność ruchowa wyrażająca się poprzez działanie pod wpływem chwilowego impulsu; 3) Samokontrola; 4) Zaangażowanie poznawcze związane z motywacją do działania; 5) Wytrwałością wyrażającą się ustabilizowanym i konsekwentnym stylem życia; 6) Niestabilnością czynników poznawczych.Grupa wiekowa: osoby dorosłe.

Literatura

Grzesiak, M., Beszłej, J.A., Szechiński, M. (2008). Skala impulsywności Barratta. The Barratt Impulsivity Scale. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 17 (1), 61-64.

Patton, J.H., Stanford, M.S., Barratt, E.S. (1995). Factor structure of the Barratt impulsiveness scale. Journal of Clinical Psychology, 51(6), 768-774.


Skala Impulsywności (BIS-Brief)

Skala impulsywności  (BIS-Brief), opracowana przez Steinberg, Sharp, Stanford i Tharp (2013), polska adaptacja Kata i Poleszak (2021). Skala mierzy impulsywność rozumianą jako tendencję do nagłego i nieplanowanego działania. Skala zawiera 8 pozycji diagnostycznych. Wyniki ujmowane są na dwóch skalach: 1) Niska samokontrola; 2) Impulsywność w zachowaniu. Grupa wiekowa: młodzież i osoby dorosłe.

Literatura

Kata, G., Poleszak, W. (2021). Własności psychometryczne polskiej wersji narzędzia do badania impulsywności u młodzieży – BIS-BRIEF. Przegląd Psychologiczny, 64, 4, 41-58.

Steinberg, L., Sharp, C., Stanford, M. S., Tharp, A. T. (2013). New tricks for an old measure: the development of the Barratt Impulsiveness Scale-Brief (BIS-Brief). Psycholologiacal Assessment, 25(1), 216-226.


Skala Impulsywnego Zachowania (UPPS-P)

Skala Impulsywnego Zachowania UPPS-P, autorstwa Lynam, Smith, Whiteside, Cyders (2006, za: Poprawa, 2015), która stanowi konglomerat Skali Impulsywnego Zachowania (UPPS), autorstwa Whiteside i  Lynam (2001) oraz Miary Pozytywnej Popędliwości (MPP) autorstwa (Cyders i in., 2007), polska adaptacja Poprawa (2016). Skala zawiera pięć podskal: 1) Negatywna popędliwość; 2) Popędliwość pozytywna; 3) Brak premedytacji; 4) Brak wytrwałości; 5) Poszukiwanie doznań.

Literatura

Cyders, M.A., Smith, G.T., Spillane, N.S., Fischer, S., Annus, A.M., Peterson, C. (2007). Integration of impulsivity and positive mood to predict risky behavior: Development and validation of a measure of positive urgency. Psychological Assessment, 19, 107-118.

Poprawa, R. (2015). „Skazani” na problemy. W poszukiwaniu osobowościowych uwarunkowań angażowania się mężczyzn w picie alkoholu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Poprawa, R. (2016). Polska adaptacja Skali Impulsywnego Zachowania UPPS-P oraz jej znaczenie w predykcji wybranych eksternalizowanych problemów i zaburzeń. Przegląd Psychologiczny, 59, 1, 95-116.

Whiteside, S.P., Lynam, D.R. (2001). The Five Factor Model and impulsivity: Using a structural model of personality to understand impulsivity. Personality and Individual Differences, 30(4), 669-689.


PRACA

STYLE KIEROWANIA MENEDŻERÓW

Kwestionariusz Style Kierowania Menedżerów (SKM)

Kwestionariusz Style Kierowania Menedżerów (SKM) został opracowany przez Babiak (2010). Wyniki ujmowane są na sześciu skalach diagnozujących odmienne wzorce kierowania, tj. 1) Zapobieganie błędom; 2) Formalna dyscyplina; 3) Partycypacja; 4) Skuteczny makiawelizm; 5) Nagradzanie; 6) Orientacja na wynik.

Literatura

Babiak, J. (2010). Różnice w profilach stylów kierowania uwarunkowane przez cechy osobowości i typy umysłów menedżerów. Nie opublikowana rozprawa doktorska. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski

Babiak, J. (2014). Polish Managers’ Leadership Styles: Developing and Validating the Managerial Styles of Leading Questionnaire. Polish Journal of Applied Psychology, 12(2), 41-64.


PRACOHOLIZM

Kwestionariusz (WART-R)

Kwestionariusz do Pomiaru Pracoholizmu (Work Addiction Risk Test WART-R), autorstwa Robinson (1998/2007) i Robinson i Philips (1995), polska adaptacja: K. Wojdyło (2005). Kwestionariusz reprezentyuje 5 wymiarów pracoholizmu: 1) Obsesja/kompulsja; 2 ) Emocjonalne pobudzenie/ perfekcjonizm; 3) Przeciążenie pracą; 4) Orientacja na wynik; 5) Poczucie własnej wartości. Kwestionariusz zawiera 25 twierdzeń.

Literatura

Robinson, B.E., Phillips, B. (1995). Measuring workaholism: Content validity of the work addiction risk test. Psychological Reports, 77, 657-658.

Robinson, B.E. (1998/2007). Chained to the desk. New York and London: New York University Press.

Wojdyło, K. (2005). Kwestionariusz Pracoholizmu (WART) – adaptacja narzędzia i wstępna analiza własności psychometrycznych. Nowiny Psychologiczne, 4, 71-84. 

Wojdyło, K., Buczny, J. (2010). Kwestionariusz do pomiaru pracoholizmu: WART-R. Analiza trafności teoretycznej i rzetelności narzędzia. Studia Psychologiczne, 49, 1, 67-80.


Skala Zaabsorbowania Pracą (SZAP)

Skala Zaabsorbowania Pracą (SZAP) jest techniką do badania pracoholizmu opracowaną przez L. Golińską i M. Pasik (Golińska, 2005). Skala zawiera 25/38 twierdzenia. Skala reprezentuje cztery wymiary zaabsorbowania pracą: 1) Zaabsorbowanie pracą; 2) Przymus pracy; 3) Praca jako regulator emocji; System przekonań chroniący uzależnienie. 

Literatura

Golińska, L. (2005). Skala do badania zaabsorbowania pracą (SZAP). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, 9, 17-29.


Skala do pomiaru pracoholizmu (SWBT)

Skala do pomiaru pracoholizmu SWBT została opracowana przez Mudrack i Naughton (2001), polska adaptacja: Dudek, Hauk i Merecz (2011). Skala zawiera 16 twierdzeń. Wyniki ujmowane są na dwóch skalach: 1) Nadmierna aktywność zawodowa; 2) Intruzowana kontrola innych. 

Literatura

Dudek, B., Hauk, M., Merecz, D. (2011). Ocena pracoholizmu jako behawioralnej tendencji – polska adaptacja kwestionariusza Mudracka i Naughtona. Medycyna Pracy, 62(2), 127-132.

Mudrack, P.E., Naughton, T.J. (2001). The assessment of workaholism: Scale development and preliminary empirical testing. International Journal of Stress Management, 8 (2), 93-111.


PRZYWIĄZANIE DO ORGANIZACJI

Kwestionariusz Przywiązania do Organizacji (KPO)

Kwestionariusz Przywiązania do Organizacji, autorstwa Meyera i Allena (1984, 1991, 1997), polska adaptacja – Bańka i  in. (2002). Kwestionariusz zawiera 18 twierdzeń .Wyniki ujmowane są na trzech skalach: 1) Przywiązanie afektywne; 2) Trwałość; 3) Charakter normatywny.

Bibliografia

Bańka, A., Wołoska, A. Bazińska, R. (2002). Polska wersja Meyera i Allen Skali Przywiązania do Organizacji. Czasopismo Psychologiczne, 8, 0, 65-74.

Meyer, J.P., Allen, N.J. (1984). Testing the “side-best theory” of organizational commitment: Some methodological considerations. Journal of Applied Psychology, 69, 372-378.

Meyer, J.P., Allen, N.J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review, 1, 61-89.

Meyer, J.P., Allen, N.J. (1997). Commitment in the workplace. Theory, research, and application. Thousand Oaks: SAGE Publications.


KLIMAT ORGANIZACYJNY W MIEJSU PRACY

Kwestionariusz do Pomiaru Klimatu Organizacyjnego (KPKO)

Kwestionariusz do Pomiaru Klimatu Organizacyjnego (KPKO) został opracowany przez Rosenstiel i Boegel (1992), polska adaptacja: Durniat (2012, 2018). Kwestionariusz w wersji skróconej zawiera 55 twierdzenia. Wyniki ujmowane na 7 skalach: 1) Pytania ogólne; 2) Współpracownicy; 3) Przełożeni; 4) Organizacja pracy; 5) Komunikacja; 6) Interesy pracownicze; 7) Awans i rozwój.

Literatura

Durniat, K. (2012). Polish adaptation of L. Rosenstiel and R. Boegel’s organizational climate diagnosis questionnaire. Polish Journal of Applied Psychology, 10 (1), 147-168.

Durniat, K. (2016). Badanie klimatu organizacyjnego z wykorzystaniem zaadaptowanego kwestionariusza Rosenstiela i Boegela. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 18(3) część 2, 41-58.

Durniat, K. (2018). Kwestionariusz do Pomiaru Klimatu Organizacyjnego Rosenstiela i Boegela – polska adaptacja i normalizacja. Studia Oeconomica Posnaniensia, 6, 3, 48-71.

Lewin, K. (1951). Field theory in social science: selected theoretical papers. American Journal of Sociology, 57, 1, 86-87.


WARTOŚCI I MOTYWY W PRACY

Kwestionariusz Wartości i Motywów w Pracy (KWiMP)

Kwestionariusz Wartości i Motywów w Pracy (KWiMP),  autorstwa: B. Bajcar, A. Borkowska, A. Czerw, A. Gąsiorowska (2011). Kwestionariusz składa się z 26 pozycji, każda z nich ma postać opisu danej wartości lub motywu. Wyniki ujmowane są 4 skalach: 1) Samorealizacja poprzez pracę, 2) Prospołeczność, 3) Bezpieczeństwo i sprawiedliwość w pracy; 4) Dążenie do dobrobytu.

Literatura

Borkowska, A., Czerw, A. (2003). Zarządzanie zasobami ludzkimi. W: Zróżnicowane systemy wartości pracowników w różnych typach zawodów (s. 35-47).


Kwestionariusz Orientacji na Wartości Zawodowe (KOWZ)

Kwestionariusz Orientacji na Wartości Zawodowe (KOWZ) opracowany przez Seifert i Bergmann (1983), polska adaptacja Zalewska (2000). Kwestionariusz zawiera 49 twierdzeń, z czego 48 ma charakter diagnostyczny. Wyniki ujmowane są na 16 skalach: 1) Altruizm; 2) Kreatywność; 3) Stymulacja intelektualna; 4) Autonomia; 5) Zmienność; 6) Osiągniecia; 7) Prestiż; 8) Kierownictwo; 9) Dochód; 10) Bezpieczeństwo; 11) Możliwość awansu; 12) Stosunki z kolegami; 13) Stosunki z przełożonymi; 14) Warunki pracy; 15) Estetyka; 16) Orientacja na czas wolny. Trafność i rzetelność na poziomie satysfakcjonującym.

Bibliografia

Zalewska, A. (2000). Adaptacja kwestionariusza „Orientacja na Wartości Zawodowe” Seiferta i Bergmanna do warunków polskich. Studia Psychologiczne, 38 (1), 57-77.

Zalewska, A. (2003). Dwa światy. Emocjonalne i poznawcze oceny jakości życia i ich uwarunkowania u osób o wysokiej i niskiej reaktywności. Warszawa: Wydawnictwo Academica.


Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji (WKP)

Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji (WKP) został opracowany przez A. Matczak, A. Jaworowską, A. Ciechanowicz, E. Zalewską, J. Stańczak i I. Bac (2015). Kwestionariusz mierzy dziewięć wymiarów  zainteresowań zawodowych w tym: 1) Zainteresowania Językowe; 2) Zainteresowania Matematyczno-Logiczne; 3) Zainteresowania Praktyczno-Techniczne; 4) Zainteresowania Praktyczno-Estetyczne; 5) Zainteresowania Opiekuńczo-Usługowe; 6) Zainteresowania Kierowniczo-Organizacyjne; 7) Zainteresowania Biologiczne; 8) Preferowanie pracy wymagającej planowania i improwizowania; 9) Preferowanie środowiska pracy słabo i mocno stymulującej. Kwestionariusz składa się ze 133 twierdzeń.

Literatura

Matczak, A., Jaworowska, A., Ciechanowicz, A., Zalewska, E., Stańczak, J., Bac, I. (2015). Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP. Narzędzie do pomiaru zainteresowań zawodowych. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


UMIEJSCOWIENIE KONTROLI W PRACY

Kwestionariusz Człowiek w Pracy (CwP)

Kwestionariusz Człowiek w Pracy (CwP), a autorstwa A. Matczak, A. Jaworskiej, D. Fecenec, J. Stańczak i J. Bitner (2009).  Kwestionariusz składa się z 60 pozycji. Pozycje kwestionariusza podzielone są na dwie skale: SK – skala kontrolna (19 pozycji) oraz PUK – skala Poczucia Umiejscowienia Kontroli (41 pozycji).

Literatura

Bitner, J., Fecenec, D., Jaworowska, A., Matczak, A., Stańczak, J. (2009). Człowiek w Pracy. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


OSTRACYZM W MIEJSCU PRACY

Kwestionariusz Funkcjonowania w Miejscu Pracy (KFMP)

Kwestionariusz Funkcjonowania w Miejscu Pracy (KFMP) to polska adaptacja narzędzia Workplace Ostracism Scale (WOS), opracowanego przez Ferris, Brown, Berry i Lian (2008). Polskie tłumaczenie przeprowadziła Gamian-Wilk (2020). Kwestionariusz zawiera 11 twierdzeń.

Literatura

Ferris, D.L., Brown, D.J., Berry, J.W., Lian., H. (2008). The Development and Validation of the Workplace Ostracism Scale. Journal of Applied Psychology, 93, 6, 1348-1366.


SATYSFAKCJA Z PRACY

Skala Satysfakcji z Pracy (SSP)

Skala Satysfakcji z Pracy (SSP) została opracowana przez Zalewską (2003). Skala składa się z pięciu twierdzeń.

Literatura

Zalewska, A. (2003). Skala satysfakcji z pracy – pomiar poznawczego aspektu ogólnego zadowolenia z pracy. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Pschyologica 7, 49-59.


Skala Satysfakcji z Pracy (SAT-20)

Skala Satysfakcji z Pracy (SAT-20), została opracowana przez P. Jurka (2017). Skala zadowolenia z pracy zawiera 20 twierdzeń. Wyniki ujmowane są w czterech podskalach: 1) Rozwój; 2) Wynagrodzenie; 3) Zadania; 4) Relacje.

Literatura

Jurek, P. (2017). Właściwości psychometryczne skali SAT-20 – nowego narzędzia do pomiaru satysfakcji z pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2, 104-126.


Arkusz Opisu Pracy (AOP)

Arkusz Opisu Pracy (AOP) stosowano do pomiaru poznawczego aspektu zadowolenia z pracy i z życia: ogólnej satysfakcji z pracy, satysfakcji ze składników pracy oraz ogólnej satysfakcji z życia. AOP pozwala oszacować poznawczy aspekt zadowolenia z siedmiu składników pracy: 1) koledzy, 2) przełożony, 3) treść pracy, 4) warunki pracy, 5) organizacja i kierownictwo, 6) rozwój oraz 7) wynagrodzenie.


ZACHOWANIA INNOWACYJNE

Kwestionariusz Zachowania Innowacyjnego (IBQ)

Kwestionariusz Zachowania Innowacyjnego (IBQ) autorstwa Scott i Bruce (1994), polska adaptacja Purc i Łaguna (2019). Skala zawiera sześć twierdzeń.

Literatura

Purc, E., Laguna, M. (2019). Factorial structure and measurement invariance of the Innovative Behavior Questionnaire. The Journal of Creative Behavior, 53(3), 404-410.

Scott, S.G., Bruce, R.A. (1994). Determinants of innovative behavior: A path model of individual innovation in the workplace. Academy of Management Journal, 37, 580-607.


OSOBOWOŚCIOWE WYZNACZNIKI W ŚRODOWISKU PRACY

Bochumski Inwentarz Osobowościowych Wyznaczników Pracy (BIP)

Bochumski Inwentarz Osobowościowych Wyznaczników Pracy (BIP) opracował Rüdiger Hossiep i Michael Paschen (1998), polska adaptacja: Jaworska, Brzezińska (2014). Narzędzie zawiera 220 pytań diagnostycznych. Kwestionariusz w wersji samoopisowej pozwala na obliczenie wyników w 14 skalach podstawowych podzielonych na cztery obszary: Orientacja zawodowa (Motywacja osiągnięć, Motywacja władzy, Motywacja przywództwa), Zachowania zawodowe (Sumienność, Elastyczność, Orientacja na działanie), Kompetencje społeczne (Wrażliwość społeczna, Otwartość na relacje, Towarzyskość, Orientacja na zespół, Asertywność), Natura psychologiczna (Stabilność emocjonalna, Praca pod presją, Pewność siebie).

Literatura

Jaworska, A., Brzezińska, U. (2014). Bochumski Inwentarz Osobowościowych Wyznaczników Pracy Rudigera Hossiepa i Michaela Paschena. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


STRES W PRACY

Skala Stresujących Zachowań Klienta  (SSZK)

Skala zawiera 12 twierdzeń, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta. Wyniki ujmowane są na dwóch skalach: 1) Nadmierne wymagania; 2) Napastliwe zachowania.


Krótka Skali do Mierzenia Stresu Pracy (KSSP)

Krótka Skali do Mierzenia Stresu Pracy (KSSP) zawiera 10 pozycji, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na skali „T” (tak), „?” (nie wiem), „N” (nie). 

Bibliografia

Dudek, B., Hauk, M. (2010). Krótka skala do mierzenia stresu w pracy (KSSP). Medycyna Pracy, 64 (4), 479-487.

Stanton, J.M., Balzer, W.K., Smith, P., Parra,  L.F., Ironson,  G. (2001). A  general measure of  work stress: The  Stress in  General Scale. Educational and Psychological Measurement, 81(3), 806-888.


Postrzegany Stres w Pracy (PSP)

Kwestionariusz Postrzeganego Stresu w Pracy (PSwP) został opracowany przez Chirkowską-Smolak i Grobelnego (2016). Kwestionariusz zawiera 10 diagnostycznych pytań, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta ( 0 = „nigdy”; 4 = „bardzo często”). 

Literatura

Chirkowska-Smolak, T., Grobelny, J. (2016). Konstrukcja i wstępna analiza psychometryczna Kwestionariusza Postrzeganego Stresu w Pracy (PSwP). Czasopismo Psychologiczne, 22, 1, 131-139.

Cohen S., Kamarck T., Mermelstein R. (1983). A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior, 24, 385-396.


Skala Stresu Zawodowego (SSZ)

Skala Stresu Zawodowego (SSZ) to polska adaptacja (Pressure Management Indicator PMI) opracowana przez Coopera i Williamsa (1996, za: Williams, Cooper, 1998), polska adaptacja: Terelak, Lewandowska (2000).

Literatura

Lazarus, R. S., Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping. New York: Springer.

Terelak, J.F., Lewandowska, J. (2000). Polska adaptacja „Skali stresu zawodowego” C.L. Coopera, H. Kahna i S. Williamsa. Studia Psychologica, 1, 97-134.

Williams, S., Cooper, C. L. (1998). Measuring occupational stress: Development of the Pressure Management Indicator. Journal of Occupational Health Psychology, 3(4), 306-321.


Skala konfliktu interpersonalnego w pracy (ICAWS)

Skala konfliktu interpersonalnego w pracy (ICAWS, Interpersonal Conflicts at Work), autorstwa Spector i Jex. (1998), polska adaptacja – Baka i Bazińska (2015). Narzędzie zawiera cztery pytania diagnostyczne. Odpowiedzi udziela się na pięciostopniowej skali Likerta (od 1 mniej niż raz w miesiącu lub nigdy, do 5 – kilka razy dziennie.

Skala Organizacyjnych Ograniczeń (OCS)

Skala Organizacyjnych Ograniczeń, (OCS, Organizational Contraints Scale) autorstwa Spector i Jex. (1998), polska adaptacja – Baka i Bazińska (2015). Narzędzie zawiera jedenaście pytań diagnostyczne. Odpowiedzi udziela się na pięciostopniowej skali Likerta (od 1 mniej niż raz w miesiącu lub nigdy, do 5 – kilka razy dziennie.

Skala obciążenia pracą (QWI)

Skala obciążenia pracą, (QWI, Quantitative Workload Inventory), autorstwa Spector i Jex. (1998), polska adaptacja – Baka i Bazińska (2015). Narzędzie zawiera pięć pytań diagnostyczne. Odpowiedzi udziela się na pięciostopniowej skali Likerta (od 1 mniej niż raz w miesiącu lub nigdy, do 5 – kilka razy dziennie

Literatura cytowana

Baka, Ł., Bazińska, R. (2015). Polish adaptation of three self-report measures of job stressors: the Interpersonal Conflict at Work Scale, the Quantitative Workload Inventory and the Organizational Constraints Scale. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 1-8.

Spector, P.E. i Jex S. M. (1998). Development of four self-report measures of job stressors and strain: Interpersonal Conflict at Work Scale, Organizational Constraints Scale, Quantitative Workload Inventory and Physical Symptoms Inventory. Journal of Occupational Health Psychology, 3, 356-367.


EMOCJE W PRACY

Skala płytkiej i głębokiej pracy emocjonalnej (SPGPE)

Skala płytkiej i głębokiej pracy emocjonalnej SPGPE została opracowana przez Lee i Brotheridge (2011/2016), polska adaptacja: Finogenow, Wróbel i Mróz (2015).

Literatura

Hochschild, A.R. (2009). Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć. Warszawa:  Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lee, R.T., Brotheridge, C.M. (2011/2016). Words from the heart speak to the heart. A study of deep acting, faking, and hiding among child care workers. Career Development International, 16, 4, 401-420.

Finogenow, M., Wróbel, M., Mróz, J. (2015). Skala płytkiej i głębokiej pracy emocjonalnej (SPGPE) – adaptacja narzędzia i analiza własności psychometrycznych. Medycyna Pracy, 66(3), 359-371.KARIERA W PRACY

Skala Gotowości do Kariery (SGK)

Skala Gotowości do Kariery (SGK) została opracowana przez A. Bańkę (2015). Skala składa się z 24 twierdzeń. Wyniki ujmowane są na 3 skalach: 1) Poświecenie; 2) Determinacja; 3) Zaangażowanie.

