603-607-677
biuro@zeus.info.pl

Dyskusja Wyników

ANALIZA STATYSTYCZNA Z PSYCHOLOGII

Dyskusja wyników

Dyskusja wyników to najważniejsza część w pracy dyplomowej, bez względu na to czy mamy do czynienia z pracą z nauk technicznych czy społecznych. Recenzent wystawiając ocenę, opiniuje metodologię, opracowanie statystyczne i dyskusję wyników. Dyskusja wyników w pracach z psychologii ma największą wagę w pracy. To ilustracja kompetencji w ocenie badań własnych, która ma złożony charakter, jej budowa ma charakter heterogeniczny. Pisząc dyskusję wyników omawiamy takie sfery jak podsumowanie wyników badań, wyniki badań własnych a literatura przedmiotu, ograniczenia badań własnych, perspektywy przyszłych badań i praktyczne implikacje badań.

Pisanie prac. Dyskusja

Moduł dotyczący wyników badań własnych to podsumowanie własnych badań własnych, czyli to co uzyskaliśmy badając na przykład związek pomiędzy badanymi zmiennymi. Moduł dotyczący wyników badań własnych a literatura przedmiotu dotyczy konfrontacji tego co uzyskaliśmy w badaniu własnym.  Innymi słowy sprawdzamy czy nasze hipotezy zostały potwierdzone. Kiedy hipoteza nie została potwierdzona, staramy się uzasadnić taki stan rzeczy w ujęciu interdyscyplinarnym. Kolejny moduł to ograniczenia badań własnych. Tutaj omawiamy jakie błędy popełniono, co nie udało się zrealizować. Następnym modułem są perspektywy przyszłych badań – czyli w jakim kierunku mogą zmierzać przyszłe badania. Ostatnim modułem są praktyczne implikacje badań – czyli jaka jest wartość praktyczna przeprowadzonych badań.