Literatura

Bańka, A. (2015). Konstrukcja i walidacja Skali Gotowości do Kariery (SGK). Czasopismo Psychologiczne, 21, 2, 273-290.


Skala Decyzyjności Kariery (SDK)

Skala Decyzyjności Kariery (SDK) została opracowana przez Bańkę (2014). Skala zawiera 24 pozycje diagnostyczne, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta (1 – „całkowicie się nie zgadzam”; 5 – „całkowicie się zgadzam”). WynikI ujmowane są na pięciu skalach: 1) Decyzyjność Uogólniona; 2) Decyzyjność informacyjna; 3) Decyzyjność Emocjonalna; 4) Decyzyjność Rozwojowa; 5) Decyzyjność w Działaniu.

Literatura

Bańka, A. (2014). Bezdecyzyjność kariery jako psychospołeczny wzór tranzycji do dorosłości: Konstrukcja i charakterystyka psychometryczna Skali Decyzyjności Kariery. Czasopismo Psychologiczne, 20, 2, 237-246.


ETYKA W PRACY

Wielowymiarowy Profil Etyki Pracy (WPEP)

Wielowymiarowy Profil Etyki Pracy (WPEP) jest polską adaptacją  (Chudzicka-Czapała, Cozma, Grabowski, Woehr, 2012) kwestionariusza Multidimensional Work Ethic Profile (MWEP), autorstwa Millera, Woeher’a i Hudspeth (2002). Narzędzie składa się z 65 twierdzeń. Wskaźniki etyki pracy wyznacza siedem czynników i wynik globalny. Poszczególne wymiary to: 1 – Polegania na sobie (PO) – dążenie jednostki do niezależności w pracy codziennej; 2 – Moralność/Etyczność (M/E) – wiara w moralną i sprawiedliwą egzystencję w chrześcijańskim rozumieniu; 3 – Praca jako wartość centralna (PC) – przeświadczenie, że praca pełni kluczową rolę w życiu i traktowanie jej jako wartości centralnej; 4 – Ciężka praca (CP) – wiara w prawość „mrówczej” pracy; 5 – Niechęć do czasu wolnego (NCW) – przeświadczenie o małej wadze aktywności ludzkiej poza sferą pracy; 6 – Odroczenie gratyfikacji (OG) – postawa zorientowana na przyszłość, która wiąże się z odroczoną nagrodą za włożony wysiłek; 7 – Niechęć do marnowania czasu (NMC) – przeświadczenie o potrzebie wykorzystania czasu w sposób produktywny.

Literatura

Grabowski, D., Chudzicka-Czupała, A. E. (2015). Wielowymiarowy Profil Etyki Pracy (WPEP). Charakterystyka psychometryczna polskiej wersji kwestionariusza Multidimensional Work Ethic Profile. Psychologia Społeczna, 10, 2 (33), 210-230.

Chudzicka-Czupała, A., Cozma, I., Grabowski, D., Woehr, D. J. (2012). A Comparison of the multidimensional work ethic profile across two countries. Journal of Management and Bussiness, 3, 14 – 33.

Miller, M. J., Woehr, D. J., Hudspeth, N. (2002). The meaning and measurement of work ethic: Construction and initial validation of a multidimensional inventory. Journal of Vocational Behavior, 60, 451- 489.


ASPIRACJE ZAWODOWE

Kwestionariusz Aspiracji Zawodowych (KAZ)

Kwestionariusz Aspiracji Zawodowych (KAZ) zostało opracowany/adoptowny/przełumaczony przez D. Uchman (2019). Kwestionariusz zawiera 18 pozycji diagnostycznych, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi w skali Likerta od 1 do 5.


PEŁNIONE ROLE W ZESPOLE W ŚRODOWISKU PRACY

Kwestionariusz Ról Zespołowych (Belbin)

Kwestionariusz Ról Zespołowych (Belbin) składa się z szeregu zdań, dotyczących funkcjonowania ludzi w grupie.

Literatura

Witkowski, S.A., Ilski, S. (2000). Walidacja Kwestionariusza Ról Zespołowych: A Self–Perception Inwentory R. M. Belbina. Przegląd Psychologiczny, 43, 1, 47-64.


ZMĘCZENIE CHRONICZNE

Kwestionariusz CFI

Kwestionariusz do badania Zespołu Skumulowanego Zmęczenia (CFI – Cumulative Fatigue Index), autorstwa  Rokuro Kosugo (1982, za: Krawczyk, 2012), polska adaptacja: Marek, Noworol i Żarczyński (1987, 1988). Wyniki ujmowane są na sześciu skalach: 1) Ogólne osłabienie; 2) Osłabienie witalności; 3) Drażliwość; 4) Załamanie zdrowia fizycznego; 5) Niepokój; 6) Obniżona wartość do pracy.

Literatura

Krawczyk, A. (2012). Osobowościowe uwarunkowania przewlekłego zmęczenia. Badania empiryczne dzieci chorych i zdrowych. Kraków: Wydawnictwo Akademia Ignatianum.

Marek, T., Noworol, Cz., Żarczyński, Z. (1998). The work period as a factor determining cumulative fatigue for day and shiftworkers. Ergonomia, 11, 205-213.

Marek, T., Noworol, C., Żarczyński, Z. (1987). Cumulative Fatigue Symptoms at the journeyman and shifters. W: A. Ogiński, J. Gokorski, J. Rutenfranz (red.). Contemporary Advances in Shiftwork Research (s. 251-258). Kraków: Medical Academy.


AUTOPREZENTACJA

Kwestionariusz Stylów Autoprezentacji

Kwestionariusz Stylów Autoprezentacji zawiera Skalę Autopromocji (SAP) i Skalę  Autodeprecjacji (SAD), opracowany przez Wojcieszke (2002). Kwestionariusz składa się z 30 twierdzeń.

Literatura

Wojciszke, B. (2002). Autopromocja i autodeprecjacja. Kwestionariusz Stylów Autoprezentacji. Psychologia Jakości Życia, 1, 145-171.


Inwentarz płci psychologicznej (IPP)

Inwentarz płci psychologicznej (IPP), został opracowany przez A. Kuczyńską (1992), oparty na założeniach teoretycznych opracowanych przez Bem (1974, 1975, 1981). Inwentarz zawiera 35 cech.

Literatura

Bem, S.L. (1974). The measurement of psychological androgyny. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42, 155-162.

Bem, S.L. (1975). Sex role adaptability: One consequence of psychological androgyny. Journal of Personality and Social Psychology, 31, 634-643.

Bem, S.L. (1981). Gender schema theory. A cognitive account of sex typing. Psychological Review, 88, 354-364.

Kuczyńska, A. (1992). Inwentarz do oceny płci psychologicznej. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


JAKOŚĆ ŻYCIA / SATYSFAKCJA Z ŻYCIA

Skala PWB (18/42/54)

Skala Dobrostany Psychologicznego PWB-18 została opracowana przez C.D. Ryff  (1989), polska adaptacja D. Karaś i J. Cieciuch (2017). Skala w wersji w wersji normalnej zawiera 84 twierdzenia, a w wersji skróconej – 18 twierdzeń. Wyniki ujmowne są na sześciu skalach: 1) Autonomia; 2) Panowanie nad środowiskiem; 3) Rozwój osobisty; 4) Pozytywne relacje z innymi; 5) Cel życiowy; 6) Akceptacja siebie.

Literatura

Karaś, D., Cieciuch, J. (2017). Polska adaptacja Kwestionariusza Dobrostanu (Psychological Well-Being Scales ) Caroll Ryff. Roczniki Psychologiczne, 20, 4, 815-835.

Ryff, C.D. (1989). Happiness is everything, or is It? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 1069-1081.


Kwestionariusz BDM

Kwestionariusz do badania subiektywnego dobrostanu adolescentów (BDM) został opracowany przez Wojciechowską (2011) i Lewandowską (2006). Wyniki ujmowane są na trzech skalach: 1) Dobrostan osobowościowy; 2) Dobrostan społeczny; 3) Dobrostan emocjonalny.

Literatura

Lewandowska, J. (2006). Poczucie dobrostanu psychicznego młodzieży w obliczu zmiany szkoły. Niepublikowana praca magisterska napisana pod kierunkiem L. Wojciechowskiej. Warszawa: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.

Wojciechowska, L. (2011). Dobrostan psychiczny adolescentów w obliczu realizacji rozwojowych zadań społecznych. W: D. Borecka-Biernat (red.). Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji szkolnych i pozaszkolnych (13-39). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.


Kwestionariusz Dobrostanu MHC-SF

Kwestionariusz Dobrostanu MHC-SF (skrócona wersja), opracowana przez Keyesa (2009), polska adaptacja: Karaś, Cieciuch i Keyes (2014). Podczas gdy MHC-LF zawiera 40 itemów, wersja MHC-SF – składa się z 14 itemów. 

Literatura

Karaś, D., Cieciuch, J., Keyes, C. L. M. (2014). The Polish adaptation of the Mental Health Continuum-Short Form (MHC-SF). Personality and Individual Differences, 69, 104-109.

Keyes, C. L. M. (2002). The mental health continuum: From languishing to flourishing in life. Journal of Health and Social Behavior, 43, 207–222

Keyes, C. L. M. (2009). The black-white paradox in health: Flourishing in the face of  inequality. Journal of Personality, 77(6), 1677–1706.


Jakość życia (QoL)

Jest to skrócona Skala Jakości Życia Światowej Organizacji Zdrowia (WHOQoL-BREF) (Wołowicka i Jaracz, 2001; Gholami i in., 2012)

Literatura

Wołowicka, L, Jaracz, K. (2001). Polska wersja WHOQoL 100 i WHOQoL Bref.W: L. Wołowicka (red.), Jakość życia w naukach medycznych. Poznań: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Medycznej.

Gholami, A., Moosavi Jahromi L., Zarei E., Dehghan A. (2013). Application of WHOQOL‑BREF in Measuring Quality of Life in Health‑Care Staff. International Journal of Preventive Medicine, 4, 7, 809-817.


Kidscreen-27

Kwestionariusz do badania jakości życia związanej ze zdrowiem dzieci i młodzieży to polska wersja metody Kidscreen-27 (Mazur, Małkowska-Szkutnik, Dzielska, Tabak, 2008).

Literatura

Mazur, J., Małkowska-Szkutnik, A., Dzielska, A., Tabak, I. (2011). Polska wersja kwestionariuszy do badania jakości życia związanej ze zdrowiem dzieci i młodzieży (Kidscreen). Warszawa:  Instytut Matki i Dziecka.  


Kwestionariusz Poczucia Jakości Życia (KPJŻ)

Kwestionariusz Poczucia Jakości Życia został opracowany przez zespół M. Straś-Romanowskiej (2004) w oparciu o teorię personalistyczno-egzystencjalną.

Literatura

Straś-Romanowska, M. (1995a). Implikacje dla teorii rozwoju psychicznego wynikające z założeń antropologii filozoficznej. W: J. Trempała (red.), Rozwijający się człowiek w zmieniającym świecie (s. 36-49). Bydgoszcz: Wydawnictwo WSP.

Straś-Romanowska, M. (1995b). Główne idee teoretyczne i metodologiczne psychologii personalistyczno-egzystencjalnej jako dyscypliny humanistycznej. W: M. Straś-Romanowska (red), Na tropach psychologii jako nauki humanistycznej (s. 15-45). Warszawa-Wrocław: PWN.

Straś-Romanowska, M., Oleszkowicz A., Frąckowiak T. (2004). Charakterystyka Kwestionariusza Poczucia Jakości Życia. Wrocław: Instytut Psychologii UWr.


Skala Satysfakcji z Życia SWLS

Skala Satysfakcji z Życia SWLS, autorstwa Dienera i współpracowników (1985), polska adaptacja: Juczyński  (2001). Skala zawiera 5 twierdzeń.

Literatura

Cohen, S., Kamarck, T., Mermalstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior, 24, 385-396.

Diener, E., Emmons, R. A, Larson, R. J., Griffin, S. (1985). The satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment , 49, 71-75.

Juczyński, Z. (2001). Narzędzia do pomiaru w Promocji i Psychologii Zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.


POTRZEBA POZNANIA

Kwestionariusz Potrzeby Poznania (KPP)

Kwestionariusz Potrzeby Poznania KPP został opracowany przez P.J. Matusz, J. Traczyk i A. Gąsiorowską (2011). Kwestionariusz KPP jest polską adaptacją kwestionariusza NCS (Cacioppo i Petty, 1982). Kwestionariusz zawiera 36 twierdzenia.

Literatura

Cacioppo, J.T., Petty, R.E. (1982). The need for cognition. Journal of Personality and Social Psychology, 42, 116-131.

Mateusz, P.J., Traczyk, J., Gąsiorowska, A. (2011). Kwestionariusz Potrzeby Poznania – konstrukcja i weryfikacja empiryczna narzędzia mierzącego motywację poznawczą. Psychologia Społeczna, 6, 2 (17), 113-1128.

Petty, R.E., Jarvis, B. G. (1995). An individual difference perspective on assessing cognitive processes. W: N. Schwarz, S. Sudman (red.), Answering questions: Methodology for determining cognitive and communicative processes in survey research (s. 221-257). San Francisco: Jossey-Bass.


Skala Potrzeby Poznawczego Domknięcia (SPPD)

Skala Potrzeby Poznawczego Domknięcia SPPD została opracowana przez Kossowską (2003) w oparciu o kwestionariusz NFC (Webster, Kruglanski, 1994). Skala występuje w dwóch wersjach (SPPD-32) (Kossowska, 2003) i wersji skróconej SPPD-15 (Kossowska, Hanusz, Trejtowicz, 2012). Wersja skrócona zawiera 15 twierdzeń. Wyniki ujmowane są na 6 skalach: 1) Preferowanie porządku; 2) Preferowanie przewidywalności; 3) Nietolerancja wieloznaczności; 4) Zamkniętość umysłowa; 5) Zdecydowanie; 6) Potrzeba Domknięcia Poznawczego. 

Literatura

Kossowska, M. (2003). Różnice indywidualne w potrzebie poznawczego domknięcia. Przegląd Psychologiczny, 46, 355-375.

Kossowska, M., Hanusz, K., Trejtowicz, M. (2012). Skrócona wersja Skali Potrzeby Domknięcia Poznawczego. Psychologia Społeczna, 7, 1 (20), 89-99.

Webster, D.M., Kruglanski, A.W. (1994). Individual differences in need for cognitive closure. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 1049-1062.


Radzenie sobie ze stresem

Kwestionariusz Radzenie Sobie ze Stresem (CISS)

Kwestionariusz Radzenie Sobie ze Stresem (CISS) został opracowany przez Normana S. Endler’a i Jamesa D. A. Parker’a (1990, 1994), polska adaptacja: Strelau, Szczepaniak i  Wrześniewski (1996). Wyniki ujmowane są w 3 skalach: 1) Styl skoncentrowany na zadaniu (SSZ); 2) Styl skoncentrowany na emocjach (SSE); 3) Styl skoncentrowany na unikaniu (SSU) – który zawiera 2 podskale: angażowanie się w czynności zastępcze (ACZ); poszukiwanie kontaktów towarzyskich (PKT).

Literatura

Endler, N.S., Parker, J.D.A. (1990). Multidimensional assessment of coping: A critical evaluation. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 844-854.

Endler, N.S., Kantor, L., Parker, J.D.A. (1994). State-trait coping, state-trait anxiety and academic performance. Personality and Individual Differences, 16, 663-670.

Szczepaniak, P., Strelau, J., Wrześniewski, K. (1996). Diagnoza stylów radzenia sobie ze stresem za pomocą polskiej wersji kwestionariusza CISS Endlera i Parkera. Przegląd Psychologiczny, 39, 187-210.


Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru  Radzenia Sobie ze Stresem (COPE)

Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru  Radzenia Sobie ze Stresem (COPE),  autorstwa: Carvera i in. (1989), polska adaptacja: Juczyński, Ogińska-Bulik (2006). Kwestionariusz składa się z 60 twierdzeń.

Literatura

Carver, C., Scheier, M., Weintraub, J. (1989). Assessing coping strategies: A theoretically based approach. Journal of Personality and Social Psychology, 56, 267-283.

Juczyński Z., Ogińska-Bulik N. (2006). Narzędzia do Pomiaru Stresu i Radzenia Sobie ze Stresem. Warszawa: Wydawnictwo Pracownia Testów Psychologicznych.


Skala Odczuwanego Stresu (PSS – 10)

Skala Odczuwanego Stresu (PSS – 10), została opracowana przez Sheldona Cohena i in. (1983), polskiej adaptacji podjęli się Zygfryd  Juczyński i Nina Ogińska-Bulik (2009). Kwestionariusz zawiera 10 pytań.


Skala Odczuwanego Stresu (PSS – 4)

Skala Odczuwanego Stresu (PSS – 4), została opracowana przez Sheldona Cohena i in. (1983), polska adaptacja: Atroszko (2015).

Literatura

Atroszko, P.A. (2015). Struktura uzależnienia studentów od uczenia się: wybrane czynniki ryzyka, związek ze stresem i strategiami radzenia sobie oraz funkcjonowaniem psychospołecznym. Niepublikowana rozprawa doktorska. Uniwersytet Gdański

Cohen, S., Kamarck, T., Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior, 24, 385-396.


Kwestionariusz Jak Sobie Radzisz? (JSR)

Kwestionariusz Jak Sobie Radzisz? (JSR) został opracowany przez Z. Juczyńskiego i N. Ogińską-Bulik (2001). Skala ujmuje zarówno dyspozycyjne, jak i sytuacyjne sposoby radzenia sobie z sytuacją stresową. Skala zawiera łącznie 18 twierdzeń (po 9 twierdzeń zarówno dla radzenia sobie w ujęciu sytuacyjnym i dyspozycyjnym.

Literatura

Juczyński, Z., Ogińska-Bulik, N. (2009). Narzędzia do Pomiaru Stresu i Radzenia Sobie ze Stresem. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


Kwesationariusz Poczucia Stresu (KPS)

Kwesationariusz Poczucia Stresu (KPS), autorstwa M. Plopy i R. Makarowskiego (2010). Wyniki ujmowne są na czterech skalach : 1) Napięcie emocjonalne ; 2) Stres zewnętrzny ; 3) Stres intrapsychiczny ; 4) Skala kłamstwa.

Literatura

Lazarus, R.S., Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping. New York: Springer.

Plopa, M., Makarowski, R. (2010). Kwestionariusz Poczucia Stresu (KPS). Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press&IT.


Kwestionariusz Reakcji na Codzienne Wydarzenia (PCI)

Kwestionariusz Reakcji na Codzienne Wydarzenia PCI został opracowany przez Greenglass, Schwarzera, Jakubiec, Fiskenbaum i Tauberta (1999), polska adaptacja: Pasikowski, Sęk, Greenglass i Taubert (2002). PCI składa się z 55 pozycji testowych. Wyniki ujmowane są na 7 skalach: 1) Proaktywne; 2) Refleksyjne; 3) Planowanie strategii; 4) Prewencyjne; 5) Poszukiwanie wsparcia emocjonalnego; 6) Poszukiwanie wsparcia instrumentalnego; 7) Unikanie.

Literatura

Greenglass, E., Schwarzer, R., Jakubiec, S.D., Fiksenbaum, Lv Taubert, S. (1999). The Proactive Coping Inventory (PCI): A multidimensional research instrument. Paper presented at the 20th International Conference of the STAR (Stress and Anxiety Research Society) Cracow, Poland, July 12-14.

Pasikowski, T., Sęk, H., Greenglass, E., Taubert, S. (2002). The proactive coping inventory – Polish adaptation. Polish Psychological Buletin, 33, 1, 41-46.


Kwestionariusz Oceny Stresu (KOS)

Kwestionariusz Oceny Stresu (KOS) został opracowany przez D. Włodarczyka i W. Wrześniewskiego (2010). W obecnej postaci kwestionariusz składa się z dwóch części: KOS-A (do badania oceny sytuacyjnej) i KOS-B (do badania oceny dyspozycyjnej). Obie części zawierają ten sam zestaw 33 przymiotnikowych określeń, stosowanych do opisu sytuacji stresowej.

Literatura

Włodarczyk D., Wrześniewski K. (2010). Kwestionariusz Oceny Stresu (KOS). Przegląd Psychologiczny, 53 (4), 479-496.


STRESORY W MIEJSCU PRACY

Kwestionariusz Postrzeganego Stresu w Pracy (PSwP)

Kwestionariusz Postrzeganego Stresu w Pracy (PSwP) został opracowany przez Chirkowską-Smolak i Grobelnego (2016). Kwestionariusz zawiera 10 diagnostycznych pytań, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta ( 0 = „nigdy”; 4 = „bardzo często”). 

Literatura

Chirkowska-Smolak, T., Grobelny, J. (2016). Konstrukcja i wstępna analiza psychometryczna Kwestionariusza Postrzeganego Stresu w Pracy (PSwP). Czasopismo Psychologiczne, 22, 1, 131-139.

Cohen S., Kamarck T., Mermelstein R. (1983). A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior, 24, 385-396.


Skala konfliktu interpersonalnego w pracy (ICAWS, Interpersonal Conflicts at Work)

Skala konfliktu interpersonalnego w pracy (ICAWS, Interpersonal Conflicts at Work), autorstwa Spector i Jex. (1998), polska adaptacja – Baka i Bazińska (2015). Narzędzie zawiera cztery pytania diagnostyczne.

Skala Organizacyjnych Ograniczeń (OCS, Organizational Contraints Scale)

Skala Organizacyjnych Ograniczeń (OCS, Organizational Contraints Scale) autorstwa Spector i Jex. (1998), polska adaptacja – Baka i Bazińska (2015). Narzędzie zawiera jedenaście pytań diagnostyczne.

Skala obciążenia pracą

Skala obciążenia pracą (QWI, Quantitative Workload Inventory), autorstwa Spector i Jex. (1998), polska adaptacja – Baka i Bazińska (2015). Narzędzie zawiera pięć pytań diagnostycznych.

Literatura

Baka, Ł., Bazińska, R. (2015). Polish adaptation of three self-report measures of job stressors: the Interpersonal Conflict at Work Scale, the Quantitative Workload Inventory and the Organizational Constraints Scale. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 1-8.

Spector, P.E. i Jex S. M. (1998). Development of four self-report measures of job stressors and strain: Interpersonal Confl ict at Work Scale, Organizational Constraints Scale, Quantitative Workload Inventory and Physical Symptoms Inventory. Journal of Occupational Health Psychology, 3, 356-367.


Skala Stresu Zawodowego (SSZ)

Skala Stresu Zawodowego (SSZ) to polska adaptacja (Pressure Management Indicator PMI) opracowana przez Coopera i Williamsa (1996, za: Williams, Cooper, 1998), polska adaptacja: Terelak, Lewandowska (2000). Skala PMI jest narzędziem badawczym, które służy do identyfikacji stresu zawodowego. Skala PMI jest modyfikacją skali OSI (Occupational Stress Indicator).

Literatura

Terelak, J.F., Lewandowska, J. (2000). Polska adaptacja „Skali stresu zawodowego” C.L. Coopera, H. Kahna i S. Williamsa. Studia Psychologica, 1, 97-134.

Williams, S., Cooper, C. L. (1998). Measuring occupational stress: Development of the Pressure Management Indicator. Journal of Occupational Health Psychology, 3(4), 306-321.


WSPARCIE SPOŁECZNE

Skala Wsparcia Społecznego (SWS)

Skala Wsparcia Społecznego (SWS) opiera się na założeniach teoretycznych Tardy’ego (1985), polska adaptacja Kmiecik-Baran (1995). Skala zawiera 24 itemy. Wyniki ujmowane są na czterech skalach: 1) Wsparcie emocjonalne; 2) Wsparcie wartościujące; 3) Wsparcie instrumentalne;  4) Wsparcia informacyjne.

Literatura

Tardy, Ch.H. (1985). Social support measurement. American Journal of Community Psychology, 13(2), 187-202.

Kmiecik-Baran, K. (1995). Skala wsparcia społecznego. Teoria i właściwości psychometryczne. Przegląd Psychologiczny, 38, 1(2), 201-2014.


Berlińskie Skale Wsparcia Społecznego (BSSS)

Berlińskie Skale Wsparcia Społecznego (BSSS) zostały opracowane przez Schwarzera i Schutz (2003), polska adaptacja: Łuszczyńska i in. (2006). Opis: Narzędzie badawcze zawiera łącznie 6 skal: 1) Wsparcie spostrzegane; 2) Wsparcie aktualnie otrzymywane; 3) Zapotrzebowanie na wsparcie; 4) Poszukiwanie wsparcia; 5) Wsparcie buforująco-ochronne; 6) Udzielanie wsparcia przez osobę bliską (przy czym tę część kwestionariusza wypełnia osoba bliska dla badanego).

Literatura

Łuszczyńska, A., Kowalska, M., Mazurkiewicz, M., Schwarzer R. (2006). Berlińskie Skale Wsparcia Społecznego (BSSS): Wyniki wstępnych badań nad adaptacją skal i ich własnościami psychometrycznymi. Studia Psychologiczne,  44(3), 17-27.

Schulz, U., Schwarzer, R. (2003). Soziale Untersutzung bei der Krankheitsbewaltigung: Die Berlinet Social Support Skaleń (BSSS). Diagnostica, 49, 73.


Wielowymiarowa Skala Spostrzeganego Wsparcia Społecznego (MSPSS)

Wielowymiarowa Skala Spostrzeganego Wsparcia Społecznego (MSPSS) autorstwa Zimeta i współpracowników (1988) zastała zaadoptowana do polskich warunków przez K. Buszman i H. Przybała-Basista (2017). Skala składa się z 12 twierdzeń. Wyniki ujmowane są na czterech skalach w tym wynik ogólny. Pozostałe wymiary to: 1) Przyjaciele; 2) Rodzina; 3) Osoba znacząca.

Literatura

Buszman, K., Przybała-Basista, H. (2017). Polska adaptacja Wielowymiarowej Skali Spostrzeganego Wsparcia Społecznego. Polskie Forum Psychologiczne, 22, 4, 581-599.

Zimet, G., Dahlem, S., Zimet, S., Farley, G. (1988). The Multidimensional Scale of Perceived Social Support. Journal of Personality Assessment, 52 (1), 30-41.


Właściwości psychometryczne SSL 12-I, Social Support List 12 – Interactions

Skala Wsparcia Społecznego dla populacji osób starszych wiekiem (SSL 12-I, Social Support List 12 – Interactions). Opis: Skala SSL12-I, opracowana przez holenderskich badaczy Kempena i van Eijka (1995), jest skróconą wersją 34-pytaniowej skali Social Support List-Interactions autorstwa innego holenderskiego badacza van Sonderena (1993). Skala dotycząca wsparcia mierzonego jakością i ilością interakcji społecznych, w jakich uczestniczą badani, składa się z 12 pytań. Wyniki ujmowane są na 3 skalach: 1) Wsparcie w życiu codziennym; 2) Wsparcie w sytuacjach trudnych; 3) Ocena własnej wartości jako dawcy wsparcia.

Literatura

Brzyski, P., Knurowski, T., Tobiasz-Adamczyk, B. (2005). Trafność i rzetelność Skali Wsparcia Społecznego SSL-12-1 w populacji osób starszych wiekiem w Polsce. Przegląd Epidemiologiczny, 59, 135-145.

Kempen G.I.J.M., Van Eijk L.M. (1995). The psychometrie properties of the SSL 12-1 a short scalę for measuring social support in the elderly. Social Indicators Research, 35, 303-312.

van Sonderen F.L.P. (1993). Het meten van sociale steun met de Soeiale Steun Lijst – Interacties (SS1-I) en de Sociale Steun Lijst – Discreapanties (SSL-D), een handleiding (Assessment of social support, interactions and discrepancies – a manual). Groningen: University of Groningen, Northern Center for Health Care Research.


Krótka Skala Oceny Wsparcia Społecznego Młodzieży (KSWS-18)

Krótka Skala Oceny Wsparcia Społecznego Młodzieży (KSWS-18) opracowana przez Skowrońską i Pabich (2015). Skala zawiera 18 twierdzeń. Wyniki ujmowane są na 3 skalach: 1) Wsparcie rodzicielskie; 2) Wsparcie nauczycielskie; 3) Wsparcie rówieśnicze.

Literatura

Skowroński, B., Pabich, R. (2015). Krótka Skala Oceny Wsparcia Społecznego Młodzieży – konstrukcja i właściwości psychometryczne. Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacyjna, 27, 89-114.


Inwentarz Wsparcia Społecznego Bizonia

Inwentarz Wsparcia Społecznego autorstwa Bizonia (2001). Umożliwia ocenę rodzaju oferowanego wsparcia oraz określa jego wielkość i zakres, na które chorzy mogą liczyć. Uwzględniono tu następujące rodzaje usług: doradzanie, wyręczanie, popieranie, opiekowanie się, pomaganie w niespodziewanych kłopotach, pocieszanie, powiernictwo oraz dawanie bezwarunkowego oparcia.

Literatura

Bizoń, Z, Kokoszka, A, Roszczyńska, J, Bryła, L, Wojnar, M. (2001). Ocena otoczenia i oparcia społecznego według Zdzisława Bizonia. Opis metody i jej zastosowanie. Psychiatria Polska, 35, 617-634.


Skala Oceny Wsparcia Społecznego (ISEL-40)

Skala Oceny Wsparcia Społecznego (ISEL-40), opracowana przez Tardy (1985), polska adaptacja: Zarzycka i in. (2010). W narzędziu tym wyodrębniono 4 podskale: faktyczna/rzeczywista skoncentrowana na wsparciu materialnym, przynależności polegającej na utożsamianiu się z sytuacją innych osób, samooceny poprzez porównywanie siebie z innymi osobami i poczucia własnej wartości.

Literatura

Cohen, S., Underwood, L.G., Gottlieb, B.H. (red.) (2000). Social Support and Intervention. A Guide for Health and Social Scientists. NY: Oxford University Press.

Tardy, C.H. (1985). Social Support Measurement. American Journal of Community Psychology, 13, 187-202.

Zarzycka, D., Śpila, B., Wrońska, I., Makara-Studzińska, M. (2010). Analiza walidacyjna wybranych aspektów Skali Oceny Wsparcia Społecznego – Interpersonal Support Evaluation List – 40 v. General Population (ISEL-40 v. GP). Psychiatria, 7, 3, 83-94.


Kwestionariusz F-SozU K-22

Kwestionariusz F-SozU K-22 jest narzędziem przeznaczonym do pomiaru wsparcia społecznego w jego trzech wymiarach: emocjonalnym (odczuwanie akceptacji ze strony innych), praktycznym (pomoc w codziennych problemach) oraz integracji społecznej (posiadanie kręgu przyjaciół)

Literatura

Juczyński, Z. (2010). Kwestionariusz Wsparcia Społecznego F-SozU-K-22 (niepublikowane narzędzie pomiarowe). Łódź: Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Sommer, G., Fydrich, T. (1989). Soziale Unterstützung, Diagnostik, Konzepte, Fragebogen F-SozU . Tübingen: Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie.


Kwestionariusz Wsparcia Emocjonalnego w sytuacji traumy (KWEP)

Literatura

Dudek, B., Koniarek, J. (2003). Wsparcie społeczne jako modyfikator procesu stresu -wybrane problemy teoretyczne i narzędzie pomiaru. Medycyna Pracy, 54 (5), 427-435.


NARCYZM

Skala Narcyzmu Kolektywnego (SCN)

Narcyzm kolektywny (Scale of Collective Narcissism SCN) został opracowany przez Golec de Zavala, Cichocka, Eidelson, i Jayawickreme (2009). Skala składa się z 12 stwierdzeń.

Literatura

Golec de Zavala, A., Cichocka, A., Eidelson, R., Jayawickreme, N. (2009). Collective Narcissism and Its Social Consequences. Journal of Personality and Social Psychology, 97, 6, 1074-1096.


Skala Narcyzmu Wielkościowego (NPI)

Kwestionariusz narcyzmu NPI autorstwa: R. Raskina i C.S. Hall’a, polska adaptacja: K. Drat-Ruszczak, R. Bazińska (2000). Narzędzie składa się z 34 itemów. Wyniki ujmowane są na 4 skalach: 1) Podziw; 2) Lider; 3) Próżność; 4) Samowystarczalność.

Literatura

Drat-Ruszczak, K. (2000). Teorie osobowości – podejście psychodynamiczne i humanistyczne. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki T. 2. (s. 601-652). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Raskin, R., Hall, C.S. (1979). The Narcissistic Personality Inventory. Psychological Reports, 45, 159-162. Raskin, R., Hall, C.S. (1981). The Narcissistic Personality Inventory: Alternate form reliability and further evidence of construct validity. Journal of Personality Assesment, 45, 159-162.


Skala narcyzmu nadwrażliwego(HSNS)

Skala narcyzmu nadwrażliwego (HSNS), autorstwa Hendin i Cheek (1997), polska adaptacja Czarna i in. (2014). Skala HSNS składa się z 10 twierdzeń.

Literatura

Czarna, A., Dufner, M., Clifton, A. (2014). The effects of vulnerable and grandiose narcissism on liking-based and disliking-based centrality in social networks. Journal of Research in Personality, 50, 42-45.

Hendin, H., Cheek, J. (1997). Assessing Hypersensitive Narcissism: A Reexamination of Murray’s Narcism Scale. Journal of Research in Personality, 31(4), 588-599.


Kwestionariusz narcystycznego podziwu i rywalizacji (NARQ)

Kwestionariusz narcystycznego podziwu i rywalizacji (NARQ), opracowana przez Back i in. (2013), polska adaptacja: Rogoza i in. (2016). Kwestionariusz zawiera 18 twierdzeń. Wyniki ujmowane są na 2 skalach: 1) Podziw; 2) Rywalizacja.

Literatura

Back, M.D., Kiifner, A.C.P., Dufner, M., Gerlach, T.M., Rauthmann, J.F., Denissen, J.J.A. (2013). Narcissistic admiration and rivalry: disentangling the bright and dark sides of narcissism. Journal of Personality and Social Psychology, 105 (6), 1013-1037.

Back, M.D., Schmukle, S.C., Egloff, B. (2010). Why Are Narcissists so Charming at the First Sight? Decoding the Narcissism-Popularity Link at Zero Acquaintance. Journal of Personality and Social Psychology, 98 (1), 132-145. Rogoza, R., Rogoza, M., Wyszyńska, P. (2016). Polska adaptacja modelu narcystycznego podziwu i rywalizacji. Polskie Forum Psychologiczne, 21, 3, 410-431.


KŁAMSTWO / SZCZEROŚĆ

Kwestionariusz Tendencji do Kłamstwa

Skali Kłamstwa została opracowana przez Nowak-Aksamit (2017). Opis: Skala służy do badania tendencji do kłamstwa. Narzędzie badawcze zawiera 25 twierdzeń.

Skala Szczerości (SSZ)

Skala Szczerości (SSZ) jest skalą zaczerpniętą z Minesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości MMPI-2. Skala ta mierzy mało życiowe nastawienie bądź przedstawienie siebie jako wyjątkowo moralnego w zakresie odpowiadania na pytania. Skala składa się z 14 twierdzeń.


Skala kłamstwa (SK) wg EPQ-R

Skala Kłamstwa (SK) jest skalą zaczerpniętą z kwestionariusza osobowości EPQ-R, której celem jest pomiar występującej u niektórych osób tendencji do „przedstawiania się w lepszym świetle”. Skala składa się z 21 pytań.


Skala kłamstwa (SK-S) wg EPQ-R(S)

Skala Kłamstwa (SK) jest skalą zaczerpniętą z kwestionariusza osobowości EPQ-R, której celem jest pomiar występującej u niektórych osób tendencji do „przedstawiania się w lepszym świetle”. Skala składa się z 12 pytań.


POZYTYWNA DYSCYPLINA

Inwentarz Pozytywnej Dyscypliny (IPD)

Inwentarz Pozytywnej Dyscypliny (IPD) został opracowany przez McVittie, Best (2009). Inwentarz składa się z 7 twierdzeń, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta (1 = „nigdy”; 5 = „bardzo często).

Literatura

Carroll, P., Hamilton, W. K. (2016). Positive Discipline Parenting Scale: Reliability and Validity of a Measure. The Journal of Individual Psychology, 72, 60-74.

McVittie, J., Best, A. (2009). The impact of Adlerian-based parenting classes on self-reported parental behavior. Journal of Individual Psychology, 65(3), 264.


RODZINA

Test Kompetencji Rodzicielskich (TKR)

Test Kompetencji Rodzicielskich (TKR), autorstwa A. Matczak i A. Jaworowskiej (2018). Wyniki ujmowane są w czterech skalach: 1) Rygoryzm; 2) Permisywność; 3) Nadopiekuńczość; 4) Bezradność i ogólny wynik kompetencji rodzicielskiej.

Literatura

Matczak, A., Jaworowska, A. (2018). Test Kompetencji Rodzicielskich TKR. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


Skala Poczucia Kompetencji Rodzicielskiej (PSOC-PL)

Skala Poczucia Kompetencji Rodzicielskiej (PSOC-PL) została opracowana przez zespół Gibaud-Wallston i Wandersman (1978), polska adaptacja: Kossakowska (2017). Skala zawiera 17 twierdzeń. Wyniki ujmowane są na 2 skalach: 1) Satysfakcja; 2) Skuteczność.

Literatura

Kossakowska, K. (2017). Charakterystyka i ocena właściwości psychometrycznych polskiej adaptacji Skali Poczucia Kompetencji Rodzicielskich (PSOC-PL). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, 21, 79-95.


Kwestionariusz jakości więzi i satysfakcji w związku partnerskim w zależności od wcześniejszych doświadczeń w rodzinie pochodzenia (CIFA)

Kwestionariusz CIFA (Werner, Green, 2005, za: Tryjarska, Chrząstowski, 2010), polska adaptacja:  Tryjarska, Chrząstowski (2010). Narzędzie składa się z 13 skal (każda ze skal zawiera 14 pozycji, łącznie 182 pozycje): (1) Ciepło, (2) Wspólny czas, (3) Troska, (4) Fizyczna intymność, (5) Przewidywalność, (6) Otwartość, (7) Unikanie konfliktów, (8) Agresja, (9) Lęk separacyjny, (10) Zaborczość/Zazdrość, (11) Emocjonalna współreaktywność, (12) Mistyfikacja projekcyjna, (13) Autorytaryzm/Dominacja.

Literatura

Górska, M. (2007). Parent-child relation in families of adolescent drug abusers. Alcohol and Drug Abuse, 20, 11-29.

Tryjarska, B., Chrząstowski, Sz. (2010). Polska adaptacja Kalifornijskiego Kwestionariusza do Badania Rodziny. Przegląd Psychologiczny, 53, 1, 101-120.


Kwestionariusz Psychologicznego Przystosowania się (PAQ)

Kwestionariusz PAQ, autorstwa Khaleque i Rohner’a (2002), polska adaptacja: Roszak i Falis (2014). Kwestionariusz występuje w dwóch wersjach, dla dzieci (42 itemy, Rohner i Khaleque, 2005) oraz dla dorosłych (63 itemy, zaś wersja skrócona 42 itemy). Wskaźnikiem stopnia psychologicznego przystosowania jest wynik globalny i siedem podskal: 1) Wrogość/agresja; 2) Zależność/obronna niezależność ; 3) Pozytywna lub zaburzona samoocena ; 4) Poczucie adekwatności lub nieadekwatności; 5) Emocjonalna reaktywność vs. jej brak; 6) Stabilność emocjonalna; 7) Pozytywny vs. negatywny światopogląd.

Literatura

Khaleque, A., Rohner, R.P. (2002). Reliability of measures assessing the pancultural association between perceived parental acceptance-rejection and psychological adjustment: A meta-analysis of cross-cultural and intracultural studies. Journal of Cross-Cultural Psychology, 33, 87-99.

Khaleque, A., Rohner, R.P. (2012). Pancultural associations between perceived parental acceptance and psychological adjustment of children and adults: A metal analytic review of worldwide research. Journal of Cross-Cultural Psychology, 43, 784-800.

Rohner, R.P. (2004). The parental “acceptance-rejection syndrome”: Universal correlates of perceived rejection. American Psychologist, 59, 827-840.

Rohner, R.P. (2005). Parental Acceptance-Rejection Questionnaire (PARQ): Test manual. W: R.P. Rohner, A. Khaleque (red.), Handbook for the study of parental acceptance and rejection (wyd. 4, s. 43-106). Storrs, CT: Rohner Research Publications.


Kwestionariusz PARQ – akceptacja/odrzucenie rodziców

Kwestionariusz PARQ, autorstwa Rohner’a (2005), polska adaptacja: Roszak i Filus (2014). Kwestionariusz diagnozuje stopień akceptacji-odrzucenia przez każde z rodziców. Kwestionariusz składa się z 24 twierdzeń. Wskaźnikiem stopnia akceptacji-odrzucenia zawiera wynik globalny i cztery skale: 1) Ciepło/Uczucie; 2) Wrogość/Agresja; 3) Obojętność/Zaniedbanie; 4) Ogólne odrzucenie.

Literatura

Rohner, R. P. (2005). Parental Acceptance-Rejection Questionnaire (PARQ): Test manual. W: R. P. Rohner, A. Khaleque (red.), Handbook for the study of parental acceptance and rejection (wyd. 4, s. 43-106). Storrs, CT: Rohner Research Publications.

Rohner, R. P. (2011). Parental Power-Prestige Questionnaire (3PQ). W: R. P. Rohner (red.), Measures for use in parental acceptance-rejection research (s. 134-135). Storrs, CT: Rohner Research Publications.

Rohner, R. P., Carrasco, M. A. (2014). Special Issue: Parental Power and Prestige Moderate the Effects of Perceived Acceptance on Offspring’s Psychological Adjustment. Cross-Cultural Research, 48(3).

Roszak, J., Filus, A. (2014). Relationships Between Parental Power, Prestige, and Acceptance, and the Psychological Adjustment of Young Adults in Poland. Cross-Cultural Research, 1-9.

Khaleque, A., Rohner, R. P. (2002). Reliability of measures assessing the pancultural association between perceived parental acceptance-rejection and psychological adjustment: A meta-analysis of cross-cultural and intracultural studies. Journal of Cross-Cultural Psychology, 33, 87-99.


Kwestionariusz Relacji Rodzinnych (KRR)

Kwestionariusz Relacji Rodzinnych (KRR), autorstwa M. Plopy i P. Połomskiego (2010). Kwestionariusz KRR występuje w sześciu wersjach .Wyniki ujmowane są na 3 skalach: 1) Komunikacja; 2) Spójność; 3) Kontrola. Czwarty wymiar: Tożsamość występuje w KRR-6.

Literatura

Plopa, M., Połomski, P. (2010). Kwestionariusz Relacji Rodzinnych. Wersje dla młodzieży. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo VizjaPress&IT.


Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców (KPR-Roc)

Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców KPR-Roc został opracowany przez M. Plopę (2008). Kwestionariusz składa się z 50 twierdzeń. Wyniki ujmowane są na pięciu wymiarach:  1) Postawa Akceptacji/Odrzucenia; 2) Postawa Nadmiernie Wymagająca; 3) Postawa Autonomii; 4) Postawa Niekonsekwentna; 5) Postawa Nadmiernie Ochraniająca.

Literatura

Plopa, M. (2008). Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców (KPR-Roc). Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press & IT.


Kwestionariusz Ról Rodzinnych (KRR)

Kwestionariusz Ról Rodzinnych (KRR), autorstwa A. Margasińkiego (2018). Kwestionariusz zawiera 50 twierdzeń. Wyniki ujmowane są na pięciu skalach: 1) Żelazne dziecko; 2) Bohater; 3) Maskotka; 4) Niewidzialne dziecko; 5) Kozioł ofiarny.

Literatura

Margasiński, A. (2018). Kwestionariusz Ról Rodzinnych. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


Kwestionariusz stosunków między rodzicami a dziećmi (PCR)

Kwestionariusz stosunków między rodzicami a dziećmi (PCR), autorstwa Roe i Siegelmana (1963), polska adaptacja Kowalski (1984). Kwestionariusz służy do diagnozy postaw rodzicielskich w percepcji dzieci. Postawy rodzicielskie składają się z dwóch oddzielnych części, pierwsza dotyczy postaw matki, druga część – postaw ojca. Każda z dwóch wersji mierzy pięć wymiarów postaw: 1) Postawa kochająca (L); 2) Postawa odrzucająca (R); 3) Postawa wymagająca (D); 4) Postawa liberalna (C); 5) Postawa Ochraniająca (A). Kwestionariusz zawiera 50 twierdzeń.

Literatura

Kowalski, W.S. (1984). Kwestionariusz Stosunków Między Rodzicami a Dziećmi A. Roe i M. Siegelmana. Podręcznik. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyczny Poradnictwa Wychowawczo-Zawodowego Ministerstwa Oświaty i Wychowania.

Roe, A., Siegelman, R. (1963). A parent-child relations questionnaire. Child Development, 34, 355-369.


Kwestionariusz Stylów Wychowania (w rodzinie własnej i pochodzenia)

Kwestionariusz Stylów Wychowania KSW został opracowany przez M. Ryś (2001). Wyniki ujmowane są na czterech skalach: 1) Styl demokratyczny; 2) Styl autorytarny; 3) Styl liberalny-kochający; 4 ) Styl liberalny-niekochający.

Literatura

Kuczkowski, S. (1991). Przyjacielskie spotkania wychowawcze. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Ryś, M. (2001). Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ziemska, M. (1973). Postawy rodzicielskie. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.


Skala Dysfunkcjonalności Rodziny Pochodzenia (SDRP)

Skala Dysfunkcjonalności Rodziny Pochodzenia (SDRP) została opracowana przez K. Gąsiora (2012). Skala składa się z 36 pozycji. Oprócz ogólnego wskaźnika dysfunkcjonalności rodziny pochodzenia (WDRP) można obliczyć 3 wskaźniki główne, 6 elementarnych oraz osobno wskaźnik wsparcia pozarodzinnego: ogólny wskaźnik dysfunkcjonalności rodziny pochodzenia (WDRP) jest sumą wskaźników cząstkowych (bez wskaźnika wsparcia pozarodzinnego); trzy główne wskaźniki: funkcjonowanie rodziny pochodzenia (FRP), obraz rodziców (OBRR), praktyka rodzicielska (PR); sześć wskaźników elementarnych: struktura rodziny (SR), czynniki urazowe (CUR), obraz matki (OBRM), obraz ojca (OBRO), praktyka rodzicielska matki (PRM), praktyka rodzicielska ojca (PRO); wskaźnik wsparcia pozarodzinnego (WPR).

Literatura

Gąsior, K. (2012). Funkcjonowanie noo-psychospołeczne i problemy psychiczne dorosłych dzieci alkoholików. Warszawa: Wydawnictwo Difin.


Skala Nieprzystosowania Społecznego  (SNS)

Skala Nieprzystosowania Społecznego  SNS została opracowana przez L. Pytka (2005). Skala Nieprzystosowania Społecznego składa się z sześciu części: 1) Nieprzystosowanie rodzinne (NR); 2) Nieprzystosowanie rówieśnicze (koleżeńskie) (NK); 3) Nieprzystosowanie szkolne (NS); 4) Zachowania antyspołeczne (ZA); 5) Kumulacja niekorzystnych czynników biopsychicznych (BP); 6) Kumulacja niekorzystnych czynników socjokulturowych (SK).

Literatura

Pytka, L. (2005). Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.


Skala Rodziny Pochodzenia (FOS)

Skala Rodziny Pochodzenia (FOS) autorstwa Hovestadta i in. (1985), polska adaptacja Fajkowska-Stanik (1999). Kwestionariusz składa się z 40 twierdzeń. Wyniki ujmowane są dwóch skalach: 1) Autonomia; 2) Bliskość. Wymienione skale zawierają dodatkowe wymiary. Dla Autonomii jest to: 1- jasność przekazu; 2 – odpowiedzialność; 3- szacunek do innych; 4 – otwartość na innych; 5 – akceptacja separacji i straty. W przypadku bliskości: 1 – zakres uczuć; 2 – nastrój i ton; 3 – rozwiązywanie konfliktów; 4 – empatia; 5 – zaufanie.

Literatura

Fajkowska-Stanik, M. (1999). Polska adaptacja Skali Rodziny Pochodzenia Hovestadta, Andersona, Piercy’ego, Cochrana i Fine’a. Przegląd Psychologiczny, 42, 3, 51-67.

Hovestadt, A.J., Anderson, W.T., Piercy, F.P., Cochran, S.W. (1985). A family of origin scale. Journal of Marital and Family Therapy, 11, 3, 287-297.


Kwestionariusz Ty i Twoje rodzeństwo (STQ – Now)

Kwestionariusz Ty i Twoje rodzeństwo STQ – Now, autorstwa R.B. Stewart, A.L. Kozak, L.M. Tingley, J.M. Goddard, E.M. Blake i W. Casse (2001), polska adaptacja P. Szymańska (2016). Kwestionariusz zawiera 48 twierdzeń .Wyniki ujmowane są na 5 skalach: 1) Wzajemność; 2) Krytycyzm; 3) Dominacja; 4) Obojętność; 5) Rywalizacja.

Literatura

Stewart, R.B., Kozak, A.L., Tingley, L.M., Goddard, J.M., Blake, E.M., Cassel, W.A. (2001). Adult sibling relationships: validation of a typology. Personal Relationships, 8(3), 299-324.

Szymańska, P. (2016). An analysis of sibling relationship in adulthood: STQ-Now. Polish version. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 1, 55-64.


Kwestionariusz Moje Wspomnienia Wychowania (s-EMBU-PL)

Kwestionariusz Moje Wspomnienia Wychowania (s-EMBU-PL), autorstwa W.A. Arrindella i in. (1999), polska adaptacja: M. Poraj-Weder (2013). Kwestionariusz składa się z dwóch wersji (ocena postawy matki i ojca), każda z nich zawiera 23 twierdzenia. Wyniki ujmowane są na trzech skalach: 1) Ciepło emocjonalne; 2) Odrzucenie; 3) Nadopiekuńczość.

Literatura

Arrindell, W.A., Sanavio, E., Aguilar, G., Sica, C., Hatzichristou, C., Eisemann, M., Recinos, L.A., Gaszner, P., Peter, R, Battagliese, G., Kallai, J., van Ende, J. (1999). The development of a short form of the EMBU: Its appraisal with students in Greece, Guatemala, Hungary and Italy. Personality and Individual Differences, 27, 613-628.

Poraj-Weder, M. (2013). Czy wychowujemy do materializmu? O związkach postaw rodzicielskich z materializm młodych dorosłych [Do we bring up for materialism? The relations of parental attitudes to materialism in young adults]. Psychologia Wychowawcza, 4, 46-63.


Skala do Badania Oczekiwań wobec Partnera (SBOP)

Skala do Badania Oczekiwań wobec Partnera (SBOP), została opracowana przez Kaczuba (2018). Opis: Skala SBOP występuje w dwóch wersjach (A – mój obecny partner; B – mój idealny partner). Skala zawiera 18 twierdzeń.

Literatura

Kaczuba, A., Janicka, I. (2018). Oczekiwania młodych dorosłych a zaangażowanie w bliskich związkach emocjonalnych. Czasopismo Psychologiczne, 24, 2, 397-404.

Kaczuba, A. (2018). Samoocena i oczekiwania młodych dorosłych a zaangażowanie w związek. Nie opublikowana praca magisterska. Uniwersytet Łódzki, Instytut Psychologii.


Kwestionariusz Klimatu dla Twórczości w Relacji Rodzica z Dzieckiem (CCP-CRQ)

Kwestionariusz Klimatu dla Twórczości w Relacji Rodzica z Dzieckiem (CCP-CRQ), autorstwa Kwaśniewska, Witkowska, Gralewski, Kostrzewska (2017). Kwestionariusz składa się z 24 twierdzeń. Wyniki ujmowane są na 4 skalach: 1) Zachęcanie do doświadczania nowości i różnorodności; 2) Zachęcanie do nonkonformizmu; 3) Wspieranie wytrwałości w działaniach twórczych; 4) Zachęta do fantazjowania.

Literatura

Kwaśniewska, J., Witkowska, E. M., Gralewski, J., Kostrzewska, M. (2017). Climate for creativity in parent-child relationship -qualitative analysis. Creativity. Theories – Research -Applications, 4, 137-158.


STRES RODZICIELSKI

Kwestionariusz Wypalenia się Sił u Rodziców (KWSR)

Kwestionariusz Wypalenia się Sił u Rodziców (KWSR) jest narzędziem badawczym opracowanym przez Sekułowicz i Kwiatkowskiego (2013). Wyniki ujmowane są na dwóch skalach: 1) Wyczerpanie emocjonalne; 2) Bezsilność. 

Literatura

Sekułowicz, M., Kwiatkowski, P. (2013). Wypalenie się sił u rodziców dzieci z niepełnosprawnością – konstrukcja nowego narzędzia badawczego. Studia Edukacyjne, 25, 29-50.


Inwentarz Kansas

Inwentarz Kansas (Kansas Inventory of Parental Perceptions – KIPP) służy do zbadania percepcji doświadczeń związanych z wychowaniem i opieką nad dzieckiem z chorobą przewlekłą. Polska wersja eksperymentalna (Pisula, Kiełb, 2019). Inwentarz Kansas bada cztery wymiary: 1) Pozytywny wkład dziecka; 2) Porównania społeczne; 3) Poszukiwanie przyczyny; 4) Opanowanie/kontrola. Inwentarz składa się z 50 twierdzeń, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 4-stopniowej skali Likerta.

Literatura

Behr, S.K., Murphy, D., Summers, J.A. (1992), User’s Manual: Kansas Inventory of Parental Perceptions (KIPP): Measures of perceptions of parents who have children with special needs, Beach
Center on Families and Disability, University of Kansas, Lawrence.


Kwestionariusz Stresu i Zasobów (QRS)

Kwestionariusz Stresu i Zasobów (QRS) opracowany przez Holroyd (1987), polska adaptacja Pisula (2007). Kwestionariusz składa się z 66 twierdzeń, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi „Prawda/Fałsz”. Kwestionariusz dotyczy rodziców z dziećmi z niepełnosprawnością rozwojową i intelektualną. Wyniki ujmowane są na jedenastu skalach: 1) Zależność dziecka od opieki innych osób; 2) Stres związany z zaburzeniami poznawczymi dziecka; 3) Stres związany z ograniczeniami możliwości rodziny; 4) Konieczność zapewnienia dziecku opieki w ciągu całego życia; 5) Dysharmonia w rodzinie;  6) Brak osobistej satysfakcji; 7) Stres związany ze stanem zdrowia dziecka;  8) Ograniczona sprawność fizyczna dziecka; 9) Problemy finansowe; 10) Konieczność z korzystania pomocy profesjonalistów; 11) Obciążenia osobiste

Literatura

Holroyd, J. (1987). Manual for the Questionnaire on Resources and Stress for families with chronically ill or handicapped members. Brandon, VT: Clinical Psychology.

Holroyd J. (1987). Questionnaire on Resources and Stress for Families with Chronically Ill Or Handicapped Members (Manual). Clinical Psychology Publishing Co., Inc, Brandon, VT.

Pisula, E. (2007a). Rodzice i Rodzeństwo Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo UW.

Pisula, E. (2007b). A comparative study of stress profiles in mothers of children with autism and those of children with Down’s syndrome. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities 20, 274-8.


Inwentarz Stresu Rodzicielskiego (PSI-4)

Inwentarz Stresu Rodzicielskiego (PSI-4) opracowany przez Abidin (2012), polska adaptacja Niedziela i Wrocławka-Warchala (2021) służy do oceny stresu rodzicielskiego. Inwentarz PSI-4 występuje w dwóch wersjach: 36-itemowej (short SPI-4) i wersji normalnej (120 itemowej). Polskie normy dotyczą rodziców posiadających dzieci od urodzenia do 10 roku życia.  W wersji skróconej wyniki ujmowane są na 3 skalach: 1) Dystres rodzicielski; 2) Dysfunkcyjność interakcji rodzic-dziecko; 3) Trudne zachowanie dziecka.

Literatura

Abidin, R.R. (20120. Parenting Stress Index. Fourth Edition. Lutz: PAR.

Niedziele, J., Wrocławka-Warchala, E. (2021). Inwentarz Stresu Rodzicielskiego. Wydanie czwarte. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


Inwentarz Stresu Rodzicielskiego dla Rodziców Nastolatków (SIPA)

Inwentarz Stresu Rodzicielskiego dla Rodziców Nastolatków (SIPA) opracowany przez Sheras, Abidin i Konold (1998), polska adaptacja Niedziela i Wrocławska-Warchala (2022). Inwentarz bada stres rodzicielski rodziców, którzy posiadają dzieci w wieku od 11 do 17 lat. Inwentarz SIPA zawiera 112 pozycji. Wyniki ujmowane są na czterech skalach: 1) Nastolatek (w tym zmienność nastrojów, izolacja społeczna, zachowania antyspołeczne, brak dążenia do osiągnięć i wytrwałości); 2) Rodzic (ograniczenia związane z rolą rodzica, relacje ze współmałżonkiem, alienacja społeczna, poczucie braku kompetencji); 3) Relacje między rodzicem a nastoletnim dzieckiem; 4) Stresory życiowe.

Literatura

Niedziele, J., Wrocławka-Warchala, E. (2021). Inwentarz Stresu Rodzicielskiego dla Rodziców Nastolatków (SIPA). Podręcznik. Wydanie czwarte. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


Kwestionariusz Wypalenia Rodzicielskiego (Parental Burnout Assessment; PBA)

Kwestionariusz Wypalenia Rodzicielskiego (Parental Burnout Assessment; PBA) opracowany przez Roskam i in. (2018), polska adaptacja: Szczygieł i in. (2020). Kwestionariusz zawiera 23 twierdzenia, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 7-stopniowej skali Likerta (0 = „nigdy”; 6 = „codziennie”). Wyniki ujmowane są na 4 skalach: 1) Wyczerpanie rolą rodzicielską; 2) Kontrast z wcześniejszym wyobrażeniem o sobie jako rodzicu; 3) Utrata przyjemności z bycia rodzicem/Przesyt rolą rodzicielską; 4) Emocjonalne zdystansowanie do dziecka.

Literatura

Roskam, I., Brianda, M. E., Mikolajczak, M. (2018). A step forward in the conceptualization and measurement of parental burnout: The parental burnout assessment (PBA). Frontiers in Psychology, 9, 758

Szczygieł, D., Sekulowicz, M., Kwiatkowski, P., Roskam, I., Mikołajczak, M. (2020). Validation of the Polish version of the Parental Burnout Assessment (PBA). Child & Adolescent Development, 1-22.


PRZYWIĄZANIE

Kwestionariusz wzorców przywiązania (IPPA)

Kwestionariusz wzorców przywiązania IPPA (Inventory of Parent and Peer Attachment) opracowany przez Armsdena i Greenberga (1987), polska adaptacja H. Liberska, K. Głogowska,  M. Deja (2016). Wyniki ujmowane są na trzech skalach: 1) Zaufanie; 2) Komunikacja; 3) Alienacja. Kwestionariusz który składa się z trzech modułów (matka, ojciec, rówieśnicy) zawiera łącznie 75 twierdzeń,

Literatura

Armsden, G., Greenberg, M. (1987). The Inventory of Parent and Peer Attachment: individual differences and their relationship to psychological well-being in adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 16, 5, 427-453.

Grzegorzewska, I. (2013). Odporność psychiczna dzieci alkoholików. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Liberska, H., Głogowska, K., Deja, M. (2016). Przywiązanie do rodziców i rówieśników jako predyktor samooceny w okresie adolescencji. Czasopismo Psychologiczne, 22, 2, 219-227.

Mazur J., Małkowska-Szkutnik A. (2011). Wyniki badań HBSC 2010. Raport techniczny IMiD. Warszawa: Wydawnictwo Instytut Matki i Dziecka.


Pomiar stylu przywiązania do psa (PAQ)

Pomiar stylu przywiązania do psa (PAQ) został opracowany przez Zilcha-Mano, Mikulincera oraz Shavera (2011), polska adaptacja: Cholewa i Bargiel-Matusiewicz (2017). Skala zawiera 24 pozycji testowych. Wyniki ujmowane są na 2 skalach: 1) Styl lękowy; 2) Styl unikający.

Literatura

Cholewa, O., Bargiel-Matusiewicz, K. (2017). Pomiar stylu przywiązania w relacji człowiek-pies. Struktura i własności psychometryczne polskiej wersji Pet Attachment Questionnaire (PAQ). Psychologia-Etiologia-Genetyka, 36, 33-49.

Zilcha-Mano, S., Mikulincer, M., Shaver, P.R. (2011). An attachment perspective on human-pet relationships: Conceptualization and assessment of pet attachment orientations. Journal of Research in Personality, 45(4), 345-357.


Kwestionariusz Stylów Przywiązania (KSP)

Kwestionariusz Stylów Przywiązania (KSP), autorstwa M. Plopy (2012). Kwestionariusz składa się z 24 stwierdzeń. Wyniki ujmowane są na 3 skalach: 1) Styl bezpieczny; 2) Styl unikowy; 3) Styl lękowo-ambiwalentny.

Literatura

Kaźmierczak, M., Plopa, M. (2012). Komunikacja w bliskich związkach. Teoria i metoda badania. Warszawa: Wydawnictwo VIZJA PRESS & IT.


Skala Przywiązania do Zwierzaka (SPZ)

Skala Przywiązania do Zwierzaka (SPZ) to polskie tłumaczenie  Lexington Attachment to Pets Scale (LAPS), opracowany przez  Johnson, Garrity i Stallones (1992). Opis: Skala zawiera 23 twierdzenia testowe. Wyniki ujmowane są na 3 skalach: 1) Ogólne przywiązanie; 2) Zastępujący ludzi; 3) Prawa zwierząt/dobrostan zwierząt.

Literatura

Johnson, T. P., Garrity, T. F. i Stallones, L. (1992). Psychometric evaluation of the Lexington Attachment to Pets Scale (LAPS). Anthrozoös, 5, 160-175.


Skal przywiązania ECR

Skala Doświadczeń w Bliskich Związkach (DBZ-R) jest polską adaptacją Skali Experience in Close Relationships-Revised (ECR- R) (Fraleya, Wallera i Brennana, 2000). Polska adaptacja w wersji skróconej została opracowana przez Lubiewską i in. (2013). Skala zawiera 16 twierdzeń. Wyniki ujmowane są na dwóch skalach: 1) Niepokój; 2) Unikanie.

Literatura

Bowlby, J. (2007). Przywiązanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Fraley, R.C., Waller, N.G., Brennan, K.A. (2000). An item-response theory analysis of selfreport measures of adult attachment. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 350-365.

Hazan C., Shaver, P. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 511-524.

Lubiewska, K., Głogowska, K., Mickiewicz, K., Wyrzkowska, E., Wiśniewski, C., Izdebski, P. (2013). Skala Experience in Close Relationships-Revised: Struktura, Rzetelność oraz Skrócona Wersja Skali w Polskiej Próbie. Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.


Skala Wzorów Przywiązania (PBI)

Skala Wzorów Przywiązania to polska adaptacja skali Parental Bonding Instrument (Parker i in., 1979), polska adaptacja: Popiel i Pragłowska (2006). Badana skala jest testem retrospektywnym, odnoszącym się do przeszłych wydarzeń. Skala zawiera 25 pozycji testowych, oddzielnie dla matki i ojca. Wyniki ujmowane są na 2 skalach: 1) Opieka (opiekuńczy – odrzucający); 2) Kontrola (kontrolujący – dający poczucie autonomii). Osoba badana udziela odpowiedzi na 4-stopniowej skali Likerta (0 = „zupełnie się nie zgadza”; 3 = „bardzo się zgadza”).

Literatura

Parker, G., Tupling, H., Brown, L. (1979). Parental Bonding Instrument. British Journal of Medical Psychology, 52, 1-10.

Popiel, A., Pragłowska, E. (2006). Terapia poznawczo-behawioralna schizofrenii. W: J. Meder (red.),  Oddziaływania psychologiczne w schizofrenii. Biblioteka Psychiatrii Polskiej (s. 31-43). Kraków: Komitet Redakcyjno-Wydawniczy PTP.


Skala Przywiązania u Dorosłych (RAAS)

Skala Przywiązania u Dorosłych (ZPuD) to polska adaptacja Revised Adult Attachment Scale (RASS) (Collins, 1996). Skala zawiera 18 twierdzeń, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta ( 1 = „w ogóle nie jest to dla mnie typowe”; 5 = „bardzo typowe dla mnie”). Wyniki ujmowane są na 3 skalach: 1) Bliskość; 2) Lęk; 3) Poleganie.

Literatura

Adamczyk, K. (2012). Właściwości psychometryczne polskiej wersji językowej skali do pomiaru stylu przywiązania w dorosłości the Revised Adult Attachment Scale (RAAS). Przegląd Psychologiczny, 55, 3, 253-269.

Collins, N. L. (1996). Working models of attachment: Implications for explanation, emotion, and behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 71, 4, 810- 832.


NADZIEJA

Skala Nadziei Podstawowej (BHI-12-R)

Skala Nadziei Podstawowej (BHI-12) została opracowana przez Trzebiński i Zięba (2003). Skala zawiera 12 pozycji testowych. W wersji zrewidowanej, wyniki ujmowane są na dwóch skalach: 1) Porządek świata; 2) Przychylność świata.

Literatura

Trzebiński, J., Zięba, M. (2003). Kwestionariusz Nadziei Podstawowej – BHI-12. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


Kwestionariusz Nadziei na Sukces (KNS)

Kwestionariusz Nadziei na Sukces (KNS), opracowany przez Trzebiński (2001). Kwestionariusz składa się 12 twierdzeń. Kwestionariusz, oprócz dostarczenia wyniku ogólnego, umożliwia także pomiar dwóch komponentów nadziei: (1) umiejętności znajdywania rozwiązań oraz (2) siły woli.

Literatura

Łaguna, M., Trzebiński, J., Zięba, M. (2005). Kwestionariusz Nadziei na Sukces KNS. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.

Snyder, C. R., Cheavens, J., Sympson, S. C. (1997). Hope: An individual motive for social commerce. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 1 (2), 107-118.


MECHANIZMY OBRONNE

Kwestionariusz Mechanizmów Obronnych (KMO)

Kwestionariusz Mechanizmów Obronnych został opracowany przez Seredyńską (2016). Kwestionariusz zawiera 125 pozycji testowych. Narzędzie umożliwia pomiar dwudziestu pięciu osobowościowych mechanizmów obronnych, które to tworzą filar trzech mechanizmów: 1) mechanizmy prymitywne; 2) mechanizmy prymitywne narcystyczne; 3) mechanizmy wyższe.

Literatura

Seredyńska, A. (2016). Mechanizmy obronne jako wskaźnik stylu osobowości. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Kwestionariusz DSQ-40

Kwestionariusz DSQ-40 (Defense Style Questionnaire) jest narzędziem służącym do badania mechanizmów obronnych. Składa się z 40 pozycji odnoszących się do 20 mechanizmów obronnych, które przez twórców kwestionariusza zostały podzielone na trzy grupy (Andrews, Singh, Bond 1993, za: Cichocki, 2008):

Literatura

Andrews, G., Sinch, M., Bond, M. (1993). The Defense Style Questionnaire. Journal of Nervous and Mental Diseases, 181, 246-256.

Seredyńska, A. (2015). Mechanizmy obronne w diagnozie psychodynamicznej i pedagogicznej. Kraków: wydawnictwo WAM.


PRĘŻNOŚĆ PSYCHICZNA

Skala Pomiaru Prężności dla dzieci i młodzieży (SPP-18)

Skala Pomiaru Prężności dla dzieci i młodzieży (SPP-18) została opracowana przez Ogińska-Bulik i Juczyński (2018). Skala zawiera 18 pozycji testowych. Wyniki ujmowane są na 4 skalach: 1) Optymistyczne nastawienie i energia; 2) Wytrwałość i determinacja w działaniu; 3) Poczucie humoru i otwartość na nowe doświadczenia; 4) Kompetencje osobiste i tolerancja negatywnego afektu.

Literatura

Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2011). Prężność u dzieci i młodzieży: charakterystyka i pomiar – Polska Skala SPP-18. Polskie Forum Psychologiczne, 16, 1, 7-28.


Skala Pomiaru Prężności (SPP-25)

Skala Pomiaru Prężności (SPP-25) została opracowana przez Ogińską-Bulik i Juczyńskiego (1998). Kwestionariusz składa się z 25 twierdzeń. Wyniki ujmowane są na 5 skalach: 1) Wytrwałość i determinację w działaniu; 2) Otwartość na nowe doświadczenia i poczucie humoru; 3) Kompetencje osobiste do radzenia sobie i tolerancję negatywnych emocji; 4) Tolerancję na niepowodzenia i traktowanie życia jako wyzwania; 5) Optymistyczne nastawienie do życia i zdolność mobilizowania się w trudnych sytuacjach.

Literatura

Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2008). Skala pomiaru prężności – SPP -25. Nowiny Psychologiczne, 3, 39-55.


Kwestionariusz Oceny Prężności (KOP-26)

Kwestionariusz Oceny Prężności (KOP-26) autorstwa Gąsior, Chodkiewicz i Cechowski (2016). Wyniki ujmowane są na 5 skalach: 1) Siła osobista; 2) Kompetencje społeczne; 3) Styl strukturyzujący; 4) Spójność rodzinna; 5) Zasoby społeczne. Kwestionariusz zawiera 26 twierdzeń, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta.

Literatura

Gąsior, K., Chodkiewicz, J. Cechowski, W. (2016). Kwestionariusz Oceny Prężności (KOP-26). Polskie Forum Psychologiczne, 21, 1, 76-92.


 


FUNKCJE WYKONAWCZE

Kolorowy Test Połączeń (CTT)

Kolory Test Połączeń (Color Trails Test – CTT) jest krótkim testem wzrokowo-motorycznym, który bada procesy uwagi i funkcji wykonawczych (Łojek, Stańczak, 2012). Test składa się z dwóch części, który ze względu na swoją konstrukcję wymaga znajomości liczb od 1 do 25 oraz sprawności grafomotorycznych. W pierwszej części testu (CTT-1) zadanie polega na najszybszym połączeniu ciągu liczb, w części drugiej (CTT-2) – na łączeniu ciągu liczb z uwzględnieniem naprzemienności kolorów.

Ciekawostka

Przed CTT, najpopularniejszym narzędziem był Test Łączenia Punktów (Trail Making Test, TMT) pochodzi z Baterii Testów Neuropsychologicznych Halsteada-Reitana, polska adaptacja Kądzielawa (1990).

Literatura

Kądzielawa, D. (red.) (1990). Podręcznik do Baterii Testów Neuropsychologicznych Halsteada-Reitana. Maszynopis niepublikowany. Warszawa: Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Łojek, E., Stańczak, J. (2012). Kolorowy Test Połączeń (CTT). Wersja dla dorosłych. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


Kwestionariusz Umiejętności Wykonawczych (KUW)

Kwestionariusz Umiejętności Wykonawczych (KUW) został opracowany przez Dawson i Guare (2009). Kwestionariusz zawiera 33 twierdzenia diagnostyczne, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta. Dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat i osób dorosłych. Wyniki ujmowane są na 11 skalach: 1) Hamowanie reakcji; 2) Kontrola emocjonalna; 3) Rozpoczynanie zadań; 4) Organizacja; 5) Wytrwałość w dążeniu do celu; 6)Metapoznanie; 7) Pamięć robocza; 8) Utrzymywanie uwagi; 9) Planowanie i ustalenie priorytetów; 10) Zarządzanie czasem; 11) Elastyczność.

Literatura

Dawson. P., Guare, R. (2009). Smart but Scattered: The Revolutionary „Executive Skills” Approach to Helping Kids Reach Their Potential. NY: The Guilford Press.

Dawson. P., Guare, R. (2012). Zdolne, ale rozkojarzone. Wspieranie rozwoju dziecka za pomocą treningu umiejętności wykonawczych. Kraków: Wydawnictwo UJ.


Test Wieży Hanoi (TOH)

W Teście Wieży Hanoi (Tower of Hanoi test, TOH) zamiast kulek zastosowano od 3 do 5 krążków o zmniejszającej się średnicy (Simon 1975, za: Jodzio, 2008). Zadaniem badanego jest przeniesienie stosu krążków na pozostałe patyczki za pomocą jak najmniejszej liczby ruchów. Krążki należy przekładać tylko pojedynczo, przy czym większego krążka nie wolno umieszczać na mniejszym. Poziom wykonania TOH praktycznie nie zmienia się w przedziale 40-79 lat. Tym samym metoda nie jest przydatna w wykrywaniu poznawczych skutków starzenia się (Jodzio, 2008).

Literatura

Jodzio, K. (2008). Neuropsychologia intencjonalnego działania. Koncepcje funkcji wykonawczych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.


Test Wieży Londyńskiej (TOL)

Test Wieży Londyńskiej służy do oceny zaburzenia planowania (Jodzio, 2008). TOL został opracowany przez  Shallice’a (1982) w celu oceny funkcjonowania „nadzorczego systemu uwagi” u pacjentów z ogniskowymi uszkodzeniami mózgu. Brak polskiej standaryzacji, nie mniej jednak można posłużyć się próbą kliniczną opartą na procedurach testowych opisanych przez Shallice’a (1982) oraz Culbertsona i Zillmera (2008). Poprawne wykonanie zadań TOL wymaga zdolności zaplanowania i wprowadzenia w życie strategii działania ukierunkowanej na rozwiązanie problemu (Jodzio, 2008). W przypadku trudniejszych zadań niezbędne jest wyodrębnienie celów pośrednich, niezbędnych do zrealizowania celu końcowego (Walsh, Darby, 2008).

Literatura

Culbertson, W.C., Zillmer, E.A. (2008). Tower of London – Drexel University (TOLDX). 2nd edition. Toronto: Multi-Health Systems.

Jodzio, K. (2008). Neuropsychologia intencjonalnego działania. Koncepcje funkcji wykonawczych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Shallice, T. (1982). Specific Impairments of Planning. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 298, 199-209.

Walsh, K.W., Darby, D. (2008). Neuropsychologia kliniczna Walsha. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne GWP.


Test Wieży Toronto (TOT)

Jeszcze inną, nieco mniej znaną techniką omawianego typu jest Test Wieży Toronto (Tower of Toronto test, TOT). W odróżnieniu od TOH, badany operuje tutaj czterema krążkami, co w naturalny sposób zwiększa stopień trudności poszczególnych zadań, czyli komplikuje rozwiązywany problem. Saint-Cyr i    Taylor (1992, za: Jodzio, 2008) zastosowali krążki różniące się jedynie kolorem, nie zaś kształtem ani wielkością.

Literatura

Jodzio, K. (2008). Neuropsychologia intencjonalnego działania. Koncepcje funkcji wykonawczych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.


Test Sortowania Kart z Wisconsin (WCST)

Test Sortowania Kart z Wisconsin (WCST) uważany jest za narzędzie służące do pomiaru funkcji wykonawczych rozumianych jako funkcje nadzorcze, kontrolujące i kierujące poznawczą aktywnością człowieka.


Test Fluencji Słownej (TFS)

Test Fluencji Słownej (TFS) składa się z dwóch części. Test pozwala na zbadanie tzw. płynności słownej semantycznej (kategorialnej) lub literowej (fonemicznej) (Piskunowicz, Bieliński, Zgliński, Borkowska, 2013). Fluencja Fonemiczna polega na wymienieniu jak największej liczby słów na literę “S” w czasie ograniczonym do  60 sek, tymczasem Fluencja Semantyczna (Kategorialna) polega na wymienieniu jak największej liczby ssaków, badanie ma czasowe ograniczenie 60 sek.

Literatura

Piskunowicz, M., Bieliński, M., Zgliński, A., Borkowska, A. (2013). Testy fluencji słownej – zastosowanie w diagnostyce neuropsychologicznej. Psychiatria Polska, 47, 3, 475-785.


Testy Labiryntów

Nadal dominuje pogląd, zgodnie z którym warunkiem rozwiązywania labiryntów jest prawidłowa zdolność planowania. Zobacz więcej – Test Labiryntów Porteusa; Test Labiryntów Elithorna; Test Labiryntów Austina.


Kwestionariusz Behawioralnej Oceny Funkcji Wykonawczych (BRIEF)

Kwestionariusz Behawioralnej Oceny Funkcji Wykonawczych (BRIEF) opracowany przez Gioia (2000, za: Jodzio, 2008). Wyniki ujmowane są na 8 skalach: 1) Wygaszanie; 2) Przełączanie; 3) Kontrola emocjonalna; 4) Inicjowanie działania; 5) Pamięć operacyjna; 6) Planowanie i organizowanie; 7) Utrzymywanie porządku; 8) Monitorowanie.

Literatura

Jodzio, K. (2008). Neuropsychologia intencjonalnego działania. Koncepcje funkcji wykonawczych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.


SEKSUALNOŚĆ

Wielowymiarowy Kwestionariusz Seksualności (MSQ)

Wielowymiarowy Kwestionariusz Seksualności (MSQ) opracowany przez Snell i in. (1993), polska adaptacja Jastrzębski (2017). Kwestionariusz zawiera 60 twierdzeń, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta (1 = „zupełnie do mnie nie pasuje”; 5 = „bardzo do mnie pasuje”). Wyniki ujmowane są na 12 skalach: 1) Seksualna Samoocena; 2) Zaabsorbowanie Seksem; 3) Wewnętrza Kontrola Seksualności; 4) Seksualna świadomość; 5) Seksualna Motywacja; 6) Seksualny niepokój/ napięcie; 7) Seksualna pewność siebie; 8) Depresyjność na tle Seksualności; 9) Zewnętrzna Kontrola Seksualności; 10) Monitoring Seksualności; 11) Lęk przed Seksualnymi Stosunkami; 12) Satysfakcja z Życia Seksualnego.

Literatura

Snell, W.E. Jr, Fisher, T.D., Walters, A.S. (1993). The Multidimensional Sexuality Questionnaire: An objective self-report measure of psychological tendencies associated with human sexuality. Ann Sex Res, 6, 27-55.


Test Postaw wobec Seksualności (TPwS)

Test Postaw wobec Seksualności (TPwS) jest polskim tłumaczeniem The Sexuality Scale, SS (Snell, Papini, 1989), autorstwa Jandy (2003). Opis: Skala zawiera 30 twierdzeń, gdzie osoba badana udziale odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta (1- „nie zgadzam się”; 5 – „zgadzam się”). Wyniki ujmowane są trzech skalach: 1) Seksualna pewność siebie (SPS); 2) Depresja na tle seksualnym (DS); Zaabsorbowanie seksem (ZS).

Literatura

Janda, L. (2003). Twój miłosny autoportret. Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski & Co

Snell, W.E., Papini, D.R. (1989). The Sexuality Scale: An Instrument to Measure Sexual-Esteem, Sexual-Depression, and Sexual-Preoccupation. The Journal of Sex Research, 26, 256-263.

Snell, W.E., Fisher, T.D., Schuh, T. (1992). Reliability and Validity of the Sexuality Scale: A Measure of Sexual-Esteem, Sexual-Depression, and Sexual-Preoccupation. The Journal of Sex Research, 29, 2, 261-273.


Kwestionariusz Satysfakcji Seksualnej (KSS)

Kwestionariusz Satysfakcji Seksualnej (KSS) został opracowany przez Nomejko i  Dolińską-Zygmunt (2014). Kwestionariusz zawiera 10 stwierdzeń, gdzie badany udziela odpowiedzi na 4-stopniowej skali Likerta (1 – zupełnie tak nie jest; 4 – zdecydowanie tak jest).

Literatura

Nomejko, A., Dolińska-Zygmunt, G. (2014). The Sexual Satisfaction Questionnaire – psychometric properties. Polish Journal of Applied Psychology, 12 (3), 105-112.


Skala Satysfakcji Seksualnej  (SSS) (Sexual Satisfaction Scale)

Skala Satysfakcji Seksualnej  (SSS) autorstwa Davisa (2006), polskie tłumaczenie Szumski, Małecka (2009, za: Specjalski, Greń, Bulińska, Zielona-Janek, 2014). Kwestionariusz zawiera 21 twierdzeń, gdzie badany udziela odpowiedzi na 5 stopniowej skali Likerta ( 1 – zdecydowanie nie zgadzam się; 5 – zdecydowanie zgadzam się). Kwestionariusz składa się z 3 podskal: 1) skali satysfakcji fizycznej; 2) skali satysfakcji emocjonalnej; 3) skali satysfakcji związanej z poczuciem kontroli.

Literatura

Specjalski, R., Greń, M., Bulińska, K., Zielona-Janek, M. (2014). Satysfakcja seksualna ze związku u mężczyzn homoseksualnych. Seksuologia Polska, 12, 2, 64-69.


Skala Ambiwalentnego Seksizmu (SSA)

Skala Ambiwalentnego Seksizmu wobec Mężczyzn (AMI) została opracowana przez Glick i Fiske (1999), polska wersja językowa: Kurzeja (2010). Skala zawiera 20 twierdzeń, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 6-stopniowej skali Likerta (0 – „Zdecydowanie się nie zgadzam”; 5 – „W pełni się zgadzam”). Wynik ujmowany jest na dwóch skalach: 1) Seksizm wrogi; 2) Seksizm życzliwy.

Literatura

Glick, P., Fiske, S. T. (1999). The Ambivalence toward Men Inventory: Differentiating hostile and benevolent beliefs about men. Psychology of Women Quarterly, 23(3), 519-536.

Kurzeja, T. (2010). Przygotowanie polskiej wersji „Skali Ambiwalentnego Seksizmu wobec mężczyzn – AMI”, metoda tłumaczenia grupowego. Materiał nieopublikowany.


Pomiar Postrzegane Molestowanie Seksualne (PPMS)

Pomiar Postrzeganego Molestowania Seksualnego (PPMS) jest to przekształcony przez autorkę kwestionariusz do diagnozy molestowania (Questionnaire of Exposure to Workplace Sex-Based Harassment)) w polskiej adaptacji Drabika (2020). Opis: Skala zawiera 22 twierdzenia, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta (1 – „zdecydowanie się nie zgadzam”; 5 – „Całkowicie się zgadzam”).

Literatura

Drabik, M. (2020). Kwestionariusz do Diagnozy Molestowania ze Względu na Płeć (w miejscu pracy). Medycyna Pracy, 71(6), 699-713.


Kwestionariusz Satysfakcji Seksualnej (KSS)

Kwestionariusz Satysfakcji Seksualnej (KSS), autorstwa M. Plopy (2017). Kwestionariusz składa się z 10 twierdzeń, gdzie badany udziela odpowiedzi na 6-stopniowej skali Likerta (0 – nie występuje; 5 – maksymalna satysfakcja). Wskaźnikiem satysfakcji seksualnej są trzy czynniki: 1) Bliskość, 2) Seks; 3) Pieszczoty.

Literatura

Plopa, M. (2017). Kwestionariusz Satysfakcji Seksualnej. Polskie Forum Psychologiczne, 22, 4, 519-543.


Kwestionariusz Atrakcyjności Psychofizycznej (KOP)

Kwestionariusz Atrakcyjności Psychofizycznej (KOP) został opracowany przez Nomejko i Dolińską (2015).

Literatura

Nomejko, A., Dolińska-Zygmunt, G. (2015). Psycho-social determinants of sexsual satisfaction in young, middle and late adulthood. Polish Journal of Applied Psychology, 13, 2, 47-58.


Skala Motywacji Seksualnej (AMORE)

Skala Motywacji Seksualnej AMORE, została opracowana przez Hill i Preston (1996), polska adaptacja Kocur (2019). Skala zawiera 32 twierdzenia, gdzie badany udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta (1 – zupełnie do mnie nie pasuje; 5 – bardzo do mnie pasuje).

Literatura

Hill, C.A., Preston, L.K. (1996). Individual differences in the experience of sexual motivation: Theory and measurement of dispositional sexual motives. Journal of Sex Research, 33, 1, 27-45.

Kocur, D. (2019). Polska wersja Skali AMORE służącej do badania motywacji seksualnych. Czasopismo Psychologiczne – Psychological Journal, 25, 1, 79-93.


Zespół Stresu Pourazowego (PTSD)

Do pomiaru PTSD zasadniczo stosujemy 2 rodzaje narzędzi, tj. standaryzowane kwestionariusze samooceny i ustrukturyzowany wywiad. Wywiad stanowi lepszą technikę przy pomiarze poziomu i nasilenia reakcji potraumatycznych. Nie mniej jednak wywiad ma swoje ograniczenia. Do ograniczeń tych zaliczamy m.in. czas prowadzenia sesji, od 1 do 2 godzin oraz to przeprowadzony jest wyłącznie przez psychologów klinicznych i psychiatrów.

Kwestionariusz Zespołu Stresu Pourazowego Mississippi

Kwestionariusz Zespołu Stresu Pourazowego Mississippi został opracowany przez Keane’a, Caddell i Taylor (1988), polska adaptacja Lis-Turlejska i Łuszczyńska-Cieślak (2001). Kwestionariusz zawiera 35 pozycji związanych z objawami PTSD. Wyniki ujmowane są na trzech skalach: 1) Intruzja; 2) Pobudzenie; 3) Unikanie.

Literatura

Lis-Turlejska, M., Łuszczyńska-Cieślak, A. (2001). Adaptacja cywilnej wersji Kwestionariusza Zespołu Stresu Pourazowego: Mississippi PTSD Scale. Czasopismo Psychologiczne, 7, 2, 165-173.


Skala PCL-C

Skala PCL-C mierzy zaburzenie do stresie potraumatycznym. Zawiera 17 twierdzeń, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta. Wyniki ujmowane są na trzech skalach: 1) Intruzja; 2) Pobudzenie; 3) Unikanie.


Kwestionariusz do Pomiaru Zaburzenia po Stresie Traumatycznym (K-PTSD)

Kwestionariusz do Pomiaru Zaburzenia po Stresie Traumatycznym (K-PTSD) (Koniarek i in., 2000). Kwestionariusz zawiera 17 twierdzeń. Wyniki ujmowane są na 2 skalach: 1) Intruzja/Pobudzenie; 2) Unikanie/Odrętwienie.

Literatura

Koniarek, J., Dudek, B., Szymczak, B. (2000). Kwestionariusz do pomiaru zespołu zaburzeń po stresie urazowym (K-PTSD) – zastosowanie PTSD interview Ch. Watson i in. w badaniach grupowych. Przegląd Psychologiczny, 43, 205-216.


Kwestionariusz PTSD – wersja czynnikowa (PTSD-C)

Strelau i in. (2002) opracowali Kwestionariusz PTSD – wersja czynnikowa (PTSD-C) do diagnozy głównych wymiarów zespołu stresu pourazowego. Kwestionariusz zawiera 30 pozycji. Wyniki ujmowane są na 3 skalach: 1) Intruzja/Pobudzenie; 2) Unikanie/Odrętwienie; 3) Wynik ogólny PTSD.

Literatura

Strelau, J., Zawadzki, B., Oniszczenko, W., Sobolewski, A. (2002). Kwestionariusz PTSD -wersja czynnikowa (PTSD-C). Konstrukcja narzędzia do diagnozy głównych wymiarów zespołu stresu pourazowego. Przegląd Psychologiczny, 45, 149-176.


Skala Wpływu Zdarzeń (IES)

Skala Wpływu Zdarzeń (IES, Impact of Event Scale) jest to polska adaptacja zrewidowanej wersji IES opracowanej przez Weissa i Marmara (1997). Skala zawiera 22 twierdzenia, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta (od 0 do 4). Wyniki ujmowane są na trzech skalach: 1) Intruzja; 2) Pobudzenie; 3) Unikanie.

Literatura

Juczyński, Z., Ogińska-Bulik, N. (2009). Pomiar zaburzeń po stresie traumatycznym — polska wersja Zrewidowanej Skali Wpływu Zdarzeń. Psychiatria, 6, 1, 15-25.

Weiss, D., Marmar, C. (1997). The Impact of Event Scale-Revised. W: Wilson, J., Keane, T. (red.), Assessing psychological trauma and PTSD: A handbook for practitioners (s. 399-411). New York: Guildford Press.


Inwentarz Potraumatycznego Rozwoju (PTGI) 

Inwentarz Potraumatycznego Rozwoju (PTGI)  (The Posttraumatic Growth Inventory), opracowany przez Tedeschi i Calhoun (1996), polska adaptacja Ogińska-Bulik i Juczyński (2010). Inwentarz składa się z 21 twierdzeń, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 6-stopiowej skali Likerta (od 0 do 5). Występuje też wersja 10-itemowe (PTGI-S) (Juczyński, 2021). Wyniki ujmowane są na 5 skalach: 1) Relacje z innymi; 2) Nowe możliwości; 3) Siła osobista; 4) Zmiany duchowe; 5) Docenienia życia.

Literatura

Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2010). Rozwój potraumatyczny – charakterystyka i pomiar. Psychiatria, 7, 4, 129-142.

Tedeschi, R.G., Calhoun, L.G.  (1996). The Post-Traumatic Growth Inventory: Measuring the positive legacy of trauma. Journal of Traumatic Stress, 9, 455-471.


Traumatic Experiences Checklist (TEC)

Traumatic Experiences Checklist (TEC) to kwestionariusz samooceny występowania szerokiego spektrum doświadczeń urazowych, dotyczących zarówno okresu dzieciństwa, jak i okresu dorosłości. Składa się z 33 pytań dotyczących różnych doświadczeń urazowych oraz precyzujących wiek ich wystąpienia, samoocenę wpływu danego zdarzenia na badanego oraz relację ze sprawcą zdarzenia. Bada takie formy urazów jak: zaniedbanie emocjonalne (bycie postawionym samemu sobie, zbyt mało okazywanych uczuć), nadużycia fizyczne i emocjonalne (umniejszanie, dokuczanie wyzwiskami, słowne groźby, niesprawiedliwe karanie itp.), nadużycia seksualne (niechciany akt seksualny, w którym dochodzi do kontaktu fizycznego), molestowanie seksualne (czyny o charakterze seksualnym, w których nie dochodzi do kontaktu fizycznego).


PROKRASTYNACJA

Kwestionariusza Zwlekania (KZ)

Wynik ujmowany jest na pięciu skalach: 1) Organizacja czasu i systematyczności pracy (OS); 2) Siła woli (SW); 3) Świadomość prokrastynacji (ŚP); 4) Zwlekanie ujmowane jaka stała cecha (C); 5) Niepunktualność (NP).


ELASTYCZNOŚĆ PSYCHOLOGICZNA

Fryburski Inwentarz Uważności (FMI)

Fryburski Inwentarz Uważności (Freiburg Mindfulness Inventory, FMI), opracowany przez Walach, Bucheld, Buttenmüller, Kleinknchet, Schmidst (2006), polska adaptacja Baran i in. (2019). Inwentarz zawiera 14 pozycji diagnostycznych, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 4-stopniowej skali Likerta (1 = „rzadko”; 4 = „prawie zawsze”). Wskaźnikiem uważności jest wynik ogólny będący sumą wszystkich twierdzeń.

Literatura

Baran, L., Hyla, M., Kleszcz, B. (2019). Elastyczność psychologiczna. Polska adaptacja narzędzi pomiarowych dla praktyków i badaczy. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Walach, H., Bucheld, N., Buttenmüller, V., Kleinknchet, N., Schmidst, S. (2006). Measuring mindfulness – the Freiburg Mindfulness Inventory (FMI). Personality and Individual Differences, 40, 1543-1555.


Inwentarz Supresji Myśli Biały Niedźwiedź (WBSI)

Inwentarz Supresji Myśli Biały Niedźwiedź (White Bear Suppression Inventory, WBSI) został opracowany przez Wegner i Zanakos (1994), polska adaptacja Baran, Hyla i Kleszcz (2019). Inwentarz zwiera 15 pozycji diagnostycznych, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta (1 = „zdecydowanie nie zgadzam się”; 5 = „zdecydowanie zgadzam się”). Wynik ujmowany jest na trzech skalach: 1) Intruzywne myśli; 2) Supresja myśli; 3) Odwracanie uwagi.

Literatura

Wegner, D.M., Schneider, D.J., Carter, S.R. III, White, T.L. (1987). Paradoxical effects of thought suppression. Journal of Personality and Social Psychology, 53, 1, 5-13.

Baran, L., Hyla, M., Kleszcz, B. (2019). Elastyczność psychologiczna. Polska adaptacja narzędzi pomiarowych dla praktyków i badaczy. Katowice: Wydawnictwo UŚ.


Kwestionariusz Akceptacji i Działania AAQ-II

Kwestionariusz Akceptacji i Działania AAQ-II (Bond i in., 2011; polska adaptacja: Kleszcz, Dudek, Białaszek, Ostaszewski, Bond, 2018). Narzędzie badawcze nie mierzy samo unikanie doświadczania, lecz ogólny brak elastyczności psychologicznej.

Literatura

Bond, F.W., Hayes, S.C., Baer, R.A., Carpenter, K.M., Guenole, N., Orcutt, H.K., Waltz, T., Zettle, R.D. (2011). Preliminary psychometric properties of the Acceptance and Action Questionnaire-II: A revised measure of psychological flexibility and experiential avoidance. Behavior Therapy, 42, 676-688.

Kleszcz, B., Dudek, J.E., Białaszek, W., Ostaszewski, P., Bond, F.W. (2018). Właściwości psychometryczne polskiej wersji Kwestionariusza Akceptacji i Działania (AAQ-II). Studia Psychologiczne, 56, 1, 1-19.


Kwestionariusz Doświadczania Siebie(SEQ)

Kwestionariusz Doświadczania Siebie (Self Experiences Questionnaire, SEQ), opracowany przez Yu, McCracken i Norton (2016), polska adaptacja Baran i in. (2019). Kwestionariusz zawiera 15 pozycji diagnostycznych, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 7-stopniowej skali Likerta (0 = „zawsze nieprawdziwe”; 6 = „zawsze prawdziwe”). Wskaźnikiem doświadczania siebie są: 1) Ja odróżniające; 2) Ja obserwujące.

Literatura

Baran, L., Hyla, M., Kleszcz, B. (2019). Elastyczność psychologiczna. Polska adaptacja narzędzi pomiarowych dla praktyków i badaczy. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Yu, L., McCracken, L.M., Norton, S. (2016). The Self Experiences Questionnaire (SEQ): Preliminary analyses for a measure of self in people with chronic pain. Journal of Contextual Behavioral Science, 5, 3, 127-133.


Kwestionariusz Działań Zgodnych z Wartościami (VQ)

Kwestionariusz Działań Zgodnych z Wartościami (Valuing Questionnaire, VQ), opracowany przez Smout i in. (2014), polska adaptacja Baran i in. (2019). Kwestionariusz zawiera 10 pozycji diagnostycznych, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 7-stopniowej skali Likerta (0 = „zawsze nieprawdziwe”; 6 = „zupełnie prawdziwe”). Wskaźnikiem działań zgodnych z wartosciami są: 1) Postępy; 2) Przeszkody.

 

Literatura

Baran, L., Hyla, M., Kleszcz, B. (2019). Elastyczność psychologiczna. Polska adaptacja narzędzi pomiarowych dla praktyków i badaczy. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Smout, M., Davies, M., Burns, N., Chrisitie, A. (2014). Development of the Valuing Questionnaire. Journal of Contextual Behavioral Science, 3, 164-172.


Kwestionariusz Fuzji Poznawczej (CFQ)

Kwestionariusz Fuzji Poznawczej (Cognitive Fusion Questionnaire, CFQ) opracowany przez Gillanders i in. (2014), polska adaptacja Baran i in. (2019). Kwestionariusz zawiera 7 pozycji diagnostycznych, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 7-stopniowej skali Likerta (1 = „nigdy”; 7 = „zawsze”). Wskaźnikiem fuzji poznawczej jest wynik ogólny będący sumą wszystkich twierdzeń.

Literatura

Baran, L., Hyla, M., Kleszcz, B. (2019). Elastyczność psychologiczna. Polska adaptacja narzędzi pomiarowych dla praktyków i badaczy. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Gillanders, D.T., Bolderston, H., Bond, F.W., Dempster, M., Flaxman, P.E., Campbell, L., Kerr, S., Tansey, L., Noel, P., Ferenbach, C., Masley, S., Roach, L., Lloyd, J., May, L., Clarke, S., Remington, B. (2014). The Development and Initial Validation of the Cognitive Fusion Questionnaire. Behavior Therapy, 45, 83-101.


Wielowymiarowy Kwestionariusz Unikania Doświadczania (MEAQ-30)

Wielowymiarowy Kwestionariusz Unikania Doświadczania (Multidimensional Experiential Avoidance Questionnaire, MEAQ-30), opracowany przez Gámez i in. (2011), polska adaptacja Baran, Hyla i Kleszcz (2019). Wyniki ujmowane są na sześciu skalach: 1) Unikanie behawioralne; 2) Awersja do stresu; 3) Prokrastynacja; 4) Odwracanie uwagi i supresja; 5) Wyparcie/zaprzeczenie; 6) Wytrzymałość na stres.

Literatura

Gámez, W., Chmielewski, M., Kotov, R., Ruggero, C., Watson, D. (2011). Development of a measure of experiential avoidance: The Multidimensional Experiential Avoidance Questionnaire. Psychological Assessment, 23, 3, 692-713.

Baran, L., Hyla, M., Kleszcz, B. (2019). Elastyczność psychologiczna. Polska adaptacja narzędzi pomiarowych dla praktyków i badaczy. Katowice: Wydawnictwo UŚ.


Kwestionariusz Zaangażowanego Działania (CAQ-8)

Kwestionariusz Zaangażowanego Działania (Committed Action Questionnaire, CAQ-8), opracowany przez McCracken (2013), polska adaptacja Baran i in. (2019). Kwestionariusz zawiera 8 pozycji diagnostycznych, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 7-stopniowej skali Likerta (0 = „zawsze nieprawdziwe”; 6 = „zawsze prawdziwe”). Wskaźnikiem zaangażowanego działania są: 1) Czynnik pozytywny; 2) Czynnik negatywny.

Literatura

Baran, L., Hyla, M., Kleszcz, B. (2019). Elastyczność psychologiczna. Polska adaptacja narzędzi pomiarowych dla praktyków i badaczy. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

McCracken, L.M. (2013). Committed Action: An Application of the Psychological Flexibility Model to Activity Patterns in Chronic Pain. The Journal of Pain, 14, 8, 828-835.


ZABURZENIA

ZABURZENIE OSOBOWOŚCI

Kwestionariusz Styl Życia (SK_05)

Kwestionariusz Styl Życia opracowany został przez zespół pod kierownictwem E. Trzebińskiej (2009). Aktualnie obowiązuje wersja 5, która zawiera 107 twierdzeń diagnostycznych. Wyniki ujmowane są na 10 skalach: 1) Obsesyjno-kompulsywna; 2) Histrioniczna; 3) Paranoiczna; 4) Zależna; 5) Schizoidalna; 6) Borderline; 7) Narcystyczna; 8) Unikająca; 9) Schizotypowa; 10) Antyspołeczna, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 7-stopnowej skali Likerta (0 = „nigdy”; 6 = „bardzo często).

Literatura

Trzebińska, E. i Lasota, O. (2009).Ogólna charakterystyka badań. W: E. Trzebińska (red.) Szaleństwo bez utraty rozumu. Z badań nad zaburzeniami osobowości (s. 102-113). Warszawa: Academica Wydawnictwo SWPS.

Trzebińska, E. i Balsam, K. (2013). Samoocena w zaburzeniach osobowości. Przegląd Psychologiczny,1, 97-116.

Trzebińska, E. Kołakowski, P, Struś, M. i Wesołowska, M. (2015). Miłość w zaburzeniach osobowości. Przegląd Psychologiczny, 58 (3), 365-381.


Kwestionariusz Z-O

Kwestionariusz stylów osobowości (Z-O) opracowany przez I. Cierpiałkowską. Kwestionariusz zawiera 130 twierdzeń, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta (1 = „zdecydowanie nie”; 5 = „zdecydowanie tak”). Wyniki ujmowane są na 10 skalach: 1) Anakastyczna; 2) Histrioniczna; 3) Paranoiczna; 4) Zależna; 5) Schizoidalna; 6) Borderline; 7) Narcystyczna; 8) Lękliwa; 9) Schizotypowa; 10) Antyspołeczna.


Kwestionariusz PDQ_v4

Kwestionariusz Personality Diagnostic Questionnaire (PDQ_v4) opracowany przez Hylera (1994) w celu potwierdzenia diagnozy cech różnego typu zaburzonej osobowości. PQD-4 jest narzędziem przesiewowym w diagnostyce różnicowej zaburzeń osobowości, znanym i stosowanym na świecie. Nie posiada polskiej adaptacji. Kwestionariusz zawiera 99 twierdzeń, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi w formacie „Tak” lub „Nie”. Narzędzie to pozwala na pomiar zaburzeń osobowości wyróżnionych w DSM-IV. Wyniki ujmowane są na 9 skalach: 1) Anakastyczna; 2) Histrioniczna; 3) Paranoiczna; 4) Zależna; 5) Schizoidalna; 6) Borderline; 7) Narcystyczna; 8) Lękliwa; 9) Schizotypowa.

Literatura

Hyler, S.E. (1994). Personality Questionnaire, PDQ-4. New York: New York State Psychiatric Institute.


SCID-5-PD/SCID-5-SPQ

Ustrukturalizowany wywiad kliniczny do badania zaburzeń osobowości według DSM-5. Przesiewowy kwestionariusz osobowości SCID-5-SPQ zawiera 106 pozycji, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi w formacie „Tak” lub „Nie”. Wyniki ujmowane są na 10 skalach, które stanowią 3 wiązki A, B, C,  w tym: 1) Obsesyjno-kompulsywna; 2) Histrioniczna; 3) Paranoiczna; 4) Zależna; 5) Schizoidalna; 6) Borderline; 7) Narcystyczna; 8) Unikająca; 9) Schizotypowa; 10) Antyspołeczna.

Materiały dostępne są w Pracowni Testów Psychologicznych w Warszawie


ZABURZONY SEN

Ateńska Skala Bezsenności (ASB)

Skala zawiera osiem twierdzeń, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 4-stopniowej skali Likerta. Służy do pomiaru nasilenia objawów bezsenności.

Ateńskiej Skali Bezsenności (ASB), umożliwiającej ilościowy pomiar objawów bezsenności. Uzyskanie co najwyżej 5 pkt świadczy o zachowanej normie, wynik od 6 do 10 pkt wskazuje na podwyższenie normy, wynik co najmniej 11 pkt świadczy o wystąpieniu bezsenności.

Literatura

Soldatos, C.R., Dikeos, D.G., Paparrigopoulos, T.J. (2000). Athens Insomnia Scale: validation of an instrument based on ICD-10 criteria. Journal of Psychosomatic Research, 48, 555–560.


Kwestionariusz jakości snu Pittsburgh (Pittsburgh Sleep Quality Index – PSQI)

Kwestionariusz jakości snu Pittsburgh (Pittsburgh Sleep Quality Index – PSQI), opracowany przez Buysse i in., 1989. Polska adaptacja wg Badzio-Jagiełło i in. (1999).

Literatura

Backhaus, J., Junghanns, K., Broocks, A., Riemann, D., Hohagen, F. (2002). Test-retest reliability and validity of the pittsburgh sleep quality index in primary insomnia. Journal of Psychosomatic Research, 53, 737-740.

Badzio-Jagiełło, H., Nowicki, Z., Jakitowicz, J., Majkowicz, M. (1999). Kwestionariusz zaburzeń snu u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi – ocena psychometryczna. W: Z. Nowicki, W. Szelenberger (red.), Zaburzenia snu. Diagnostyka i leczenie – wybrane zagadnienia. Kraków: Biblioteka Psychiatrii Polskiej.

Buysse, D.J., Reynolds, C.F., Monk, T.H., Berman, S.R., Kupfer, D.J. (1989). The Pittsburgh Sleep Quality Index: A New Instrument for Psychiatric Practice and Research. Psychiatry Research, 28(2), 193-21.


Skali Senności Epworth (Epworth Sleepiness Scale SSE)

Skali Senności Epworth (Epworth Sleepiness Scale SSE) została opracowana przez Johns (1991). Skala określa ryzyko zaśnięcia lub wpadnięcia w drzemkę w określonych 8 sytuacjach życia dnia codziennego.

Literatura

Johns, M. (1991). A new method for measuring daytime sleepiness: the epworth sleepiness scale. Sleep, 14(6), 540-545.

Chervin R.D., Aldrich M.S., Pickett R., Guilleminault C. (1997). Comparison of the results of the Epworth Sleepiness Scale and the Multiple Sleep Latency Test. Journal of Psychosomatic Research, 42, 2, 145-155.


Stanfordzka Skala Senności (SSS)

Stosowana do oceny ogólnego poziomu senności, który jest stałą cechą badanego

Literatura

http://www.sen-instytut.pl/multimedia/skale.html


ZABURZENIE ZWIĄZANE Z JEDZENIEM

Kwestionariusz Zachowań Związanych z Jedzeniem (KZZJ)

Kwestionariusz Zachowań Związanych z Jedzeniem (KZZJ), autorstwa N. Ogińskiej-Bulik (2004). Kwestionariusz zawiera 30 twierdzeń, gdzie badany udziela odpowiedzi „tak” lub „nie”. Wyniki ujmowane są na trzech skalach: 1) Nawykowe przejadanie się; 2) Emocjonalne przejadanie się; 3) Restrykcje dietetyczne.

Literatura

Ogińska-Bulik, N. (2004). Psychologia nadmiernego jedzenia. Przyczyny, konsekwencje, sposoby zmiany. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.


Skala Poczucia Własnej Skuteczności w Redukcji Nadwagi (SPWS-RN)

Skala Poczucia Własnej Skuteczności w Redukcji Nadwagi (SPWS-RN) została opracowana przez N. Ogińską-Bulik (2016). Opis: Skala zawiera 12 twierdzeń, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 4-stopniowej skali Likerta (1 – „tak”; 4 – „Nie”). Wskaźnikiem poczucia własnej skuteczności jest wynik ogólny będący sumą wszystkich twierdzeń.

Literatura

Ogińska-Bulik, N. (2016). Wiem co jem. Psychologia nadmiernego jedzenia i odchudzania się. Łódź: Wydawnictwo UŁ.


Skala Zaabsorbowania Jedzeniem (SZJ)

Skala Zaabsorbowania Jedzeniem, opracowana przez Ogińską-Bulik (2009, 2010). Skala składa się z 18 twierdzeń, na które osoba badana odpowiada w skali od 1 (prawie nigdy) do 5 (prawie zawsze). Pozwala na pomiar wyniku ogólnego oraz 3 czynników, do których należą: 1) Zaabsorbowanie i koncentracja na czynności jedzenia; 2) Jedzenie w celu dostarczenia sobie przyjemności i poprawy nastroju; 3) Przymus jedzenia i utrata kontroli nadjedzeniem.

Literatura

Ogińska-Bulik, N. (2009). Osobowość typu D: teoria i badania. Łódź: Wydawnictwo WSHE.

Ogińska-Bulik, N. (2010).  Uzależnienie od czynności – mit czy rzeczywistość? Warszawa: Wydawnictwo Difin.


ZABURZENIA ROZWOJOWE

Zaburzenie ADHD

Diagnoza ADHD wśród dzieci i młodzież

 

Zestaw kwestionariuszy do diagnozy ADHD i zaburzeń współwystępujących CONNERS-3

Bibliografia

Conners, C.K. (2018). Zestaw kwestionariuszy do diagnozy ADHD i zaburzeń współwystępujących. Wydanie 3. Polska adaptacja R. Wujcik, E. Wrocławska-Warchała. Warszawa: Wydawnictwo PTP.

TEST MOXO

MOXO to innowacyjny test ciągłego wykonywania, który skutecznie wspomaga proces diagnozy ADHD. Narzędzie to zapewnia dokładne pomiary wszystkich czterech podstawowych objawów ADHD – nadruchliwości, trudności w podtrzymaniu uwagi, czasu reakcji oraz impulsywności.

Źródło: https://test.moxo-adhd.pl/dlaczego-moxo/

Diagnoza ADHD wśród osób dorosłych

1. Test MOXO

2. Wywiad diagnostyczny ADHD u dorosłych (DIVA-2 OPARTY NA DSM-4; DIVA-5 OPARTY NA DSM-5)

3. Możemy też skorzystać z diagnostyki DSM-5, w tym diagnostyki różnicowej.

 

Bibliografia

American Psychiatric Association (2018). Kryteria Diagnostyczne Zaburzeń Psychicznych DSM-5. Wrocław: Edra Urban & Partner

First, M.B. (2016). Diagnostyka różnicowa DSM-5. Wrocław: Wydawnictwo Edra Urban & Partner.


PODEJMOWANIE RYZYKA

Domain Specific Risk Taking (DOSPERT)

Skala DOSPERT (Weber i in., 2002) obejmuje sześć dziedzin preferencji ryzyka: społeczną, rekreacyjną, zdrowotną, etyczną i dwa czynniki w obrębie ryzyka 3nansowego: inwestycyjny i hazardowy.

Literatura

Weber, E.U., Blais, A-R. and E. U. Weber. 2006. “A Domain-specific Risk-taking (DOSPERT) Scale for Adult Populations.” Judgment and Decision Making, 1, 33-47.


Kwestionariusz Indywidualnego Stylu Postrzegania Ryzyka SIRI

Bibliografia

Zaleśkiewicz, T. (2005). Przyjemność czy konieczność. Psychologia spostrzegania i podejmowania ryzyka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne GWP.


Test Zachowań Ryzykownych (TZR)

Test Zachowań Ryzykownych (TZR) opracowany przez R. Studenskiego (2004). Test zawiera 25 twierdzeń, gdzie badany udziela odpowiedzi na 5-stopnowej skali Likerta (4 – bardzo często, 0 – bardzo rzadko lub nigdy). 

Bibliografia

Kelley, K. (1985). Chronic self-destructiveness conceptualization, Measurement and initial validation of the construct. Motivation and Emotion, 9, 135-151.

Studenski, R. (2004). Ryzyko i ryzykowanie. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Suchańska, A. (1998). Przejawy i uwarunkowania psychologiczne pośredniej autodestrukcyjności. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.


CIAŁO I WIZERUNEK CIAŁA

Kwestionariusz Ja Cielesne

Kwestionariusz Ja cielesnego, autorstwa: O. Sakson-Obady (2007/2009). służy do badania deklaratywnego Ja cielesnego. Zawiera 90 twierdzeń, które odnoszą się do funkcji pełnionych przez Ja cielesne (doznawanie, interpretacja doznań; regulacja emocji i stanów fizycznych).


Kwestionariusz Wizerunku Ciała (KWCO)

Kwestionariusz Wizerunku Ciała (KWCO), autorstwa Głębockiej i Kulbat (2005). Kwestionariusz składa się z 40 twierdzeń, gdzie badany udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta (1 – zdecydowanie się nie zgadzam; 5 – zdecydowanie się zgadzam). Wizerunek ciała ilustruje wynik globalny i cztery skale: 1) Poznanie-emocje; 2) Zachowanie; 3) Krytyka otoczenia; 4) Stereotyp ładny-brzydki.

Literatura

Głębocka, A., Kulbat, J. (2005a). Czym jest wizerunek ciała. W: A. Głębocka, J. Kułbat (red.), Wizerunek ciała Portret Polek (s. 9-28). Opole: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Opolskiego.

Głębocka, A., Kulbat, J. (2005b). Ideal body images of female body shape in normal and pathological groups. Journal of Applied Psychology, 3(1), 88-98.


Skala Oceny Ciała (Body Esteem Scale BES)

Skala Oceny Ciała (Body Esteem Scale BES), autorstwa S. L. Franzoi (1984), polska adaptacja Lipowska, Lipowski (2013). Ocena ciała zawiera się w trzech wymiarach: dla kobiet (atrakcyjność seksualna, kontrola wagi, kondycja fizyczna); dla mężczyzn (atrakcyjność fizyczna, siła ciała, kondycja fizyczna). Skala zawiera 35 określenia dotyczące różnych kwestii związanych z ciałem. Badany udziela odpowiedzi na 5 stopniowej skali Likerta (1 – mam silne negatywne odczucia; 5 – mam mocno pozytywne odczucia.

Literatura

Franzoi, S.L. Shields, S.A. (1984). The body esteem scale: Multidimensional structure and sex differences in a college population. Journal of Personality Assessment, 48, 173-178

Lipowska, M., Lipowski, M. (2013). Polish normalization of the Body Esteem Scale. Health Psychology Report, 1, 72-81.


Skala Zadowolenia z Ciała (BSS)

Skala Zadowolenia z Ciała (BSS) została opracowana przez Slade i in. (1990). Opis: Skala składa się z 16 części ciała, gdzie badany udziela odpowiedzi na 7-stopniowej skali Likerta (1 – bardzo niezadowolony/a; 7 – bardzo zadowolony/a)

Literatura

Slade, P.D., Dewey, M.E., Newton, T., Brodie, D., Kiemle, G. (1990). Development and preliminary validation of the body satisfaction scale (BSS). Psychology & Health, 4, 213-220.


Skala Poczucia Własnej Atrakcyjności (SPWA)

Skala Poczucia Własnej Atrakcyjności (SPWA) autorstwa Zalewskiej i Mandal (2010). Skala zawiera 31 twierdzeń, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta (1 = „całkowicie się nie zgadzam”; 5 = „całkowicie się zgadzam”). Wyniki ujmowane są w pięciu skalach: 1) Atrakcyjność fizyczna; 2) Atrakcyjność interpersonalna; 3) Atrakcyjność intelektualna; 4) Atrakcyjność zawodowa; 5) Atrakcyjność partnerska. Jest to wersja dla kobiet.


AUTORYTARYZM

Kwestionariusz Autorytaryzmu (A)

Kwestionariusz Autorytaryzmu (A), został opracowany przez Świątnickiego i Przybyszewskiego (2007). Kwestionariusz A zawiera 9 twierdzeń, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta (1 – „zdecydowanie nie zgadzam się”; 5 „zdecydowanie zgadzam się”). Wskaźnikiem nasilenia autorytaryzmu jest wynik ogólny, będący sumą odpowiedzi dla dziewięciu twierdzeń. 

Literatura

Świątnicki, K., Przybyszewski, K. (2007). Możliwości zmiany mitycznych przekonań ekonomicznych. Niepublikowany raport z badań. Akademia Leona Koźmińskiego. Warszawa


Skala Prawicowego Autorytaryzmu  (RWA)

Skala Prawicowego Autorytaryzmu  (RWA) – opracowana przez Altemeyera (Altemeyer, Hunsberger, 1992; Altemeyer, 1996), polska adaptacja Radkiewicz (2011). Skala mierzy prawicowy autorytaryzm rozumiany jako syndrom postaw które charakteryzowane są przez autorytarną agresję, submisję i konwencjonalizm. Składa się z 20 twierdzeń, ocenianych na 6-stopniowej skali typu Likerta.

Literatura

Altemeyer, B. (1996). The authoritarian specter. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Altemeyer, B„ Hunsberger, B. (1992). Authoritarianism, religious fundamentalism, ąuest, and prejudice. International Journal for the Psychology of Religion, 2,113-133.

Radkiewicz, P. (2011). Ile jest autorytaryzmu w prawicowym autorytaryzmie? Krytyka użyteczności narzędzia pomiaru. Psychologia Społeczna, 6, 2(17), 97-112.


HUMOR

Kwestionariusz Stylów Humoru (HSQ)

Kwestionariusz Stylów Humoru HSQ, autorstwa Martin i in. (2003), polska adaptacja Hornowska i Charytonik (2011). Wyniki ujmowane są na czterech skalach: 1) Humor afiliacyjny; 2) Humor w służbie ego; 3) Humor agresywny; 4) Humor samodeprecjonujący. Kwestionariusz zawiera 32 twierdzenia, gdzie badany udziela odpowiedzi na 7-stopniowej skali Likerta (1 – zdecydowanie nie zgadzam się; 7 – zdecydowanie zgadzam się).

Literatura

Hornowska, E., Charytonik, J. (2011). Polska adaptacja kwestionariusza stylów humoru (HSQ) R. Martina, P. Puhlik-Doris, G. Larsena, J. Gray i K. Weir. Studia Psychologiczne, 49, 4, 5-22.

Martin. R.A., Puhlik-Doris. P., Lersen. G., Gray. J., Weir. K. (2003). Individual differences in uses of humor and their relation to psychological wellbeing: Development of the Humor Styles Questionnaire. Journal of Research in Personality, 37, 48-75.


Wielowymiarowa Skala Poczucia Humoru (WSPH)

Wielowymiarowa Skala Poczucia Humoru (WSPH) (Klinowska, 2004) to polska adaptacja Wielowymiarowej Skali Poczucia Humoru MSHS autorstwa Thorsona i Powella (1993). Skala zawiera 24 twierdzenia, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta (1 = „zdecydowanie się nie zgadzam”; 5 = „zdecydowanie się zgadzam”). Wyniki ujmowane są na czterech podskalach: 1) Tworzenie humoru i używanie go do celów społecznych; 2) Stosowanie poczucia humoru jako narzędzia adaptacyjnego i metody radzenia sobie ze stresem; 3) Docenianie humoru i humorystów; 4) Negatywne postawy wobec humoru i humorystów.

Literatura

Klinowska, A. (2004). Konstrukcja kwestionariusza do pomiaru poczucia humoru (Poczucie humoru – Kwestionariusz Typów PH-KT) (mps pracy magisterskiej. Warszawa: Wydział Psychologii UW).

Thorson, J.A. Powell, F.C. (1993). Relationships of death anxiety and sense of humor. Psychological Reports, 72.


Poczucie Humoru – Kwestionariusz Typów (PH-KT)

Poczucie Humoru – Kwestionariusz Typów (PH-KT), został opracowany przez Klinowską i Radomską (2004). Skala zawiera 50 pozycji testowych, z których wszystkie mają charakter diagnostyczny, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 4-stopniowej skali Likerta (1 = „zdecydowanie nie”; 4 = „zdecydowanie tak”). Wyniki ujmowane są na pięciu skalach: 1) Skala afirmacji; 2 ) Skala agresji; 3) Skala powagi; 4) Skala relaksu; 5) Skala maskotki.

Literatura

Klinowska, A. (2004). Konstrukcja kwestionariusza do pomiaru poczucia humoru (Poczucie Humoru – Kwestionariusz Typów – PH-KT), niepublikowana praca magisterska pod kier. A. Radomskiej. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii.


ZDRADA

Skala postrzegania zdrady (SPZ)

Skala postrzegania zdrady (SPZ) jest to skalą autorską. Wyniki ujmowane są na dwóch podskalach: 1) Definiowanie zdrady seksualnie; 2) Definiowanie zdrady emocjonalnie.  Skala zawiera 10 twierdzeń, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta (1 = „dla mnie to w ogóle nie jest zdrada; 7 = „dla mnie to na pewno jest zdrada. Im wyższy wynik tym większe nasilanie postrzegania zdrady. Brak informacji o trafności. Rzetelność w badaniu własnych na poziomie satysfakcjonujący (0,652 dla definiowania zdrady seksualnej, 0,710 dla definiowania zdrady emocjonalnej)


Pomiar Wykrywania Zdrady (PWZ)

Skala wykrywania zdrady zawiera 15 twierdzeń, gdzie osoba udziela odpowiedzi na 6-stopniowej skali Likerta ( 0 = „nigdy”; 5 = „więcej niż 100 razy)

Literatura

Gobin, R.L., Freyd, J.F. (2009). Betrayal and Revictimization: Preliminary Findings. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 1, 3, 242-257.


ZAZDROŚĆ

Pomiar przekonania na temat zazdrości (PZ)

Pomiar przekonania na temat zazdrości (PZ) jest to skalą autorską. Wyniki ujmowane są na trzech podskalach: 1) Ogólne przekonanie; 2) Zazdrość seksualna; 3) Zazdrość emocjonalna. Skala zawiera 12 twierdzeń, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 7-stopniowej skali Likerta (1 = „zdecydowanie nie zgadzam się; 7 = „zdecydowanie zgadzam się. Im wyższy wynik tym większe przekonanie o zazdrości.


Wielowymiarowa skala zazdrości (MSJ)

Wielowymiarowa skala zazdrości (MSJ) autorstwa Pfeiffer i Wong (1989), polska adaptacja Jastrzębski (2016). Wyniki ujmowane są na trzech skalach: 1) Zazdrość poznawcza; 2) Zazdrość emocjonalna; 3) Zazdrość behawioralna. Skala zawiera 24 twierdzenia, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 7-stopniowej skali Likerta (1 = “Nigdy lub dużym spokojem”; 7 – “cały czas, dużym wzbudzeniem”).

Literatura

Jastrzębski, J. (2016). Poznawcze, emocjonalne i behawioralne przejawy zazdrości u kobiet i mężczyzn w świetle badań polską wersją Wielowymiarowej Skali Zazdrości MJS Susan M. Pfeiffer i Poula T. P. Wonga. Referat na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kobiety i mężczyźni. Różnice i podobieństwa”, Rzeszów, 18-19.03.16.

Pfeiffer, S. M., Wong, P. T. P. (1989). Multidimensional jealousy. Journal of Social and Personal Relationships, 6, 181-196.


TWÓRCZOŚĆ I KREATYWNOŚĆ

Kwestionariusz Twórczego Zachowania (KANH III)

Kwestionariusz Twórczego Zachowania (KANH III), opracowany przez S.L. Popka (2000). Wersja trzecia – aktualna została uaktualniona przez Bernacką Popek i Gierczyk (2016). Każda skala diagnozuje 13 właściwości dymensjalnych o charakterze kontinuum. Kwestionariusz składa się z 26 stwierdzeń, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta (1 – „Nie”; 5 – „Tak”). 

Literatura

Bernacka, R.E., Popek, S.L., Gierczyk, M. (2016). Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH III – prezentacja właściwości psychometrycznych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 29, 3, 33-57.

Popek, S. (2000). Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH. Lublin: Wydawnictwo UMCS.


Rysunkowy Test Twórczego Myślenia Klausa Urbana i Hansa Jellena (TCT-DP)

To test niewerbalny. Zadaniem badanego jest dokończenie niekompletnego  rysunku w dowolny sposób. Na rysunek składa się kwadratowa rama i sześć elementów graficznych, z których pięć znajduje się wewnątrz tramy, a jeden na zewnątrz. Czas wykonania testu nie może przekrokczyć 15 minut (badany nie jest o tym informowany). Test służy do [oceny poziomu zdolności twórczych. Szczegółowa interpretacja obejmuje czternaście kryteriów oceny, które zostały zastosowane również przy analizie wyników testu TCT-DP w omawianej procedurze badawczej.


Test Płynności Ekspresyjnej (TPE)

Test Płynności Ekspresyjnej (TPE) został opracowany przez zespół Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego  Towarzystwa Psychologicznego (Matczak, Jaworowska, 2020).

Literatura

Matczak, A., Jaworowska, A. (2020). Test Płynności Ekspresyjnej TPE. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


PSYCHOLOGIA ZDROWIA

Skala Akceptacji Choroby  (AIS)

Skala Akceptacji Choroby – AIS (Acceptance of Illneses Scale) autorstwa Felton i in. (1984), polska adaptacja Juczyński (2001). Skala  zawiera osiem stwierdzeń które opisują negatywne następstwa złego stanu zdrowia. W każdym stwierdzeniu badany określa swój aktualny stan w skali pięciostopniowej, od 1 – zdecydowanie zgadzam się do 5 – zdecydowanie nie zgadzam się.

Literatura

Felton, B.J., Revenson, T. A., Hinrichsen, G.A. (1984). Stress and coping in the explanation of psychological adjustment among chronically ill adults. Social Science and Medicine, 18, 10, 889-898.

Juczyński, Z. (2001/2012). Narzędzia do pomiaru w Promocji i Psychologii Zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


Kwestionariusz Przekonań na Temat Kontroli Bólu (BPCQ)

Kwestionariusz Przekonań na Temat Kontroli Bólu (BPCQ), autorstwa S.M. Skevington (1990), polska adaptacja Z. Juczyński (2012). Skala zawiera 13 twierdzeń, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 6-stopniowej skali Likerta (1 – „Nie, zupełnie nie zgadzam się”; 6 – „Tak, całkowicie się zgadzam”).

 

Literatura

Juczyński, Z. (2012). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo PTP.

Skevington, S.M. (1990). A standardized scale to measure beliefs about controlling pain (B.P.C.Q.): a preliminary study. Psycho-Social Health, 4, 221-232.


Skala Kontroli Emocji (CECS)

Skala Kontroli Emocji (CECS) autorstwa Watson i Greer (1983), polska adaptacja: Juczyński (2001). Skala zawiera 21 stwierdzeń dotyczących ujawniania trzech podstawowych emocji, tj. gniewu, depresji i lęku.

 

Literatura

Juczyński, Z. (2001). Narzędzia do pomiaru w Promocji i Psychologii Zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo PTP

Watson, M., Greer, S. (1983). Development of a questionnaire measure of emotional control. Journal of Psychosomatic Research, 27, 299-305.


Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności (GSES)

Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności (GSES), autorstwa M. Jerusalem i R. Schwarzer (1992), polska adaptacja R. Schwarzer, M. Jerusalem, Z. Juczyński (2001).

Skala składa się 10 itemów, gdzie badany udziela odpowiedzi na 4 – stopniowej skali Likerta (1 = „nie”; 4 = „tak”).

Literatura

Juczyński, Z. (2001). Narzędzia do pomiaru w Promocji i Psychologii Zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo PTP


Inwentarz Zachowań Zdrowotnych (IZZ)

Inwentarz Zachowań Zdrowotnych IZZ, autorstwa Z. Juczyńskiego (2001).  Kwestionariusz składa się z 25 twierdzeń, gdzie badany udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta (1 – prawie nigdy; 5 – prawie zawsze). Wyniki ujmowane są na czterech skalach i wyniku ogólnego: 1) Pozytywne nastawienie psychiczne; 2) Zachowania profilaktyczne; 3) Prawidłowe nawyki żywieniowe; 4) Praktyki zdrowotne.

Literatura

Juczyński, Z. (2001). Narzędzia do pomiaru w Promocji i Psychologii Zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


Skala Kompetencji Osobistej (KompOs)

Skala Kompetencji Osobistej (KompOs) została opracowana przez Z. Juczyńskiego (2001).

Literatura

Juczyński, Z. (2001). Narzędzia do pomiaru w Promocji i Psychologii Zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


Lista Kryteriów Zdrowia (LKZ)

Lista Kryteriów Zdrowia (LKZ), autorstwa Z. Juczyńskiego (2001). Opis: LKZ zawiera 24 stwierdzenia, które opisują pozytywne elementy różnych sfer zdrowia społecznego, psychicznego i fizycznego.

Literatura

Juczyński, Z. (2001). Narzędzia do pomiaru w Promocji i Psychologii Zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


Test Orientacji Życiowej  (LOT-R)

Test Orientacji Życiowej – LOT-R (Scheier, Carver i Bridges, 1994) w polskiej adaptacji R. Poprawy i Z. Juczyńskiego (2009).

Literatura

Juczyński, Z. (2001). Narzędzia do pomiaru w Promocji i Psychologii Zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


Wielowymiarowa Skala Umiejscowienia Kontroli Zdrowia (MHLC)

Wielowymiarowa Skala Umiejscowienia Kontroli Zdrowia (MHLC), autorstwa K.A. Wallston, B.S. Wallston (1981), polska adaptacja Z. Juczyński (2001/2012). Skala MHLC w polskiej wersji zawiera 18 stwierdzeń, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 6-stopniowej skali Likerta (1 = „zdecydowanie nie zgadzam się”; 6 – „zdecydowanie zgadzam się”. Skala w obu wersjach (A i B) ujmuje przekonania dotyczące zgeneralizowanych oczekiwań w trzech wymiarach: 1) Wewnętrzne (W) – gdzie kontrola nad własnym życiem zależy wyłącznie ode mnie; 2) Wpływ innych (I) – własne zdrowie jest wynikiem oddziaływania innych, szczególnie personelu medycznego; 3) przypadek (P), gdzie o stanie zdrowia decyduje przypadek.

Literatura

Juczyński, Z. (2001/2012). Narzędzia do pomiaru w Promocji i Psychologii Zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo PTP

Wallston, K.A., Wallston, B.S. (1981). Health locus of control scale. W: H.M. Lefcourt (red.), Research with the locus of control construct (s. 189-243). NY: Academic Press.


Skala Przystosowania Psychicznego do Choroby Nowotworowej (Mini-MAC)

Skala Przystosowania Psychicznego do Choroby Nowotworowej (Mini-MAC) (Mental Adjustment to Cancer) autorstwa Watson i in. (1988), polska adaptacja Juczyński (2001). Skala  zawiera dwadzieścia dziewięć osiem stwierdzeń które mierzą pięć sposobów radzenia sobie, odpowiadającym strategiom  uwzględnionym we pierwotnej wersji skali. W skład strategii wchodzą: 1) Bezradność-beznadziejność; 2) Zaabsorbowanie lękowe; 3) Unikanie poznawcze; 4) Duch walki; 5) Fatalizm.

Literatura

Juczyński, Z., Szamburska, J., Czechowicz, E. (1997). Informowanie o chorobie nowotworowej w opinii i w praktyce lekarskiej. Nowotwory, 47, 43-57.

Juczyński, Z. (2001). Narzędzia do pomiaru w Promocji i Psychologii Zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo PTP.

Schwartz, C. E., Daltroy, L. H., Brandt, U., Friefman, R., Stolback, L. (1992). A psychometric analysis of the Mental Adjustment to Cancer scale. Psychological Medicine, 22, 203-210.

Watson, M. Greer, S., Young, J., Innayat, G., Nurgess, C., Robertson, B. (1988). Development of a questionnaire measurement of adjustment: the MAC scale. Psychological Medicine, 18, 203-209.


Lista oczekiwań Pacjenta (PRF)

Lista oczekiwań Pacjenta (PRF) została opracowana przez Salomon i Qiune (1989), polska adaptacja: Juczyński (2001). Lista zawiera 18 twierdzeń, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 3-stopniowej skali Likerta (0 – „nie”; 2 – „tak”). Wyniki ujmowane są na trzech skalach: 1) Oczekiwanie wyjaśnienia choroby; 2) Poszukiwanie wsparcia emocjonalnego; 3) Oczekiwanie informacji nt. badań i leczenia.

Literatura

Juczyński, Z. (2001). Narzędzia do pomiaru w Promocji i Psychologii Zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo PTP.

Salomon, P., Quine, J. (1989). Patients’ intentions in primary care: measurement and preliminary investigation. Psychology & Health, 3, 2, 103-110.

Salmon, P., Sharma, N., Valori, R., Bellenger, N. (1994). Patients’ intentions in primary care: relationship to physical and psychological symptoms and their perception by general practitioner. Social Sciences in Medicine, 38, 585-592.


Skala Satysfakcji z Życia (SWLS)

Skala Satysfakcji z Życia (SWLS) (Diener i in, 1985), polska adaptacja: Juczyński  (2001). Skala zawiera pięć twierdzeń, na które badany udziela odpowiedzi na 7 – stopniowej skali Likerta (1 = „zupełnie się nie zgadzam”, 7 = „całkowicie się zgadzam”).

Literatura

Cohen, S., Kamarck, T., Mermalstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior, 24, 385-396.

Diener, E., Emmons, R. A, Larson, R. J., Griffin, S. (1985). The satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment , 49, 71-75.

Juczyński, Z. (2012). Narzędzia do pomiaru w Promocji i Psychologii Zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo PTP.


ZDROWIE PSYCHICZNE

Kwestionariusz Ogólnego Stanu Zdrowia (GHQ-12/28)

Kwestionariusz Ogólnego Stanu Zdrowia GHQ-28, który został opracowany przez Goldberga, polska adaptacja Makowska i Merecz (2011)

Literatura

Dudek, B. (red.) (2001) Ocena zdrowia psychicznego na podstawie badań kwestionariuszami Davida Goldberga. Podręcznik dla użytkowników Kwestionariuszy GHQ-12 i GHQ-28. Łódź: Instytut Medycyny Pracy.

Makowska, Z., Merecz, D. (2001). Polska adaptacja kwestionariuszy ogólnego stanu zdrowia Davida Goldberga: GHQ-12 i GHQ-28. W: B. Dudek (red.), Ocena zdrowia psychicznego na podstawie badań kwestionariuszami Davida Goldberga. Podręcznik dla użytkowników Kwestionariuszy GHQ-12 i GHQ-28 (s. 191-264). Łódź: Instytut Medycyny Pracy.


Inwentarz Zdrowia Psychicznego (IZP)

Inwentarz Zdrowia Psychicznego (IZP) został opracowany przez Kluczyńską i in. (2019). Wyniki ujmowane są na dwóch skalach: 1) Pozytywny wymiar zdrowia psychicznego; 2) Negatywny wymiar zdrowia psychicznego. Inwentarz zawiera 30 twierdzeń diagnostycznych, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 4-stopniowej skali Likerta (1 = „zdecydowanie nie zgadzam się”; 4 = „zdecydowanie się zgadzam”).

Literatura

Kluczyńska, S., Witkowska, E., Zabłocka-Żytka, L., Czabała, J.Cz. (2019). Ocena zdrowia psychicznego studentów w wymiarach pozytywnym i negatywnym – Inwentarz Zdrowia Psychicznego (IZP). Psychologia Wychowania, 15, 79-98.


SCHIZOFRENIA

SKALA JAKOŚCI ŻYCIA SQLS

SKALA JAKOŚCI ŻYCIA (SQLS, The Schizophrenia Quality of Life Scale, 2018). Skala ta składa się z 30 pozycji diagnostycznych, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta (0 = „nigdy”; 4 = „zawsze”). Wyniki ujmowane są na trzech skalach: 1) Funkcjonowanie psychospołeczne; 2) Motywacja i energia; 3) Objawy i działania uboczne.

Literatura

Wilkinson, G., Hesdon, B., Wild, D., Cookson, R., Farina, C., Sharma, V., Fitzpartrick, R., Jenkinson, C. (2000).Self-report quality of life measure for people with schizophrenia: the SQLS. The British Journal of Psychiatry, 177, 42-46.

Wilkinson, G., Wild, D., Jenkinson, C. Fitzpartrick, R. (1999).The Schizophrenia Quality of Life Scale (SQLS). User Manual for the SQLS. Oxford Outcomes, 5-32.


Krótka Skala Poczucia Wpływu na Przebieg Choroby – Wersja dla Schizofrenii

Krótka Skala Poczucia Wpływu na Przebieg Choroby – Wersja dla Schizofrenii została opracowana przez Kokoszkę, Telichowską-Leśna i Radzio (2008). Skala zawiera 5 pozycji diagnostycznych, gdzie osoba badana udziale odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta ( 1 = „nie zgadzam się”; 5 = „zgadzam się w pełni”). 

Literatura

 Kokoszka, A., Telichowska-Leśna, A., Radzio, R. (2008). Krótka Skala Poczucia Wpływu na Przebieg Choroby – Wersja dla Schizofrenii. Psychiatria Polska, 42, 4, 503-513.


Kwestionariusz Wglądu w Schizofrenię – „Moje Myśli i Odczucia”

Kwestionariusz Wglądu w Schizofrenię – „Moje Myśli i Odczucia” opracowany przez Kokoszkę, Telichowską-Leśna i Radzio (2018). Kwestionariusz zawiera sześć twierdzeń, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi wybierając jedno z trzech odpowiedzi.

Literatura

Kokoszka, A., Telichowska-Leśna, A., Radzio, R. (2018). Kstionariusz Wglądu w Schizofrenię – „Moje Myśli i Odczucia”. Psychiatria Polska, 42, 4, 491-502.


Skala Funkcjonowania Społecznego (SFS)

Skala Funkcjonowania Społecznego (SFS), opracowana przez Birchwood i in. (1990), polska adaptacja: Załuska (1997). Skala składa się z siedmiu modułów (które zawierają od kilku do kilkunastu pytań): 1) Wychodzenie z izolacji; 2) Komunikowanie się i więzi międzyludzkie; 3) Kontakty społeczne; 4) Rekreacja i rozrywka; 5) Samodzielność realizowana; 6) Samodzielność możliwa; 7) Zatrudnienie.

Literatura

Birchwood, M., Smith, J.O., Cochrane, R., Wetton, S., Copestake, S. (1990). The social functioning scale. The development and validation of a new scale of social adjustment for use in family intervention programmes with schizophrenic patients. British Journal of Psychiatry, 157, 835-839.

Załuska, M. (1997). „Skala funkcjonowania społecznego” (SFS) Birchwooda jako narzędzie oceny funkcjonowania chorych na schizofrenię. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 6, 237-251.


INTERNET

 

Kwestionariusz Oczekiwanych Efektów Używania (KOEUI)

Kwestionariusz Oczekiwanych Efektów Używania (KOEUI) opracowanym przez R. Poprawę (2009). Jest to narzędzie służące poznaniu oczekiwań pozytywnych efektów (skutków) używania, korzystania z Internetu. Kwestionariusz zawiera 39 twierdzeń diagnostycznych, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 4-stopniowej skali Likerta ( 1 = „nie zgadzam się”; 4 = „zgadzam się”).

Literatura

Poprawa, R. (2009). Oczekiwania efektów korzystania z Internetu a problematyczne jego używanie. Psychologia Jakości Życia, 1, 21-44.

Poprawa, R. (2011). Oczekiwania efektów korzystania z internetu a ryzyko jego problematycznego używania wśród licealistów. W: B.Szmigielska (red.), Edukacja w dwóch światach offline i online (s.222-243). Kraków: WiR Partner.


Skala Zaburzenia Związanego z Internetem (Internet Disorder Scale IDS-15)

Skala Zaburzenia Związanego z Internetem (Internet Disorder Scale IDS-15) została opracowana przez Pontes i Griffiths (2017). Wyniki ujmowane są na 4 skalach: 1) Eskapizm i dysfunkcjonalne radzenie sobie z emocjami; 2) Symptomy odstawienia; 3) Zaburzenia Samoregulacji; 4) Dysfunkcjonalna samokontrola związana z Internetem. Skala zawiera 15 pozycji diagnostycznych, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta (1 = „Zdecydowanie się nie zgadzam”; 5 = „Zdecydowanie się zgadzam”.

Literatura

Pontes, H.M., Griffiths, M.D. (2017). The development and psychometric evaluation of the Internet Disorder Scale (IDS-15). Addictive Behaviors , 64, 261-268.


Test Korzystania z Internetu (TKI-23)

Test Korzystania z Internetu (TKI-23) został opracowany przez R. Poprawę (2012). Kwestionariusz zawiera 23 twierdzenia diagnostyczne, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na  6-stopniowej skali Likerta (1 = „nigdy”; 6 = „zawsze”).

Literatura

Poprawa, R. (2012). Problematyczne używanie Internetu – symptomy i metoda diagnozy. Badania wśród dorastającej młodzieży. Psychologia Jakości Życia, 11(1), 57-82.


Test Problematycznego Używania Internetu (Internet Addiction Test IAT)

Test Problematycznego Używania Internetu (Internet Addiction Test IAT) opracowany przez  Young (1998), polska adaptacja Poprawa (2006). Test służy do oceny problemowego używania Internetu. Test obejmuje dwadzieścia twierdzeń, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta (1 = „rzadko”; 5 = „zawsze”).


Test Użytkowania Internetu (TUI)

Test Użytkowania Internetu (TUI) jest to polska adaptacja Internet Addiction Test K. Young, opracowany przez Majchrzak i Ogińską-Bulik (2006). Kwestionariusz zawiera 20 pytań diagnostycznych, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta (1 = „rzadko”; 5 = „zawsze”). Wyniki ujmowane są na trzech skalach: 1) Zaniedbywanie życia społecznego i zawodowego; 2) Nadmierne używanie Internetu w wymiarze czasowym; 3) Psychiczne zaabsorbowanie Internetem

Literatura

Majchrzak P., Ogińska-Bulik N. (2006). Zachowania ryzykowne związane z cyberprzestrzenią – polska adaptacja Internet Addiction Test. W: N. Ogińska-Bulik (red.), Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży (s. 59-78). Łódź: Wyd. WSHE.


GRY ONLINE

Kwestionariusz do ceny rodzaju i intensywności motywacji do grania w gry online (MOGQ)

Kwestionariusz do ceny rodzaju i intensywności motywacji do grania w gry online (MOGQ) (ang. Motives for Online Gaming Questionnaire) został opracowany przez Demetrovics i in. (2011), polska adaptacja APS (2016).

Literatura

Demetrovics, Z., Szeredi, B., Rózsa, S. (2008). The three-factor model of Internet addiction: The development of the Problematic Internet Use Questionnaire. Behavior Research Methods, 40(2), 563-574.

Demetrovics, Z., Urban, R., Nagygyorgy, K., Farkas, J., Zilahy, D., Mervo, B. (2011). Why do you play? The development of the motives for online gaming questionnaire (MOGQ). Behavior Research Methods, 43(3), 814-825.


Pomiar problemowego grania w gry online (POGQ-SF)

Pomiar problemowego grania w gry online (POGQ) (ang. Problematic Online Gaming Questionnaire) opracowany przez Pápay i in. (2013), polska adaptacja APS (2016).

Literatura

Pápay, O., Urbán, R., Griffiths, M. D., Nagygyörgy, K., Farkas, J., Elekes, Z., (2013). Psychometric properties of the Problematic Online Gaming Questionnaire Short-Form (POGQ-SF) and prevalence of problematic online gaming in a national sample of adolescents. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 16, 340-348.


Skala Uzależnienia od gier komputerowych (GAS Brief)

Skala Uzależnienia od gier komputerowych (GAS Brief) opracowana przez Lemmens, Valkenburg i Peter (2009), polska adaptacja Balcerowska, Biernatowska i Atroszko (2017).

Literatura

Balcerowska, J., Biernatowska, A., Atroszko, P. A. (2017). Uzależnienie od gier komputerowych: adaptacja narzędzia GAS Brief oraz wstępne wyniki badań. Gdańsk: 36. Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Psychologia dla Zdrowia Osoby i Społeczeństwa

Griffiths, M. D. (2005). A ‘components’ model of addiction within a biopsychosocial framework. Journal of Substance Use, 10, 191-197.

Lemmens, J. S., Valkenburg, P. M., Peter, J. (2009). Development and validation of a Game Addiction Scale for adolescents. Media Psychology, 12, 77-95.


Uzależnienie od sieci społecznościowych

Skala uzależnienia od sieci społecznościowych (SNAS)

Skala uzależnienia od sieci społecznościowych (SNAS) została opracowana przez Shahnawaz i Rehman (2020). Wynik ujmowany jest na 6 skalach: 1) Zaabsorbowanie; 2) Modyfikacja nastroju; 3) Tolerancja; 4) Symptomy odstawienne; 5) Konflikt; 6) Nawroty. 

Literatura

Griffiths, M. (2005). A ‘components’ model of addiction within a biopsychosocial framework. Journal Of Substance Use, 10(4), 191-197.

Griffiths, M. D., Kuss, D. J., Demetrovics, Z. (2014). Social networking addiction: An overview of preliminary findings. W: K. P. Rosenberg, L. Curtiss Feder (red.), Behavioral addictions: Criteria, evidence, and treatment (s. 1190141). Elsevier: Academic Press

Kuss, D., Griffiths, M. (2011). Online social networking and addiction – a review of the psychological literature. International Journal Of Environmental Research And Public Health, 8(12), 3528-3552.

Shahnawaz, M.G., Rehman, U. (2020). Social Networking Addiction Scale. Cogent Psychology, 7, 1-16.


ZADANIA ROZWOJOWE

Skala Zadań Rozwojowych (SZR)

Skala Zadań Rozwojowych (SZR) została opracowana przez Misztela i Oleszkowicz (2021). Skala zawiera takie moduły jak zawarcie związku małżeńskiego/związek partnerski, posiadanie dzieci, prowadzenia własnego gospodarstwa domowego, podjęcie stałej pracy, posiadania dzieci, znalezienie pokrewnej grupy społecznej, podjęcie obowiązków obywatelskich.

Literatura

Misztela, A., Oleszkowicz, A. (2021). W poszukiwaniu czynników sprzyjających realizacji zadań rozwojowych we wczesnej dorosłości. Warszawa: Wydawnictwo Difin.


Kwestionariusz Zadań Rozwojowych (KZR)

Kwestionariusz Zadań Rozwojowych (KZR) opracowany przez Rubacha (2000). Kwestionariusz zawiera 48 twierdzenia diagnostyczne, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi w trybie „tak” lub „nie”. Wyniki ujmowane są na 11 skalach mierzących stopień realizacji zadań rozwojowych okresu wczesnej dorosłości, w tym: 1) Dokonanie wyboru; 2) Nauczenie się życia z partnerem; 3) Założenie rodziny; 4) Wychowanie rodziny; 5) Prowadzenie domu; 6) Podjęcie pracy i realizacja roli zawodowej; 7) Podjęcie obowiązków i odpowiedzialności obywatelskiej; 8) Znalezienie własnej grupy społecznej; 9) Uniezależnienie się od rodziców; 10) Zrozumienie świata; 11) Ustalenie hierarchii wartości.

Literatura

Rubacha, K. (2000). Pełnienie roli nauczyciela a realizacja zadań rozwojowych w okresie wczesnej dorosłości. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń.


SAMOŚWIADOMOŚĆ

Skala Samoświadomości (SS)

Skalę Samoświadomości (SS) została opracowana przez Oleszkiewicz i Zaborowskiego (1989), bazując na czteroczynnikowej teorii samoświadomości Zaborowskiego. Skala składała się z 80 pytań, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta (0 = „zupełna, całkowita nietrafność”; 4 = „zupełna, całkowita trafność”). Wyniki ujmowane są na 4 podskalach: 1) Samoświadomości obronnej; 2) Samoświadomości zewnętrznej; 3) Samoświadomości osobowej; 4) Samoświadomości refleksyjnej.

Literatura

Zaborowski, Z. (1994). Wczesne problemy psychologii społecznej i psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo PROFI.

Zaborowski, Z. (1989). Psychospołeczne problemy samoświadomości. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Zaborowski, Z. (1998). Świadomość i samoświadomość człowieka. Warszawa: Wydawnictwo ENETIA.

Zaborowski, Z. (2000). Teoria treści i form samoświadomości. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak. 


Skala Samoświadomości (Self Conciusness Scale SCS)

Skala Samoświadomości (Self Conciusness Scale SCS) opracowana przez Fenigstein, Scheier i Buss (1975), polska adaptacja: Zaborowski, Zwoliński (1989). Skala zawiera 23 twierdzenia, gdzie osoba udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta (0 = „zupełnie nietrafnie”; 4 = „zupełnie trafnie”). Wyniki ujmowane są na 3 podskalach: 1) Samoświadomości prywatnej; 2) Samoświadomość publiczna; 3) Niepokój społeczny.


Skala Samoświadomości (Self Conciusness Scale SCS-R)

Skala Samoświadomości (Self Conciusness Scale SCS-R) opracowana przez Scheier i Carver (1985). Skala zawiera 22 twierdzenia, gdzie osoba udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta (0 = „zupełnie nietrafnie”; 4 = „zupełnie trafnie”). Wyniki ujmowane są na 3 podskalach: 1) Samoświadomości prywatnej; 2) Samoświadomość publiczna; 3) Niepokój społeczny.

Literatura

Scheier, M. F., Carver, C. S. (1985). The Self-Consciousness Scale: A revised version for use with the general populations. Journal of Applied Social Psychology, 15, 687-699.


POSTAWY

 

Postawy Wobec Pieniędzy

Skala Postaw Wobec Pieniędzy (SPP-25)

Skala Postaw Wobec Pieniędzy (SPP-25) została opracowana przez A. Gąsiorowską (2003, 2013). Wyniki ujmowane są na sześciu skalach: 1) Kontrola finansowa; 2) Władza płynąca z pieniędzy; 3) Niepokój finansowy; 4) Awersja do zobowiązań; 5) Łapanie okazji; 6) Pieniądz jako źródło zła.

Literatura

Gąsiorowska, A.  (2003).    Jeden  pieniądz,  wiele  spraw.  Konstrukcja  i  weryfikacja  skali postaw  wobec  pieniędzy. Raport  Instytutu Organizacji i  Zarządzania  Politechniki Wrocławskiej serii PRE nr 53.

Gąsiorowska, A. (2008). Różnice indywidualne jako determinanty postaw wobec pieniędzy. Niepublikowana rozprawa doktorska. Wrocław: Instytut Psychologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Gąsiorowska, A. (2013). Skala Postaw Wobec Pieniędzy SPP. Konstrukcja i walidacja narzędzia pomiarowego. Psychologia Ekonomiczna, 3, 20-39.


Postawy Wobec Ról Płciowych (TARGAS)

Postawy Wobec Ról Płciowych (TARGAS), autorstwa U. Klocke i P. Lamberty (2015), polska adaptacja: K. Zalewska-Łunkiewicz, M. Januszek (2017). Skala zawiera 11 pozycji.

Literatura

Klocke, U., Lamberty, P. (2015). The Traditional-Antitraditional Gender-Role Attitudes Scale (TAGRAS). Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin.


Kwestionariusz Postawy Przedsiębiorczej (EAO)

Kwestionariusz Postawy Przedsiębiorczej EAO, autorstwa Robinson, Stimpson, Huefner i Hunt (1991), polska adaptacja D. Ochnik (2016). W wersji oryginalnej postawa przedsiębiorcza to konglomerat czterech wymiarów: 1) Potrzeby osiągnięć w biznesie; 2) Innowacyjność w biznesie; 3) Poczucie kontroli osobistej; 4) Samooceny w biznesie. W wersji polskiej postawa przedsiębiorcza reprezentuje jeden globalny wymiar. Kwestionariusz zawiera 31 twierdzeń.

Literatura

Ochnik, D. (2016). Does media information about economic crisis modify entrepreneurial attitude? Marketing i Rynek, 23(12), 19-26.

Robinson, P.B., Huefner, J.C., Hunt, H.K. (1991). Entrepreneurial research on student subjects does not generalize to real world entrepreneurs. Journal of Small Business Management, 29, 42-50.


Skala postawy wobec opieki naprzemiennej (SPWOP)

Skala postawy wobec opieki naprzemiennej (SPOP) jest to skala autorska, która zawiera 11 twierdzeń, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 4-stopniowej skali Likerta. Wyniki ujmowane są na trzech skalach: 1) Opieka naprzemienna w sferze poznawczej; 2) Opieka naprzemienna w sferze behawioralnej; 3) Opieka naprzemienna w sferze emocjonalnej.


Skala postaw wobec osób niepełnosprawnych (SPWON) (Sękowski, 1994)

Skala zawiera 30 twierdzeń, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 6 stopniowej Likerta.

Literatura

Sękowski, A. (1994). Psychospołeczne determinanty postaw wobec inwalidów. Lublin 1994


Polska Wielowymiarowa Skala Postaw Wobec Osób Z Niepełnosprawnościami (Pl-Mas) – Adaptacja Multidimensional Attitudes Scale Toward Persons with Disabilities.

Skala zawiera 30 twierdzeń. Wyniki ujmowane są na 3 podskalach: 1) Zachowanie; 2) Wiedza; 3) Emocje.

Literatura

Kulesza, E. M. (2019). Polish adaptation of Multidimensional Attitudes Scale Toward Persons


Postawy wobec osób chorych psychicznie

Kwestionariusz postaw wobec osób z zaburzeniami psychicznymi (Community Attitudes toward Mental Illness, CAMI) został opracowany przez Deara i Taylora (1982), polska adaptacja: Wolska, Pietrulewicz, Malina, Magierek, Leszcz (2017). Kwestionariusz zawiera 30 twierdzeń.

Literatura

Dear, M.J., Taylor, S.M. (1982).  Not on our street: Community Attitudes Toward Mental Health Care. London: Pion Ltd.

Wolska, A., Pietrulewicz, B., Malina, A., Magierek, K., Leszcz, J. (2017). Questionnaire of attitudes towards enviromental integration of people with mental disorders. Polish Journal of Social Science, 12(1), 209-225.


Kwestionariusz Postrzegania Osób Chorych Psychicznie (KPOChP)

Kwestionariusz Postrzegania Osób Chorych Psychicznie (KPOChP) został opracowany przez Drogosza i Modzelewską (2013). Kwestionariusz zawiera 41 twierdzeń. Wyniki ujmowane są na 7 skalach: 1) empatia wobec osób chorych; 2) lęk przed ludzi chorymi psychicznie; 3) negatywna stereotypizacja; 4) możliwości zawodowego rozwoju osób chorych; 5) zdolność do samostanowienia; 6) możliwości interpersonalne; 7) wydolność fizyczna i intelektualna.


Skala Postaw wobec GMO

Skala Postaw wobec GMO jest to skala autorska, która zawiera 14 twierdzeń, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 4-stopniowej skali Likerta.  


Postawy wobec Ludzi Starszych

Kwestionariusz Postaw wobec Ludzi Starszych P-LS N. Kogana, w polskiej adaptacji J. Rembowskiego (1984)

Zastosowany kwestionariusz składa się z 17 par opozycyjnych stwierdzeń (pozytywnych i negatywnych) na temat ludzi starszych, ich życia i starzenia się. Wyniki ujmowane są na 3 skalach: 1) Obraz człowieka starszego; 2) Obecność osób starszych; 3) Człowiek starszy w społeczeństwie.

Literatura

Trempała, J., Zając-Lamparska, L. (2006). Postawy wobec osób starszych: różnice międzypokoleniowe. Przegląd Psychologiczny, 50, 4, 447-462.

Zobacz też:

Anxiety about Aging Scale (AAS)

Fact on Aging Quiz (FAQ)

Aging Semantic Differential Scale (ASD)

Skala Fraboni of Ageism (FSA)

Kogan Attitudes Towards Older People Scale (KOP)


Skala Trudności w Opiece Hospicyjnej (STOH)

Skala Trudności w Opiece Hospicyjnej (STOH) została opracowana przez S. Steuden (2000). Skala zawiera 45 twierdzeń, gdzie osoba badana udziela odpowiedzi na 5-stopniowej skali Likerta ( 0 = „zdecydowanie nie sprawia trudności”; 4 = „bardzo trudne”). Wyniki ujmowane są na czterech podskalach: 1) Kontakt osobisty; 2) Przekaz informacji; 3) Ograniczenia; 4) Sytuacje poza kontrolą.


MORALNOŚĆ

Skala Uczuć Moralnych (SUM)

Skala Uczuć Moralnych (SUM) opracowana przez W. Strusia (2010).

Literatura

Hermans, H.J.M., Hermans-Jensen, E. (2000). Autonarracje. Tworzenie znaczeń w psychoterapii. (Piotr K. Oleś: tłum.) Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Struś, W. (2010). Skala Uczuć Moralnych (SUM) – konstrukcja i właściwości psychometryczne. Studia Psychologica UKSW, 10, 273-313.


Kwestionariusz Kodów Moralnych (MFQ-PL)

Literatura

Jarmakowski-Kostrzanowski, T., Jarmakowska-Kostrzanowska, L. (2016). Polska adaptacja Kwestionariusza kodów moralnych (MFQ-PL). Psychologia Społeczna, 11, 4, 489-508.


ANHEDONIA

Skala Anhedonii Fizycznej  (SAF)

Literatura

Chapman, L.J., Chapman, J.P., Raulin, M.L. (1976). Scales for physical and social anhedonia. Journal of Abnormal Psychology 85, 374-382.


Skala Przyjemności Fawcetta-Clarka (SF)

Literatura

Fawcett, J., Clark, D., Scheftner, W.A., Gibbons, R.D. (1983). Assessing anhedonia in psychiatric patients. The Pleasure Scale. Archives of General Psychiatry 40, 79-84.


Skala Przyjemności Snaitha-Hamiltona (SF)

Literatura

Snaith, R.P., Hamilton, M., Morley, S., Humayan, A. (1995). A scale for the assessment of the hedonic tone: the Snaith-Hamilton Pleasure Scale. British Journal of Psychiatry 167, 99-103.


Skala Temporalnego Doświadczania Przyjemności (The Temporal Experience of Pleasure Scale, TEPS).

Literatura

Gard, D. E., Gard, M. G., Kring, A. M., John, O. P. (2006). Anticipatory and consummatory components of the experience of pleasure: A scale development study. Journal of Research in Personality, 40(6), 1086-1102.


Anhedonia społeczna  (ACIPS-A)

Anhedonia społeczna  (ACIPS-A) to 17-itemowy kwestionariusz samoopisowy dotyczący zadowolenia z interakcji międzyludzkich.

Literatura

Gooding, D. C., Pflum, M. J. (2014a). The assessment of interpersonal pleasure: Introduction of the Anticipatory and Consummatory Interpersonal Pleasure Scale (ACIPS) and preliminary findings. Psychiatry Research, 215, 237-243.

Gooding, D. C., Pflum, M. J. (2014b). Further validation of the ACIPS as a measure of social hedonic response. Psychiatry Research, 215, 771-777.

Gooding, D. C., Pflum, M. J., Fonseca-Pedero, E., Paino, M. (2016). Assessing social anhedonia in adolescence: The ACIPS-A in a community sample. European Psychiatry, 37, 49-55.

Gooding, D. C., Padrutt, E. R., Pflum, M. J. (2017). The predictive value of the NEO-FFI items: Parsing the nature of social anhedonia using the revised social anhedonia scale and the ACIPS. Frontiers in Psychology, 8, Article 147.